Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:891 · Visa register
Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1983-12-01
Ikraft: 1984-04-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:847
Upphävd: 1988-12-01
Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen (1983:890) om allemanssparande. Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 § lagen om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Realisationsvinst på andel i allemansfond utgör inte skattepliktig inkomst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel. För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen om allemanssparande utgår gåvoskatt i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Lag (1987:1316). Övergångsbestämmelser 1983:891 Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas på insättningar som har skett efter ikraftträdandet. 1985:264 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången vid 1986 års taxering.