Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1231 · Visa register
Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1987-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:493
Ikraft: 1988-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:97
Upphävd: 1999-04-01 överg.best.
1 § Denna lag gäller vid myndighets granskning avseende skatter och socialavgifter samt vid granskning enligt 69 och 70 §§ tullagen (1994:1550), när åtgärden innefattar automatisk databehandling av personuppgifter i personregister enligt datalagen (1973:289). Lag (1997:493). 2 § Granskning av personregister får inte leda till otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet. 3 § Datainspektionen utövar tillsyn över att granskning som sker med hjälp av automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrång i personlig integritet. Härvid tillämpas 15 § andra stycket och 16 § datalagen (1973:289). Den som verkställer granskningen skall lämna Datainspektionen de uppgifter om den automatiska databehandlingen som inspektionen begär för sin tillsyn. Lag (1997:493). 4 § Datainspektionen får i fråga om granskningen, i den mån det behövs för att förebygga risk för otillbörligt intrång i personlig integritet, meddela föreskrifter i särskilda fall om 1. utförande av den automatiska databehandlingen, 2. den tekniska utrustningen, 3. de bearbetningar av personuppgifterna i registret som får göras med automatisk databehandling, 4. de personuppgifter som får göras tillgängliga, 5. utlämnande och annan användning av personuppgift, 6. bevarande och gallring av personuppgifter, 7. kontroll och säkerhet. 5 § har upphävts genom lag (1994:478). 6 § Den som har beslutat om granskningen och den hos vilken granskningen sker får överklaga Datainspektionens beslut enligt denna lag hos allmän förvaltningsdomstol. Även Justitiekanslern får föra talan för att ta till vara allmänna intressen. Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag (1997:493). Övergångsbestämmelser 1994:1399 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Beslut som har meddelats av Datainspektionen före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1999:97 Äldre bestämmelser får dock tillämpas på behandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.