Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:866 · Visa register
Förordning (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1988-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1695
Ikraft: 1988-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1210
Upphävd: 2001-01-01
Uppgifter 1 § Skogs- och jordbrukets forskningsråd har till uppgift att främja och stödja i första hand grundläggande och långsiktig forskning som gagnar ett hållbart nyttjande av biologiska naturresurser med särskild inriktning på de areella näringarna. Forskningsrådet skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1995:1012). 2 § Forskningsrådet skall särskilt 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet, 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet, 3. utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och därvid särskilt bedöma forskningens kvalitet och dess relevans för samhället och forskningens utveckling, 4. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov, 5. samverka enligt förordningen (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierade myndigheter, 6. i övrigt samverka med andra forskningsstödjande organ och därvid undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse och besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter, 7. främja och ta initiativ till nordiskt och övrigt internationellt forskningssamarbete, och 8. främja publicering av vetenskapliga resultat. Rådets beslut om beviljande av medel får avse högst sex år. Rådet kan besluta att beviljade medel inte längre skall betalas ut, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. Förordning (1997:43). Sammansättning 3 § Forskningsrådet består av en ordförande och högst elva andra personer. Rådet utser inom sig en vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare. Förordning (1990:841). Organisation 4 § Hos forskningsrådet finns en huvudsekreterare och en kanslichef. Hos rådet finns vidare de beredande och rådgivande organ som rådet bestämmer. Verksförordningens tillämpning 5 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på forskningsrådet: 18 § om myndighetens organisation, 26 § om ärendenas handläggning, 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m., 30 § om ärendeförteckning, och 31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:577). 6 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:577). Ärendenas handläggning 7 § Forskningsrådet är beslutfört när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 8 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet. 9 § Forskningsrådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, sådant organ som avses i 4 §, huvudsekreteraren, kanslichefen eller någon annan som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. 10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras. 11 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Anställningar m.m. 12 § Ordföranden och fyra av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses enligt förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter. Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utses en ny ledamot eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av regeringen efter förslag av rådet. Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (1996:577). 13 § Huvudsekreteraren anställs av forskningsrådet för sammanlagt högst sex år. Förordning (1996:577). 14 § Kanslichefen samt övrig personal vid rådets kansli anställs av rådet. Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd. Förordning (1998:1695). 15 § har upphävts genom förordning (1997:43). 16 § har upphävts genom förordning (1994:546). Övriga bestämmelser 17 § Forskningsrådet skall efter samråd med forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar av rådet anvisade anslag fastställa villkor för anslag som beviljas av rådet. I villkoren skall anges vilka uppgifter som skall lämnas när anslag söks och hur anslaget skall disponeras och redovisas samt föreskrivas skyldighet för anslagsmottagaren att till rådet lämna en redogörelse för den verksamhet för vilken anslag lämnas. 18 § Forskningsrådet kan besluta att anslag som det har beviljat inte längre skall betalas ut, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de krav som bör ställas. En upplysning om detta skall tas in i rådets beslut att bevilja anslag. 19 § har upphävts genom förordning (1991:1581). 20 § Andra beslut av forskningsrådet än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Forskningsrådets beslut i ärenden om anslag får inte överklagas. Förordning (1998:1116). Övergångsbestämmelser 1990:841 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5, 15 och 19 §§ den 1 augusti 1990, och i övrigt den 1 januari 1991. Första gången ledamöter utses enligt 12 § i dess nya lydelse skall mandatperioden omfatta tiden från och med den 1 januari 1991 till och med utgången av juni 1993. 1998:1116 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.