Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:891 · Visa register
Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1983-12-01
Ikraft: 1984-04-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:847
Upphävd: 1988-12-01
Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen (1983:890) om allemanssparande. Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 § lagen om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Realisationsvinst på andel i allemansfond utgör inte skattepliktig inkomst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel. För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen om allemanssparande utgår gåvoskatt i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Lag (1987:1316). Övergångsbestämmelser 1983:891 Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas på insättningar som har skett efter ikraftträdandet. 1985:264 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering.