Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:447 · Visa register
Förordning (1986:447) med instruktion för Nämnden mot etnisk diskriminering
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1986-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:430
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:171
Upphävd: 1999-05-01
Uppgifter 1 § Nämnden mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges i lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering. Förordning (1994:147). 2 § har upphävts genom förordning (1996:430). Organisation m. m. 3 § Nämnden består enligt 5 § första stycket lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering av tre ledamöter. De utses för en tid av tre år. Förordning (1994:147). 4 § Regeringen utser en av nämndens ledamöter att vara ordförande. 5 § Hos nämnden finns en sekreterare som nämnden utser. Ärendenas handläggning 6 § Nämnden är beslutför endast när samtliga ledamöter är närvarande. Ordföranden får dock på nämndens vägnar skriva av ärenden som har återkallats samt avvisa ärenden, om det är uppenbart att de inte skall tas upp av nämnden. Nämnden får överlåta åt ordföranden att avgöra också andra ärenden. 7 § Nämnden avgör ärenden efter föredragning, som fullgörs av den som nämnden bestämmer. Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:849). 8 § Vid sammanträden med nämnden skall föras protokoll som justeras av ordföranden. 9 § Skall någon handling tillställas en arbetsgivare, skall det ske genom delgivning. Delgivning av beslut, som innefattar vitesföreläggande, får dock inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) annat än om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller annars håller sig undan. 10 § Ytterligare föreskrifter om ärendenas handläggning och om nämndens verksamhet i övrigt meddelas i en arbetsordning som beslutas av nämnden. Övriga bestämmelser 11 § Hos nämnden skall föras dagbok över ärendena och över de handlingar som kommer in i dessa. 12 § I nämndens beslut och skrivelser skall anges vilka som har deltagit i beslutet och vem som har varit föredragande. Om någon av dessa har framfört skiljaktig mening, skall den antecknas. 13 § Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:430).