Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1031 · Visa register
Förordning (1983:1031) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1983-12-15
Ikraft: 1984-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:655
Upphävd: 2001-07-01 överg.best.
1 § Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa kan lämnas till sådan arbetslös som vid tiden för studiernas början 1. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och 2. inte kan få lämpligt arbete. Förordning (1993:873). 2 § Studiestöd kan lämnas för studier på grundskolenivå och under högst fyra terminer för studier på gymnasieskolenivå. Närmare bestämmelser om vilken utbildning som skall anses ligga på grundskole- eller gymnasieskolenivå meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1998:657). 2 a § Studiestöd för fortsatta studier i en viss utbildning som har påbörjats tidigare får beviljas endast om den studerande för dessa studier inte har fått studiestöd enligt studiestödslagen (1973:349). Förordning (1993:873). 2 b § Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbete skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas vid prövning av rätten till studiestödet enligt 2 a § lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av centrala studiestödsnämnden. Förordning (1986:394). 3 § har upphävts genom förordning (1993:873). 4 § En ansökan om studiestöd skall göras på en blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer. Den skall ges in till Centrala studiestödsnämnden senast den 30 juni varje år för studier som bedrivits efter den 30 juni året före. Förordning (1995:935). 5 § Uppgift i ansökan avges på heder och samvete. Ansökan skall vara underskriven av den sökande. Har denne en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, skall ansökan vara underskriven av förvaltaren, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget. Förordning (1988:1382). 6 § Centrala studiestödsnämnden skall bevilja studiestöd till behöriga sökande från varje län i den ordning ansökningarna kommer in till nämnden. Förordning (1992:811). 7 § Bestämmelserna i 1 kap. 3 §, 7 kap. 1 och 3-4 §§, 5 § andra stycket, 5 a, 6, 6 b, 11, 12, 15 och 18-23 §§, 8 kap. samt 9 kap. 1 och 1 a §§ studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på detta studiestöd. Förordning (1995:1173). 8 § Arbetsmarknadsstyrelsen skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter om den sökande som anges i 1 §. Uppgifterna får lämnas på medium för automatisk databehandling. Förordning (1993:873). Övergångsbestämmelser 1993:1680 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1994. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas när det gäller studiestöd för utbildning som äger rum från och med den 1 januari 1994.