Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:76 · Visa register
Lag (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1986-02-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:788
Övrigt: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom SFS 2013:374.
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande inkomstskatter som Sverige och Jamaica undertecknade den 13 mars 1985 ska, i den lydelse som detta har erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 4 december 2012, gälla som lag här i landet. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag. Lag (2013:374). 2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:374). 3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25 punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör inges inom den tid som anges i nämnda bestämmelse. 4 § Har upphävts genom lag (2011:1322). Övergångsbestämmelser 2013:374 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag tillämpas beträffande a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.