Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:153 · Visa register
Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.;
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1988-04-14
Ikraft: 1988-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:137
Upphävd: 1994-07-01 överg.best.
/r2/ Inledande bestämmelse 1 § I denna lag ges bestämmelser om rätt till bistånd åt en utlänning som söker uppehållstillstånd här i landet och som vistas här under den tid ansökan prövas. /r2/ Rätt till bistånd 2 § Bistånd lämnas till en utlänning som enligt bestämmelserna om asyl i 3 kap. 1 § utlänningslagen (1989:529), ansöker om uppehållstillstånd (asylsökande), om den asylsökande 1. vistas på en statlig förläggning för asylsökande, 2. vistas i en kommun som har träffat överenskommelse med statens invandrarverk om att ta emot asylsökande och där den asylsökande har anvisats plats av invandrarverket, 3. tillfälligt vistas i en kommun i avvaktan på att anvisas plats på en förläggning eller i en annan kommun, eller 4. vistas i en kommun som den asylsökande har stark familjeanknytning till eller har andra synnerliga skäl av vistas i. Rätt till bistånd enligt första stycket har också den asylsökandes medföljande barn under 16 år. Lag (1989:543). 3 § Bistånd lämnas till andra utlänningar som söker uppehållstillstånd i Sverige och som av särskilda skäl får vistas här medan ansökan prövas. Även deras medföljande barn under 16 år har rätt till bistånd. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan avser endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor. 3 a § Utlänning som avses i 2 och 3 §§ har rätt till bistånd även efter det att uppehållstillstånd beviljats om utlänningen 1. vistas på en statlig förläggning för asylsökande, eller 2. tillfälligt vistas i en kommun i avvaktan på att anvisas plats på en statlig förläggning för asylsökande eller i en annan kommun. Bistånd enligt första stycket lämnas endast för utlänning som inte anvisats eller kunnat utnyttja anvisad kommunplats. Lag (1990:483). 4 § För utlänningar som vistas på en statlig förläggning, skall biståndet beslutas och lämnas av invandrarverket. För andra utlänningar skall biståndet beslutas och lämnas av socialnämnden i den kommun där han eller hon vistas. 5 § Rätten till bistånd upphör 1. om utlänningen, innan beslut har meddelats i frågan om uppehållstillstånd, inte längre vistas så som sägs i 2 §, 2. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 3 a §, 3. när en ansökan om uppehållstillstånd har avslagits och ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas; dock kvarstår rätten till bistånd även för den tid som skäligen behövs för verkställigheten, eller 4. när utlänningen lämnar landet. Lag (1990:483). 6 § Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd. /r2/ Förmåner 7 § Bistånd enligt denna lag lämnas i form av kostnadsfri bostad, dagbidrag eller särskilt bidrag. 8 § En asylsökande som har fått plats på en statlig förläggning har rätt att få tillfälligt logi där. Om den asylsökande har anvisats plats i en kommun, har han eller hon rätt till tillfälligt logi i en genomgångsbostad i kommunen. Om det finns synnerliga skäl, har den asylsökande rätt till annat tillfälligt logi. Den som har rätt till bistånd enligt 3 § har rätt att få tillfälligt logi, om han eller hon behöver det. 8 a § Den som har inkomst av förvärvsarbete skall erlägga skäligt belopp som ersättning till invandrarverket om han eller hon har tillfälligt logi på en statlig förläggning, eller till kommunen om han eller hon anvisats plats i en kommun. När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning skall skälig ersättning erläggas för detta. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningens storlek. Lag (1992:579). 9 § I den mån en utlänning som avses i 2 eller 3 § behöver det, har han eller hon rätt till bistånd för sin dagliga livsföring som tillförsäkrar honom eller henne en skälig levnadsnivå (dagbidrag). 10 § Utöver kostnadsfri bostad och dagbidrag har utlänningen rätt till bistånd för särskilda behov (särskilt bidrag). Sådant bidrag skall lämnas endast om det är nödvändigt för utlänningens livsföring. Särskilt bidrag kan också lämnas för att täcka utlänningens kostnader för resor i vissa fall. 11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer grunder för de belopp som dagbidrag och särskilda bidrag utgår med. /r2/ Statlig ersättning 12 § En kommun som har lämnat bistånd enligt denna lag har rätt till ersättning från staten för biståndet. /r2/ Rätt att föra talan 13 § Barn som har fyllt 16 år har rätt att själva föra sin talan i mål eller ärenden enligt denna lag. /r2/ Delgivning 14 § I mål eller ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428). I mål vid förvaltningsdomstol får dock delgivning ske enligt 15 § första stycket samma lag, om utlänningen har lämnat landet. /r2/ Överklagande av beslut 15 § Invandrarverkets eller socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten. Invandrarverkets beslut överklagas hos länsrätten i det län där utlänningen vistades på förläggning när beslutet fattades. Beslut som meddelats enligt denna lag får överklagas endast av den enskilde. Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.