Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1122 · Visa register
Förordning (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för civil beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1988-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:541
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:518
Upphävd: 2002-07-01
Uppgifter 1 § Överstyrelsen för civil beredskap är central förvaltnings- myndighet för frågor om ledning och samordning av verksamhet inom det civila försvaret. Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att Överstyrelsen är ansvarig för funktionerna Civil ledning, Transporter och Försörjning med industrivaror. Av samma förordning framgår vilka närmare uppgifter som följer av detta. Överstyrelsen skall samordna den frivilliga försvarsverksamheten inom det civila försvaret. Ytterligare uppgifter för Överstyrelsen framgår av förordningen (1995:128) om civilt försvar, förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt och förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. Förordning (1999:831). 1 a § Överstyrelsen för civil beredskap skall i fred leda och samordna beredskapsförberedelserna vid övriga funktionsansvariga myndigheter. Överstyrelsen skall därvid särskilt 1. analysera den hotbild som avser det civila försvaret, 2. i samverkan med Försvarsmakten upprätta regionala mål- och riskanalyser samt genomföra uppföljning och utvärdering av analyserna, 3. konkretisera statsmakternas mål och resurskrav för det civila försvaret, 4. genom råd och rekommendationer verka för enhetlighet i frågor som är gemensamma för det civila försvaret, 5. regelbundet till regeringen redovisa beredskapsläget i stort, 6. verka för övergripande samverkan mellan det civila och det militära försvaret samt utveckla kunskaper om de ömsesidiga kraven inför och under höjd beredskap, 7. bedöma tillgången på resurser i stort inom det civila försvaret samt ha överblick över vilka resurser som kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och vid svåra påfrestningar på samhället i fred, 8. verka för ökad förmåga att använda det civila försvarets resurser vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och vid svåra påfrestningar på samhället i fred, 9. verka för att totalförsvarets intressen beaktas i samhällsutvecklingen, 10. samordna utbildning i frågor som är gemensamma för det civila försvaret, och 11. informera inom verksamhetsområdet. Förordning (1999:1026). 1 b § Överstyrelsen för civil beredskap skall också för det civila försvaret 1. till regeringen enligt särskilt beslut redovisa en samlad studie över utvecklingen på längre sikt, 2. till regeringen enligt särskilt beslut ge in ett gemensamt planeringsunderlag, 3. göra avvägningar mellan funktioner eller verksamhetsområden i samband med underlagsarbetet, 4. yttra sig över de statliga myndigheternas budgetunderlag i den del de berör totalförsvaret, 5. samordna funktionsövergripande forskning, 6. i samråd med funktionsansvariga myndigheter till regeringen senast den 1 april varje år inkomma med en samlad rapport över beredskapsläget på funktionsnivå, 7. i samråd med funktionsansvariga myndigheter till regeringen senast den 1 mars varje år inkomma med en samlad rapport över genomförd internationell verksamhet, och 8. leda och samordna trossamfundens medverkan inom det civila försvaret i enlighet med vad Överstyrelsen kommer överens med Svenska kyrkan och andra trossamfund om samt, i enlighet med vad som framgår av särskilda bestämmelser, besluta i frågor om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund. Överstyrelsen skall inom sitt verksamhetsområde medverka i Sveriges internationella säkerhetsförebyggande och förtroendeskapande verksamhet inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred och samordna den internationella förtroendeskapande verksamheten. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Förordning (2000:535). 1 c § I den uppgift som Överstyrelsen för civil beredskap har som ansvarig myndighet för funktionen Civil ledning och samordning ingår att 1. bedriva operativa studier som underlag för krigsplanläggningen inom det civila försvaret, 2. samordna planeringen, inriktningen och uppföljningen av ledningsövningar inom det civila försvaret, och 3. samordna signalskyddstjänsten. Förordning (2000:902). 1 d § Överstyrelsen för civil beredskap skall samverka med Försvarsmakten i frågor som är gemensamma för det civila försvaret. Överstyrelsen skall samordna krigsplanläggning och operativ planläggning för det civila försvaret med motsvarande planläggning för det militära försvaret. Om inte annat följer av särskilda föreskrifter, företräder Överstyrelsen på central nivå det civila försvaret i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser. Förordning (1994:168). 1 e § Överstyrelsen skall inom funktionen Transporter, i den utsträckning det inte ankommer på någon annan myndighet, vidta beredskapsåtgärder för att säkerställa civil transportverksamhet under höjd beredskap. Därvid skall Överstyrelsen särskilt 1. i fred efter hörande av Försvarsmakten samordna beredskapsplanläggningen av den civila transportverksamheten, och 2. under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt verka för att landets civila transportresurser kan utnyttjas för transporter som är nödvändiga för totalförsvaret. Överstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 och 2. Förordning (2001:541). 2 § Överstyrelsen skall inom funktionen Försörjning med industrivaror, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, vidta beredskapsåtgärder så att individens överlevnad och samhällets funktion säkerställs, om landet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden helt eller delvis blir hänvisat till egna försörjningsresurser. Härvid skall överstyrelsen särskilt 1. göra försörjningsanalyser innefattande planer för produktion, import, export, lagring, distribution och konsumtion för dessa förhållanden, 2. verka för att produktionen av livsnödvändiga förnödenheter kan upprätthållas under dessa förhållanden, 3. ansvara för beredskapslagring, 4. verka för att varor kan distribueras till landets olika delar, 5. förbereda regleringar och ransoneringar, 6. följa och ta initiativ till sådan forskning och produktutveckling som har betydelse för funktionen. 3 § Överstyrelsen skall också, i den mån det inte ankommer på någon annan myndighet, förbereda åtgärder för att mildra verkningarna av importbortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen, utan att det är krig eller krigsfara i rikets närhet. Dessa förberedelser skall avse 1. bedömning av riskerna för importstörningar inom olika varuområden, 2. upprätthållandet av en administrativ och organisatorisk beredskap för att regleringar och ransoneringar skall kunna vidtas, 3. ansvaret för beredskapslagring i den omfattning regeringen bestämmer. Förordning (1999:1026). 4 § Överstyrelsen skall utöver vad som anges i 3 § 3 genomföra beredskaps- lagring och de andra beredskapsåtgärder som följande myndigheter begär och anvisar medel för, nämligen -- socialstyrelsen avseende läkemedel och sjukvårdsartiklar, -- statens jordbruksverk avseende handelsgödsel och bekämpningsmedel, -- styrelsen för psykologiskt försvar avseende grafiska produkter. Överstyrelsen får mot ersättning genomföra lagring också för andras räkning. Förordning (1991:1282). 5 § Överstyrelsen skall i fråga om beredskapslagring 1. anskaffa lämpliga lokaler och andra anläggningar, 2. träffa uppgörelser med myndigheter och enskilda om köp, försäljning, lagring, förädling eller omsättning av varor. Lagringsverksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga grunder så långt detta är möjligt utan att beredskapen eftersätts. Avvikelser får göras från vad som har föreskrivits om upphandling för statens behov. 6 § Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar skall fattas efter hörande av de länsstyrelser som berörs. Beslut om lokalisering av lagringsanläggningar eller lager av särskild betydelse för totalförsvaret skall fattas efter hörande även av Försvarsmakten och andra berörda myndigheter. Förordning (2000:902). 7 § Överstyrelsen skall handlägga ärenden enligt förordningen (1982:517) om beredskapsersättning, beredskapslån och beredskapsgaranti. Förordning (1996:106). 8 § Överstyrelsen skall samarbeta och samråda med andra centrala myndigheter vilkas verksamhet har samband med överstyrelsens verksamhet. 9 § Överstyrelsen skall tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) avseende civilt försvar. Förordning (1998:873). 10 § Överstyrelsen skall förbereda försörjningskommissionens verksamhet samt när kommissionen är i verksamhet förse denna med sådan personal som inte tillsätts av regeringen eller av kommissionen. De anställda vid överstyrelsen är skyldiga att i den utsträckning som överstyrelsen bestämmer tjänstgöra vid försörjningskommissionen. Förordning (1989:630). 11 § Överstyrelsen skall under höjd beredskap vara beredd att på regeringens uppdrag göra övergripande utredningar på det civila försvarets område. Under höjd beredskap skall Överstyrelsen också vara beredd att efter särskilt beslut av regeringen inrikta och samordna de funktionsansvariga myndigheternas verksamhet. Förordning (2000:902). 11 a § När försörjningskommissionen träder i verksamhet upphör överstyrelsens ansvar för funktionen Försörjning med industrivaror. Då skall inte heller 2--7 §§ tillämpas. Förordning (1989:630). Verksförordningens tillämpning 12 § Verksförordningen (1995:1322), med undantag av 35 §, skall tillämpas på Överstyrelsen. I krig eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall det dock inte finnas någon styrelse vid Överstyrelsen. Myndighetens chef skall då ensam fatta beslut som annars ankommer på styrelsen. Förordning (1998:1054). Myndighetens ledning 13 § Överstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Styrelsen 14 § Överstyrelsens styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Förordning (1996:106). Organisation 15 § ha rupphävts genom förordning (1996:106). 16 § För att bistå överstyrelsen med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktigare ärenden inom respektive sakområde är till överstyrelsen knutna ett råd för kommunal beredskap, ett råd för transportfrågor, ett beklädnadsråd, ett kemiråd, ett metall- och verkstadsråd, ett utbildningsråd samt ett ADB-säkerhetsråd. I krig eller annars efter särskilt beslut av regeringen skall överstyrelsen bistås endast av rådet för kommunal beredskap och rådet för transportfrågor. Vart och ett av råden består av generaldirektören som ordförande och högst femton andra ledamöter. Förordning (1991:1282). 16 a § För att bistå Överstyrelsen i dess arbete enligt 1 b § första stycket 8 vad gäller att leda och samordna trossamfundens medverkan inom det civila försvaret är ett särskilt råd för trossamfundens beredskapsfrågor knutet till denna. Rådet består av generaldirektören som ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot skall det finnas en ersättare. Förordning (1999:1026). 17 § Vid förhinder för generaldirektören inträder överdirektören som ordförande och ledamot av ett råd eller för vissa ärenden eller grupper av ärenden. Ett råd sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det. Förordning (1991:1282). Personalföreträdare 18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på överstyrelsen. 19 § har upphävts genom förordning (1996:106). Styrelsens ansvar och uppgifter 20 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om perspektivstudier som anges i 1 b § 1 samt om programplan för det civila försvaret. Förordning (1996:106). Anställningar m.m. 21 § Överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:106). 22 § Ledamöter i de råd som sägs i 16 och 16 a §§ utses av Överstyrelsen för en bestämd tid. Ledamöterna i Försörjningskommissionens branschstyrelser utses, när kommissionen inte är i verksamhet, av Överstyrelsen. Förordnandet skall avse en bestämd tid. Förordning (1999:1026). 23 § Överstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av förordningen (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Förordning (1998:1054).