Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:847 · Visa register
Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1988-06-22
Ikraft: 1988-12-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1577
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen (1983:890) om allemanssparande och lagen (1992:689) om premiegrundande allemanssparande. Lag (1993:176). Allemanssparande 2 § Av realisationsvinst och utdelning på andel i allemansfond tas fyra femtedelar upp som skattepliktig inkomst. Avdrag för realisationsförlust på sådan andel grundas på fyra femtedelar av förlusten. För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen (1983:890) om allemanssparande skall gåvoskatt betalas i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Sparpremie enligt lagen (1992:689) om premiegrundande allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst. De fondandelar som erhållits som en sådan premie anses anskaffade för marknadsvärdet när andelarna förs till det premiegrundande kontot. Lag (1993:176). Ungdomssparande 3 § har upphävts genom lag (1992:1488). Övergångsbestämmelser 1990:675 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. De äldre bestämmelserna i 3 § tillämpas dock fortfarande i fråga om bonusränta som tillgodoräknas spararen före utgången av år 1991. Lag (1991:1467). 1991:1844 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering. 1992:691 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. 1992:1488 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1994 års taxering i den mån inte annat följer av punkterna 2--4 nedan. 2. Bestämmelserna i 2 § första stycket om andelar i allemansfond skall vid 1994 och 1995 års taxeringar tillämpas med utnyttjande av kvotdelen två tredjedelar i stället för kvotdelen fyra femtedelar. 3. Bestämmelserna i 2 § sista stycket skall tillämpas första gången vid 1995 års taxering. 4. Bonusränta enligt 11 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande som tillgodoräknats spararen före utgången av år 1991 utgör alltjämt inte skattepliktig inkomst. 1993:176 Denna lag träder i kraft den 15 april 1993. Bestämmelserna i 2 § tredje stycket tillämpas första gången vid 1995 års taxering. 1993:1577 Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1994 och tidigare års taxeringar. Bestämmelserna om sparpremie i den upphävda 2 § tredje stycket skall tillämpas vid 1995 och senare års taxeringar. Bonusränta enligt 11 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande som tillgodoräknats spararen före utgången av år 1991 utgör alltjämt inte skattepliktig inkomst.