Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:76 · Visa register
Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1986-02-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:788
Övrigt: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2013:374.
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2013:374). 2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:374). 3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse. 4 § Har upphävts genom lag (2011:1322). Övergångsbestämmelser 2013:374 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag tillämpas beträffande a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.