Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1179 · Visa register
Förordning (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1987-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:952
Ikraft: 1988-01-15
1 § Statsbidrag för köp av testutrustning får i mån av tillgång på medel lämnas till företag som åtar sig att utföra funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Stöd lämnas med högst 75 procent av den godkända kostnaden och med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Innan stöd beviljas ska företaget lämna fullständiga uppgifter om övriga stöd av mindre betydelse som företaget tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Stödet får inte beviljas förrän det kontrollerats att det inte medför att det totala stöd av mindre betydelse som företaget får under treårsperioden överskrider 200 000 euro. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav som ska ställas på funktionstest som utförs med sådan testutrustning som avses i första stycket. Förordning (2017:919). 2 § Har upphävts genom förordning (2008:27). 3 § Som villkor för stöd gäller att användaren av testutrustningen har godkänts av Jordbruksverket. Förordning (2008:1342). 4 § Om ett stöd beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkoren för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2006:139). 5 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. Förordning (2017:919). 6 § Jordbruksverket ska lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Bestämmelser om registerföring över stödåtgärder som lämnas med stöd av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 finns i 12 a § första stycket 2 lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och 7 § 2 förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Förordning (2017:919). 7 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om stödbelopp, villkor för stöd, villkor för godkännande enligt 3 § och om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1342). 8 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:952). Övergångsbestämmelser 1990:870 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. 2008:27 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före den 1 januari 2008.