Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:187 · Visa register
Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1987-04-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1368
Ikraft: 1987-06-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:241
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Beslutande myndigheter m. m. 1 § Om en krigsman under grundutbildning eller repetitionsutbildning i direkt anslutning till grundutbildningen tjänstgör vid någon annan myndighet än Försvarsmakten eller i högkvarteret eller annan stab inom Försvarsmakten skall frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt 19 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. prövas av det förband eller den enhet av annat slag inom Försvarsmakten som krigsmannen uttagits till enligt 6 § värnpliktslagen (1941:967). Detsamma gäller om det efter det att krigsmannen har avslutat nämnda utbildning uppkommer fråga om att ålägga honom disciplinpåföljd för förfarande under den tid då utbildningen pågick eller att göra åtalsanmälan. Förordning (1994:521). 2 § När en krigsman som tillhör flottan fullgör repetitionsutbildning som inte äger rum i direkt anslutning till grundutbildningen, skall han vid tillämpningen av 20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. anses tjänstgöra vid det marinkommando som ansvarar för genomförandet av repetitionsutbildningen. Förordning (1994:521). 3 § Fartygsförband och enstaka fartyg som deltar i örlogsbesök utomlands samt isbrytarfartyg och sjömätningsfartyg skall vid tillämpningen av 20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. anses ingå i kustflottan. Förordning (1994:521). 4 § Hemvärnsmän skall vid tillämpningen av 20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. anses tjänstgöra vid det förband eller den enhet av annat slag inom Försvarsmakten som närmast har ansvaret för utbildningen av dem. Bestämmelser om skyldighet att inhämta yttrande i ärenden om disciplinansvar eller åtalsanmälan beträffande hemvärnsmän finns i 44 § hemvärnskungörelsen (1970:304). Förordning (1994:521). 5 § har upphävts genom förordning (1994:521). 6 § har upphävts genom förordning (1994:521). Auditörer Ersättare 7 § För en auditör kan finnas en eller flera ersättare (vice auditör). Vice auditören skall inträda i auditörens ställe, när auditören är förhindrad att utöva tjänsten. Om både auditören och vice auditören är förhindrade att utöva auditörstjänsten, skall försvarsmakten förordna annan lämplig person att uppehålla tjänsten. Förordning (1994:521). Uppgifter 8 § En auditör skall utöver vad som följer av 22 och 23 §§ lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. 1. närvara vid handläggningen av ett disciplinärende i den utsträckning som det behövs, 2. lämna råd i frågor om verkställighet av disciplinpåföljd, 3. utöva tillsyn över handläggningen av disciplinärenden och ersättningsärenden inom myndigheten, 4. lämna råd åt myndigheten i andra rättsliga angelägenheter, 5. medverka i utbildning och information om tillämpningen av lagen om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. samt andra rättsliga ämnen. Förordnande 9 § Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i Försvarsmaktens fredsorganisation utses av denna med förordnande tills vidare, dock längst för en period av sex år. Föreskrifter om arvoden och ledighet för auditörer och vice auditörer i Försvarsmaktens fredsorganisation meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:1368). 10 § I fråga om anställning som auditör eller vice auditör med tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten skall förordningen (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten tillämpas. Förordning (1994:521). 11 § Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisation krigsplaceras i befattningarna av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). 12 § Bestämmelserna i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning gäller även för den som är anställd som auditör eller vice auditör i fredsorganisationen. Förordning (1994:521). 13 § Försvarsmaktens beslut om tjänstetillsättning i fredsorganisationen får överklagas hos försvarets personalnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1994:521). Handläggningen av disciplinärenden Utredning 14 § Har en myndighet, vid vilken krigsmän tjänstgör, på grund av en anmälan eller på något annat sätt fått kännedom om att en krigsman kan antas ha begått en disciplinförseelse, skall myndigheten inleda en utredning av disciplinärendet. Om det därvid framkommer att krigsmannen genom sitt förfarande skäligen kan misstänkas att även ha gjort sig skyldig till brott, skall myndigheten pröva om åtalsanmälan skall göras. 15 § Myndigheten skall ge in en åtalsanmälan till den åklagarmyndighet inom vars distrikt myndigheten är belägen. Formulär till åtalsanmälan fastställs av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). 16 § Även om en åtalsanmälan görs, skall myndigheten låta göra den utredning om brottet som behövs för att bevis inte skall gå förlorade eller för att utredningen inte skall avsevärt försvåras. 17 § Finner en chef, som enligt 21 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. getts rätt att pröva frågor om disciplinansvar, att inte någon av förutsättningarna i 21 § 1--3 lagen föreligger, skall han överlämna disciplinärendet till den chef som är behörig att avgöra ärendet. 18 § Utredningen i ett disciplinärende leds av den som har rätt att avgöra ärendet. Om en särskild förhörsledare anlitas, skall han ha en högre tjänstegrad än den hörde och vara lägst kompanichef eller motsvarande chef. 19 § Bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde finns i 9 § förvaltningslagen (1986:223). Förhör i disciplinärenden 20 § Om krigsmannen lämnar sitt samtycke och det kan ske utan nackdel för utredningen, får den som har anmält förseelsen och de övriga personer som skall höras vara närvarande när krigsmannen hörs. Om anmälaren är närvarande vid förhöret, skall han höras först. Därefter skall krigsmannen och andra som kan lämna uppgifter i ärendet höras. 21 § Krigsmannen och de övriga personer som hörs skall uppmanas att lämna en sammanhängande berättelse om det som saken rör. Protokoll över förhör 22 § I protokoll över ett förhör skall antecknas: 1. krigsmannens fullständiga namn, personnummer och bostadsadress, 2. tjänstegrad, avdelning där han tjänstgör samt tid och plats för förhöret, 3. namn och tjänstegrad på den som håller förhöret, förhörsvittnen och de övriga personer som är närvarande, 4. de handlingar som vid tidpunkten för förhöret är av betydelse för utredningen, 5. förhörsutsagor liksom vad som i övrigt bedöms vara av betydelse för utredningen. 23 § Protokollet skall så noga som möjligt återge muntliga utsagor av betydelse för utredningen. Den hörde skall få förhörsutsagan uppläst för sig eller tillfälle att på något annat sätt granska utsagan. Den hörde skall tillfrågas om han har något att erinra mot innehållet, eller om han kan godkänna förhörsutsagan. En erinran som inte föranleder någon ändring, skall antecknas. Därefter får utsagan inte ändras. 24 § När flera hörs om samma förhållande, får en utsaga återges genom en hänvisning till en förut gjord utsaga. Om utsagorna inte stämmer överens, skall det anges i vilka hänseenden som de skiljer sig. 25 § Protokollet skall skrivas under av förhörsledaren och, om en särskild protokollförare anlitas, av denne. 26 § Protokollet skall färdigställas utan dröjsmål och överlämnas med övriga handlingar i ärendet till den chef som skall avgöra ärendet. 27 § Formulär till protokoll över förhör fastställs av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). Beslut 28 § Beslut om att avskriva ett ärende får fattas av den som är behörig att besluta i disciplinärendet. 29 § Av beslutet i ett disciplinärende skall framgå: 1. krigsmannens fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad, tjänstgöringstid och avdelning där han tjänstgör, 2. disciplinpåföljden, 3. vilken skyldighet som krigsmannen har åsidosatt, tiden och platsen för förseelsen samt övriga skäl för beslutet, 4. dagen för beslutet, 5. vem som fattat beslutet och auditörens yttrande, 6. hur beslutet skall överklagas. 30 § Formulär till beslut i ett disciplinärende fastställs av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). 31 § En chef som avses i 20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall med biträde av auditören minst en gång varje halvår granska de beslut som fattas av en chef som avses i 21 § samma lag. Förordning (1994:521). Registerkort i disciplinärenden 32 § Över disciplinärenden som handläggs av en chef som avses i 20 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall föras registerkort, som skall innehålla uppgift om: 1. krigsmannens fullständiga namn, personnummer, tjänstegrad och avdelning där han tjänstgör, 2. anmälan om misstanke om disciplinförseelsen, 3. auditörens yttrande, 4. myndighetens beslut i disciplinärendet, 5. förhör och annan utredning, 6. beslut om omhändertagande enligt 39 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m., 7. fråntagande av egendom enligt 44 § samma lag, 8. kroppsvisitation enligt 45 § samma lag. Förordning (1994:521). 33 § Formulär till registerkort i disciplinärenden fastställs av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). Verkställighetsåtgärder Extratjänst och utegångsförbud 34 § Ett beslut om extratjänst eller utegångsförbud får verkställas omedelbart, om krigsmannen skriftligen begär det. 35 § Det ankommer på den som beslutat om extratjänst eller utegångsförbud att se till att påföljden verkställs. Han bestämmer närmare om verkställighetstidens början och slut. Innan han verkställer ett beslut om utegångsförbud skall han utreda om det samtidigt finns andra beslut om utegångsförbud för krigsmannen som ännu inte verkställts. 36 § Verkställighet av extratjänst eller utegångsförbud skall ske i en följd utan uppehåll om inte annat följer av 33 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. En dag är tjänstefri om krigsmannen enligt fastställd tjänstgöringsplan inte skulle ha tjänstgjort någon del av den dagen. Verkställigheten av extratjänst eller utegångsförbud i högst fem dagar får inte påbörjas eller, om avbrott har skett, fortsätta vid sådan tid att krigsmannens möjligheter att utnyttja en påföljande tjänstefri dag försvåras i avsevärd grad. 37 § Den som förordnar om verkställighet av beslut om extratjänst eller utegångsförbud skall skriftligen ge besked om verkställighetstiden till krigsmannen och till den som enligt hans bestämmande skall kontrollera verkställigheten. Den som kontrollerar verkställigheten av ett utegångsförbud får ålägga krigsmannen att anmäla sig eller på annat sätt visa att han underkastar sig påföljden. Ett sådant åläggande får inte medföra någon väsentlig olägenhet utöver vad själva påföljden innebär. Formulär till skriftligt besked som sägs i första stycket fastställs av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). 38 § Frågor om uppskov med eller avbrott i verkställigheten skall prövas av den som har beslutat disciplinpåföljden och meddelas krigsmannen genast. Beslut i sådana ärenden får inte överklagas. Löneavdrag 39 § Det ankommer på den som beslutat om löneavdrag att se till att påföljden verkställs. 40 § Löneavdrag skall för den som får dagpenning och för den som är tjänstgöringsskyldig vid Försvarsmakten till följd av anställning beräknas enligt de grunder som anges i 13 § anställningsförordningen (1994:373). En krigsman som får dagpenning enligt värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) skall därvid anses ha lön för månad med belopp som svarar mot summan av hans dagpenning under 30 dagar. Att löneavdraget inte får understiga ett belopp motsvarande dagersättning utan tillägg framgår av 13 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. Förordning (1994:521). 41 § Verkställighet av löneavdrag får fördelas på flera avlöningstillfällen. 42 § När löneavdrag inte kan göras skall krigsmannen skriftligen ges tillfälle att senast inom fjorton dagar från det att han fick del av beslutet betala det belopp som motsvarar löneavdraget. 43 § Formulär som behövs för verkställigheten av löneavdrag fastställs av Försvarsmakten efter hörande av Riksskatteverket. Ytterligare föreskrifter om verkställigheten såvitt gäller löneavdrag får meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:521). Tvångsmedel 44 § Förhör med den som omhändertagits enligt 39 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall hållas av den som myndigheten bestämmer. Om det på grund av vad som kommit fram under förhöret inte längre finns anledning till att ha krigsmannen omhändertagen skall den som hållit förhöret genast underrätta den som gör myndighetens prövning enligt 40 § lagen om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. 45 § Den som har omhändertagits skall förvaras i en för ändamålet lämplig lokal om inte läkare har beslutat att den omhändertagne skall föras till militär sjukvårdsavdelning eller sjukhus och kvarstanna där. Den som sätter in den omhändertagne i förvaringslokalen skall ta ifrån honom alkoholdrycker eller andra berusningsmedel eller andra föremål, som den omhändertagne med hänsyn till omständigheterna inte bör medföra. Den omhändertagne skall regelbundet ses till om hans tillstånd ger anledning till det. Om det behövs skall den lokal där den omhändertagne förvaras stå under bevakning. Den omhändertagne skall ha möjlighet att påkalla uppmärksamhet genom ringledning eller annan lämplig anordning. 46 § I fråga om behandlingen av den som omhändertagits skall lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl. gälla i tillämpliga delar. 47 § Lokaler för förvaring av omhändertagna skall vara så beskaffade att det inte kan uppstå men för de omhändertagnas hälsa. Generalläkaren får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i hälsoskyddshänseende för verkställigheten av bestämmelserna om omhändertagande. Förordning (1994:521). 48 § Beslut om frigivande enligt 43 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. får fattas av den som har omhändertagit krigsmannen. Före frigivandet skall föremål som tagits om hand återlämnas om annat inte följer av 44 § lagen eller andra särskilda bestämmelser. Klagan över beslut om disciplinpåföljd 49 § Myndighets beslut att ålägga den som är krigsman enligt 2 § 7 lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. disciplinpåföljd överklagas hos Stockholms tingsrätt. Förordning (1990:938). 50 § Till besvärshandling som överlämnas till tingsrätten i ett disciplinärende skall myndigheten foga en uppgift om när krigsmannen fick del av beslutet och när besvärshandlingen kom in till myndigheten. 51 § Sedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett disciplinärende vunnit laga kraft, skall de från myndigheten erhållna originalhandlingarna jämte en avskrift av beslutet översändas till myndigheten. Ersättningsärenden 52 § Om förlusten eller skadan på materiel inte överstiger femhundra kronor får frågan om ersättningsskyldigheten prövas av chef som avses i 21 § lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. 53 § Bestämmelserna i 18--32 och 49--51 §§ skall tillämpas vid handläggningen av ersättningsärenden. 54 § En krigsman får tillfrågas om han medger att ersätta förlorad eller skadad materiel, som försvarsmakten har lämnat till honom för personligt bruk, endast om det är utrett att skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen (1972:207) föreligger och krigsmannen har underrättats om detta. Förordning (1990:41). Övergångsbestämmelser 1987:187 Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1987. Bestämmelsen i 13 § tillämpas dock först från och med den 1 juli 1987. Genom förordningen upphävs 1. kungörelsen (1948:691) angående den militära rättsvården, 2. kungörelsen (1948:694) med vissa föreskrifter om vad domstol har att iakttaga vid handläggning av militära mål, 3. kungörelsen (1954:493) angående krigsrätter m. m., 4. kungörelsen (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m. m., 5. instruktionen (1966:165) för auditör, 6. förordningen (1975:1369) om undantag från ansvar enligt 21 kap. brottsbalken, 7. cirkuläret (1976:921) till de militära befattningshavare som har bestraffningsrätt i disciplinmål om ingripande mot krigsman på grund av berusning, 8. förordningen (1976:1012) om löneavdrag vid disciplinbot, 9. förordningen (1983:481) om vad som avses med försvarsmakten och krigsman. Bilagan har upphävts genom förordning (1994:521).