Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1584 · Visa register
Förordning (1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad: 1988-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1516
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1039
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Resegarantinämnden har till uppgift att pröva om säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) skall tas i anspråk. Organisation m.m. 2 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen (1972:204). Hos nämnden finns sekreterare som biträder med beredningen av ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer. Verksförordningens tillämpning 3 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på resegarantinämnden: 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut och 35 § om överklagande. Förordning (2006:1516). 4 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:232). Ärendenas handläggning 5 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i resegarantilagen (1972:204). 6 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på sekreterare eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 11 § tredje stycket resegarantilagen (1972:204) inte behöver föredras. Ordföranden får själv överta beredning och föredragning av ärende. 7 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden. 8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad. Anställningar m.m. 9 § Föreskrifter om förordnande av ordförande, andra ledamöter och ersättare i nämnden finns i resegarantilagen (1972:204). Förordnandena ges för en bestämd tid. 10 § Sekreterare utses av nämnden. Överklagande 11 § Nämndens beslut i ärenden om säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204) får inte överklagas. Förordning (2006:1516). Övergångsbestämmelser 2006:1516 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.