Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:836 · Visa register
Förordning (1985:836) om bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1985-11-07
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:947
Upphävd: 1999-01-01
Almänna bestämmelser 1 § I fråga om bekämpningsmedel gäller utöver förordningen (1985:835) om kemiska produkter bestämmelserna i denna förordning. Med bekämpningsmedel förstås i denna förordning en kemisk produkt som är avsedd som skydd mot att egendomsskada, sanitär olägenhet eller annan liknande olägenhet förorsakas av växter, djur eller mikroorganismer. Som bekämpningsmedel enligt förordningen skall inte anses 1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder, 2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas för annat ändamål än som avses i andra stycket, om de inte genom särskild benämning eller på annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel. 2 § Om det är av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, får kemikalieinspektionen föreskriva att bestämmelserna om bekämpningsmedel skall tillämpas även på en produkt som med hänsyn till sina egenskaper och användning står bekämpningsmedlen nära. Godkännande 3 § Utan att vara godkända av Kemikalieinspektionen får bekämpningsmedel inte saluföras, överlåtas eller användas. Detsamma gäller i fråga om import av bekämpningsmedel från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om avsteg från bestämmelserna i första och andra stycket. Kemikalieinspektionen får också för särskilda fall medge undantag från kravet på godkännande, om det behövs för vetenskaplig prövning eller när det finns synnerliga skäl. Förordning (1994:1598). 4 § Ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall göras hos Kemikalieinspektionen av den som ansvarar för att produkten först släpps ut på marknaden inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet, jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att användningsområdet för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas av godkännandet. Den som ansöker skall ha fast kontor inom EU eller EES. Förordning (1996:821). 4 a § Till ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel skall bifogas en dokumentation av medlet och i medlet ingående aktiva ämnen. Tester och analyser som krävs för att uppfylla kraven för godkännande av ett växtskyddsmedel skall när så krävs utföras av organ som ackrediteras för denna uppgift enligt bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Om testerna och analyserna syftar till att få fram uppgifter om egenskaperna eller säkerheten vad avser människors och djurs hälsa eller miljön skall de utföras av organ som utsetts i enlighet med förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed. Kemikalieinspektionen meddelar de föreskrifter som behövs i fråga om dokumentation i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden2, ändrat senast genom kommissionens direktiv 97/73/EG3. Om ansökan gäller ett bekämpningsmedel som redan är godkänt enligt direktiv 91/414/EEG i ett annat land inom EU eller EES och sökanden begär det, får krav på upprepning av redan genomförda tester och analyser inte ställas om förhållandena är jämförbara i de berörda områdena. Förordning (1998:184). 5 § Ett bekämpningsmedel får godkännas endast om medlet är godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs för ändamål som avses i 1 § andra stycket. Vid prövningen av växtskyddsmedel skall tillämpas de principer för utvärdering och godkännande som finns i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG.5 Ett beslut om godkännande meddelas för högst fem år. Om det finns särskilda skäl får ett godkännande dock meddelas för högst tio år. Efter ansökan enligt 4 § andra stycket får användningsområdet för ett växtskyddsmedel utvidgas, om den tilltänkta användningen är av mindre omfattning och om det behövs för att tillgodose allmänna intressen. Vidare skall förutsättningarna för godkännande vara uppfyllda. Ett beslut får förenas med villkor. Förordning (1998:184). 5 a § Om en fråga som rör ömsesidigt erkännande av ett godkännande har hänskjutits till Ständiga kommittén för växtskydd, skall kommitténs beslut omedelbart godtas. Förordning (1996:821). 6 § Ett bekämpningsmedel får inte godkännas om medlets benämning kan anses vilseledande med hänsyn till medlets sammansättning, verkan eller egenskaper i övrigt eller kan leda till förväxling med annat bekämpningsmedel. 6 a § Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel får uppgifter som återfinns i den dokumentation av medlet som skall bifogas ansökan om godkännande inte användas på ett sätt som gynnar andra sökande 1. under en period på tio år räknat från det första upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, om det verksamma ämnet inte fanns på marknaden senast den 26 juli 1993, 2. under en period på tio år räknat från dagen för beslut om godkännande i en annan medlemsstat om det verksamma ämnet fanns på marknaden senast den 26 juli 1993, eller 3. under en period på fem år räknat från dagen för beslut om att ta upp ett verksamt ämne i bilaga 1 för första gången, ändra villkoren för upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller låta ämnet stå kvar i bilagan. Om femårsperioden löper ut före en period som avses i 1 och 2 skall femårsperioden förlängas, så att den löper ut samma dag som dessa perioder. Detta gäller dock endast om den som har gjort ansökan inte har avtalat med den ursprungliga sökanden att uppgifterna får användas. Förordning (1996:821). 6 b § Vid handläggning av ärenden om godkännande av växtskyddsmedel får uppgifter som återfinns i den dokumentation av det verksamma ämnet som skall bifogas ansökan om godkännande inte användas på ett sätt som gynnar andra sökande 1. under en period på tio år räknat från det första godkännandet av bekämpningsmedlet i någon medlemsstat, om godkännandet sker efter upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne, eller 2. under en period på tio år räknat från det första godkännandet av växtskyddsmedlet i någon annan medlemsstat om godkännandet sker före upptagandet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG av ett verksamt ämne i medlet. Detta gäller om den som har gjort ansökan inte har avtalat med den ursprungliga sökanden att uppgifterna får användas. Förordning (1996:821). 7 § När ett bekämpningsmedel godkänns eller dess användningsområde ändras skall Kemikalieinspektionen efter samråd med andra berörda myndigheter meddela de föreskrifter som behövs i fråga om märkning och annan produktinformation, hantering av bekämpningsmedlet och andra särskilda villkor till förebyggande av skador. Förordning (1996:821). 8 § När ett bekämpningsmedel godkänns skall medlets hälso- och miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall medlet hänföras till någon av följande klasser. Klass 1. Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd, Klass 2. Medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk, Klass 3. Medel som får användas av var och en. 9 § Bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 8 § samt, efter föreskrifter av Kemikalieinspektionen, medel i klass 2 som huvudsakligen används inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsskötsel eller som träskyddsmedel får användas endast av personal som uppfyller särskilda kunskapskrav och, om tillståndsmyndigheten enligt 18 § så bestämmer, har uppnått viss ålder. Förordning (1993:143). 9 a § Om Kemikalieinspektionen har anledning att misstänka att ett godkänt växtskyddsmedel eller ett medel som inspektionen är skyldig att godkänna utgör en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av den produkten. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, skall myndigheten genast underrätta Europeiska gemenskapernas kommission och medlemsstaterna om detta. Förordning (1996:821). 9 b § Kemikalieinspektionen får ändra gällande villkor för ett meddelat godkännande, om det kan fastställas att ändringar i fråga om användningssätt och använda mängder är motiverade med hänsyn till vetenskapliga eller tekniska framsteg. Om innehavaren av ett godkännande vill att villkoren för godkännandet skall ändras, skall innehavaren skriftligen anmäla detta till inspektionen samt uppge skälen för detta. Ändringar får beviljas endast om förutsättningarna för godkännande fortfarande är uppfyllda. Förordning (1996:821). 10 § Beslut om godkännande av bekämpningsmedel får återkallas om 1. den som innehar ett godkännande åsidosätter de villkor som gäller för godkännandet, 2. avgift enligt 23 § inte betalas inom fastställd tid, 3. sådana ändrade förhållanden inträder att bekämpningsmedlet inte längre bör vara godkänt, eller 4. den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndsbeslutet. Den som innehar ett godkännande och vill att det skall upphöra att gälla, skall skriftligen anmäla detta till Kemikalieinspektionen. Godkännandet upphör att gälla vid utgången av året närmast efter det år då en sådan anmälan kom in till inspektionen. Förordning (1996:821). Upplysningar om skadliga verkningar 10 a § Den som innehar ett godkännande av ett bekämpningsmedel eller beviljats utvidgning av dess användningsområde skall omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen, när det efter godkännandet kommer fram uppgifter om att medlet eller resthalter av ett aktivt ämne i medlet kan ha skadliga effekter på människors eller djurs hälsa, på grundvattnet eller på miljön i övrigt. Förordning (1996:821). Spridning 11 § Spridning av bekämpningsmedel skall genomföras så att människor inte skadas eller vållas annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Åtgärder skall vidtas för att motverka att medlet sprids utanför avsett spridningsområde. Vidare skall spridning av bekämpningsmedel ske enligt principerna för en god växtskyddssed och, där så är möjligt, enligt principerna om en integrerad bekämpning samt enligt de villkor som meddelas i beslutet om godkännande. Statens jordbruksverk får meddela särskilda föreskrifter om godkännande av utrustning som är avsedd för spridning av bekämpningsmedel. Förordning (1996:821). 12 § Ett bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter under den tid då insektspollination kan förekomma. Om det finns särskilda skäl får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från första stycket. I fråga om bekämpning som utförs yrkesmässigt med ett sådant bekämpningsmedel som avses i första stycket skall det föras anteckningar enligt föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1993:143). 12 a § Kemiska produkter som är avsedda som medel för tillväxtreglering i odlingar av stråsäd får inte användas för detta ändamål. I rågodling får dock sådana produkter användas till utgången av år 1998, om inte för ändamålet lämpligt växtsortmaterial av råg finns tillgängligt. Förordning (1997:670). 13 § Spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg är förbjuden. I fråga om bekämpning av lövsly på skogsmark gäller särskilda bestämmelser. 14 § Om det finns synnerliga skäl får Kemikalieinspektionen i enskilda fall, efter samråd med Statens naturvårdsverk och Statens jordbruksverk, medge undantag från förbudet mot spridning från luftfartyg. Ett sådant undantag skall förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Förordning (1993:143). 15 § Statens naturvårdsverk får meddela ytterligare föreskrifter om spridning av bekämpningsmedel. Föreskrifter om krav på tillstånd att sprida bekämpningsmedel inom visst område meddelas dock av länsstyrelsen. I fråga om återkallelse av tillstånd som avses i första stycket andra meningen tillämpas 21 § förordningen (1985:835) om kemiska produkter. Vissa varor som har behandlats med bekämpningsmedel 16 § Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med bekämpningsmedel får användas endast som utsäde. Detta utsäde får förvaras endast i emballage av sådant slag som Statens jordbruksverk föreskriver. Emballaget får inte användas för andra ändamål, om inte Jordbruksverket medger det. Om betning av utsäde med kvicksilverhaltigt bekämpningsmedel finns bestämmelser i förordningen (1979:349) om kvicksilverbetning av utsäde. Förordning (1993:143). 17 § Barrträdsplantor som behandlats med bekämpningsmedel som inte är godkänt enligt denna förordning får inte importeras. Om särskilda skäl föreligger, får kemikalieinspektionen medge undantag från första stycket. Vissa bemyndiganden 18 § Tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 8 § skall avse viss tid. Frågan om tillstånd prövas såvitt avser 1. verksamhet som huvudsakligen berör jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens jordbruksverk eller, efter Jordbruksverkets bestämmande, av länsstyrelsen, 2. åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 10 § hälsoskyddslagen (1982:1080) av Socialstyrelsen, 3. användning av träskyddsmedel samt annan verksamhet av Arbetarskyddsstyrelsen. Förordning (1993:143). 19 § Särskilda föreskrifter om tillstånd att använda bekämpningsmedel som hänförs till klass 1 i 8 § och om sådana kunskapskrav och åldersgränser som avses i 9 § meddelas av tillståndsmyndigheten enligt 18 § efter samråd med Kemikalieinspektionen. Statens jordbruksverk får besluta att länsstyrelsen skall svara för att den utbildning som krävs i anledning av kunskapskrav som Jordbruksverket föreskrivit enligt första stycket genomförs på sätt som verket bestämmer. Förordning (1993:143). 20 § Kemikalieinspektionen får föreskriva särskilda kunskapskrav för den som yrkesmässigt överlåter bekämpningsmedel. 21 § Kemikalieinspektionen meddelar ytterligare föreskrifter om godkännande och särskilda villkor för hanteringen av bekämpningsmedel. 22 § Bestämmelserna i 26--28 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall tillämpas i fråga om tillsyn över efterlevnaden av denna förordning. Avgifter 23 § För produkter, på vilka denna förordning är tillämplig, skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande. Ansöknings- avgift kronor 1. Vid ansökan om godkännande, a för varje produkt, 10 000 b för varje aktivt ämne som inte ingår i annan godkänd produkt och som inte avses under c, 30 000 c för varje aktivt ämne som inte 950 000 ingår i annan godkänd produkt och där en förutsättning för godkännande är att ämnet tas upp i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/47/EG 2. Vid ansökan om villkorsändring a som avser namn, förpackningsstorlek eller icke aktivt ämne, 1 000 b i övrigt 5 000 3. Vid ansökan om fortsatt godkännande 6 000 4. Vid ansökan om undantag 3 000 Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 2,6 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor. Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i dennes ställe. Förordning (1998:1317). 24 § Ansökningsavgift skall betalas när ansökan görs. Årsavgift skall betalas för varje kalenderår från och med året efter året då beslut om godkännande meddelas till och med det år då ett sådant beslut upphör att gälla. Årsavgift skall betalas senast den 31 mars det år som avgiften avser. Förordning (1991:1291). 25 § Den som innehar godkännandet av ett bekämpningsmedel skall betala kostnaderna för en sådan undersökning som Kemikalieinspektionen har låtit göra för att kontrollera medlets sammansättning. Förordning (1994:1531). 26 § Beslut om avgifter som avses i 23 § får verkställas enligt utsökningsbalken. 27 § Kemikalieinspektionen uppbär och redovisar avgifter som avses i 23 och 25 §§. De som är avgiftsskyldiga skall till kemikalieinspektionen lämna de uppgifter som behövs för beräkningen av avgifterna. Förordning (1991:1291). 28 § Om det finns särskilda skäl får kemikalieinspektionen besluta att avgift enligt 23 eller 25 § skall nedsättas eller efterges. Ansvar och överklagande 29 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelser av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen finns i lagen (1985:426) om kemiska produkter. 30 § Bestämmelserna om överklagande i 33--35 §§ förordningen (1985: 835) om kemiska produkter skall tillämpas i ärenden som avses i denna förordning. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Utan hinder av vad som sägs i 34 § första stycket förordningen om kemiska produkter skall dock Kemikalieinspektionens beslut i ett särskilt fall i fråga om godkännande av bekämpningsmedel överklagas hos regeringen. Förordning (1995:208). 31 § Utan hinder av vad som sägs i 30 § skall beslut om avgifter enligt denna förordning överklagas hos kammarrätten genom besvär. Övergångsbestämmelser 1985:836 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986, då kungörelsen (1973:1051) om avgift för registrering av hälso- och miljöfarliga varor skall upphöra att gälla. 2. I fråga om beslut enligt äldre bestämmelser gäller utöver vad som föreskrivs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1985:835) om kemiska produkter att ett sådant beslut om registrering av bekämpningsmedel skall anses som ett godkännande enligt denna förordning och gäller till utgången av år 1990, om inte annat följer av beslutet eller registreringen dessförinnan återkallas eller förfaller enligt 10 §. 1995:208 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.