Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:439 · Visa register
/r1/ Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1989-05-25
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1992:334
Upphävd: 1992-07-01
/r3/ Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till arbetsgivare som bedriver verksamhet enligt lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare. 2 § Bidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser lämnas för arbetsgivarens kostnader för 1. lön och andra anställningsförmåner till de ungdomar som arbetar på sådana inskolningsplatser, 2. administrationen av verksamheten med särskilda inskolningsplatser, samt 3. lämnad ersättning enligt 16 § lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare. /r3/ Bidragets storlek 3 § Bidrag enligt 2 § 1 lämnas med 100 procent av arbetsgivarens totala lönekostnad för den anställde. Sådant bidrag får inte lämnas för lön som överstiger den lönenivå som har fastställts i sådant kollektivavtal som avses i 11 § lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare. 4 § Bidrag enligt 2 § 2 lämnas med fem procent av lönekostnaderna för de ungdomar som arbetar på särskilda inskolningsplatser hos arbetsgivaren. /r3/ Övriga bestämmelser 5 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till den som för samma åtgärd får bidrag med stöd av andra bestämmelser. 6 § Bestämmelserna i 19--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Övergångsbestämmelser 1989:439 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för dem som efter ikraftträdandet av den nya förordningen kvarstår i arbete i ungdomslag.