Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:500 · Visa register
Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1989-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:1457
Ikraft: 1989-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:1269
Upphävd: 2020-03-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning lämnas föreskrifter om statsbidrag för vissa särskilda insatser på kulturområdet. 2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av konstnärsnämnden. Bidrag får lämnas utan att någon ansökan gjorts. 3 § En författare kan få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige. Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet. Bidrag för deltagande i internationellt kulturutbyte enligt 5 a § får lämnas även till en utländsk konstnär för vistelse i Sverige. Förordning (1993:1457). Särskilda insatser för tonsättare och fonogramartister 4 § Bidrag kan lämnas till tonsättare och andra upphovsmän på musikområdet samt fonogramartister. Ändamålet med sådant bidrag skall i första hand vara att ge mottagaren arbetsmässig trygghet. Särskilda insatser på filmområdet 5 § Bidrag kan lämnas till projekt på filmområdet. Sådant bidrag bör företrädesvis avse något eller några av följande ändamål: 1. startbidrag till unga filmare, 2. bidrag till film- och videoexperiment för att i mindre skala pröva en idé, 3. bidrag till författare av manus till icke kommersiell, konstnärligt syftande film. Särskilda insatser för deltagande i internationellt kulturutbyte 5 a § Bidrag kan lämnas till en enskild konstnär på bild-, form-, ton- eller scenkonstens område för deltagande i internationellt kulturutbyte. Förordning (1992:463). Övriga bestämmelser 6 § Beslut av konstnärsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas. 7 § Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av konstnärsnämnden.