Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:147 · Visa register
Lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län
Departement: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1987-04-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:910
Ikraft: 1987-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1733
Upphävd: 2019-01-01
1 § För kommunerna i Stockholms län ska Stockholms läns landstingskommun som regionplaneorgan ha hand om sådan utrednings- och samordningsverksamhet beträffande regionala frågor (regionplanering) som avses i 7 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:910). 2 § Landstingskommunen ska bevaka regionala frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga myndigheters planering. Landstingskommunen får anta en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) för regionen eller en del av den. Regeringen kan besluta att utrednings- och samordningsverksamheten ska avse vissa angivna frågor. Lag (2010:910). 3 § I fråga om regionplan tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 6, 8 och 10–12 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:910). 4 § Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och upphävande av planen beslutas av landstinget. 5 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om antagande, ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på landstingskommunens anslagstavla skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet sändas till kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län samt till regeringen. När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen sändas till länsstyrelsen i Stockholms län. 6 § Det som i 13 kap. 1 § 7 plan- och bygglagen (2010:900) sägs om kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut ska i fråga om Stockholms län gälla landstingets beslut. Lag (2010:910). Ikraftträdande m. m. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Genom lagen upphävs lagen (1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms län.