Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:425 · Visa register
Lag (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare;
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1989-05-25
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:323
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Särskilda inskolningsplatser skall, enligt vad som närmare anges i denna lag, inrättas hos statliga myndigheter, kommuner, landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter. Driver en kommun eller en landstingskommun verksamhet genom aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse eller i annan särskild företagsform, kan särskilda inskolningsplatser inrättas även i ett sådant företag. 2 § Särskilda inskolningsplatser skall erbjudas arbetslösa ungdomar under förutsättning att de inte har kunnat beredas 1. arbete på den öppna arbetsmarknaden, 2. utbildning, 3. arbete på en sådan inskolningsplats som ställs till förfogande inom ramen för kollektivavtal som träffats mellan parterna på arbetsmarknaden (avtalad inskolningsplats), eller 4. någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. /r3/ Rätten till särskilda inskolningsplatser m. m. 3 § Lagen tillämpas på ungdomar som 1. har fyllt arton men inte tjugo år, eller 2. har fyllt sjutton men inte tjugo år, om de har fullföljt en minst tvåårig gymnasial utbildning, eller 3. omfattas av 1 § lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. om de har fullgjort sin skolplikt och inte fyllt tjugofem år. Lagen tillämpas också på ungdomar som har fyllt tjugo men inte tjugofem år och som fått sin skolgång fördröjd till följd av ett varaktigt fysiskt funktionshinder. Lag (1991:331). /r3/ Rätten till särskilda inskolningsplatser m. m. 4 § Om det står klart att ingen av de åtgärder som avses i 2 § kan ordnas för den unge, skall länsarbetsnämnden anvisa den unge arbete på en särskild inskolningsplats. Anvisning får ske först när den sökande i fyra veckor deltagit i jobb-sökar-aktiviteter som anordnats av länsarbetsnämnden och uppfyllt de villkor som i övrigt gäller för anvisning. Om den unge har slutat skolan eller någon annan längre utbildning under våren, får anvisning ske tidigast den 1 oktober samma år. Anvisning får i sådana fall ske även tidigare, om det finns särskilda skäl för det. Lag (1991:886). 5 § Länsarbetsnämnden skall minst varannan månad pröva om beslutet om anvisning till en särskild inskolningsplats kan ersättas av någon åtgärd enligt 2 §. /r3/ Tillhandahållande av särskilda inskolningsplatser 6 § Länsarbetsnämnden skall söka träffa överenskommelse med landstingskommunen samt med statliga myndigheter, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter om att de skall inrätta särskilda inskolningsplatser hos sig och, såvitt gäller landstingskommunen, hos företag genom vilket landstingskommunen driver verksamhet. 7 § Ungdomar som inte placeras hos en sådan arbetsgivare som anges i 6 § skall beredas särskild inskolningsplats hos den kommun där de är folkbokförda eller hos företag genom vilket kommunen driver verksamhet, om kommunen och företaget har kommit överens om det. Lag (1991:537). 8 § Efter medgivande av länsarbetsnämnden får kommuner låta ungdomar med dokumenterat arbetshandikapp och som arbetar på särskilda inskolningsplatser hos kommunen utföra arbetsuppgifter åt enskilda arbetsgivare. Lag (1991:331). /r3/ Anställningen /r4/ Anställningsavtalet 9 § Arbetsgivaren skall träffa avtal om anställning med den som anvisas en särskild inskolningsplats hos denne. /r4/ Anställningsvillkoren 10 § Anställning på en särskild inskolningsplats skall avse arbete på heltid. För ungdomar som avses i 3 § andra stycket får arbetstiden dock bestämmas med hänsyn till vars och ens särskilda förutsättningar och behov. 11 § Lönen och anställningsvillkoren i övrigt för ungdomar som arbetar på särskilda inskolningsplatser bestäms genom kollektivavtal. Om sådana avtal inte träffas, tillämpas i stället i första hand kollektivavtalen om beredskapsarbete och i andra hand de kollektivavtal som gäller för närmast jämförbara arbetstagare i samma ålder. /r4/ Ledighet 12 § Den som arbetar på en särskild inskolningsplats har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att 1. besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete, 2. på anmodan av länsarbetsnämnden delta i kurser som nämnden anordnar om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete. /r4/ Anställningens upphörande 13 § En anställning på en särskild inskolningsplats upphör utan uppsägningstid 1. när arbetstagaren fyller tjugo år eller, i fall som avses i 3 § andra stycket, tjugofem år, 2. när arbetstagaren till arbetsgivaren anmäler sin önskan att lämna anställningen, 3. när länsarbetsnämnden återkallar anvisningen till en särskild inskolningsplats. /r4/ Återkallelse av anvisad plats 14 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen till arbete på en särskild inskolningsplats för den som 1. utför annat förvärvsarbete som inte är enbart tillfälligt eller av obetydlig omfattning, 2. avvisar annat erbjudet lämpligt arbete, 3. utan giltig anledning inte deltar i en sådan kurs som avses i 12 § 2. En anvisning till arbete på en särskild inskolningsplats får också återkallas för den som avvisar ett erbjudande om arbetsmarknadsutbildning eller om en plats i yrkesinriktad rehabilitering. Detsamma gäller för den som gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. 15 § Om en anställning på en särskild inskolningsplats har upphört efter återkallelse enligt 14 §, får länsarbetsnämnden anvisa en ny sådan plats tidigast fyra veckor efter det att den förra anställningen upphörde. En ny plats skall dock anvisas senast efter sju veckor. Detta gäller även om beslutet om återkallelse har överklagats men frågan inte har avgjorts slutligt. 16 § Om ett beslut om återkallelse upphävs efter överklagande, har den unge rätt till ersättning från arbetsgivaren motsvarande förlorad lön. Den som har anvisats ett annat arbete på en särskild inskolningsplats eller fått en annan anställning eller utbildningsbidrag har för tiden därefter inte sådan rätt till ersättning. /r3/ Överklagande m. m. 17 § Beslut som länsarbetsnämnden fattar enligt 14 § får överklagas hos arbetsmarknadsstyrelsen. Styrelsens beslut i sådana ärenden får överklagas hos försäkringsöverdomstolen. Länsarbetsnämndens beslut i övrigt enligt denna lag får inte överklagas. 18 § På tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som har anvisats arbete enligt denna lag tillämpas lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. /r3/ Statsbidrag 19 § Till verksamheten med särskilda inskolningsplatser lämnas statsbidrag. /r3/ Övriga bestämmelser 20 § Ett avtal om anställning på en särskild inskolningsplats är ogiltigt i den mån det avviker från vad som föreskrivs i denna lag. 21 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på arbete på särskilda inskolningsplatser. 22 § Ersättning enligt 16 § skall vid tillämpning av bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst och pensionsgrundande inkomst i lagen (1962:381) om allmän försäkring anses som inkomst av anställning. 23 § Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på lön enligt denna lag eller på ersättning enligt 16 § skall påföras staten och uppbäras i den ordning som gäller för arbetsgivaravgifter som erläggs av staten. Övergångsbestämmelser 1989:425 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för dem som vid ikraftträdandet av den nya lagen var sysselsatta i ungdomslag. 2. Tiderna i 4 § räknas från lagens ikraftträdande, om den unge har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen dessförinnan. 1992:323 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1992. Anställningar på särskilda inskolningsplatser upphör utan uppsägningstid den 30 juni 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut om återkallelse av anvisad plats som har meddelats före den 1 juli 1992.