Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:198 · Visa register
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1982-04-01
Omtryck: SFS 2003:639
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1527
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Flyttningsgrunder 2 § Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande fall. 1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs. 2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg, b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn. 3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering och a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud enligt fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordonsförordningen (2002:925), b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen (1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring, d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars inte kan identifieras på platsen, eller e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är ogiltigt eller som har anmälts stulet eller förlorat hos Polismyndigheten. 4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade, b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276), d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart, eller e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält. 5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods. 6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet. 7. Om det är ett fordonsvrak. 8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 § tredje stycket trafikförordningen. 9. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering, eller mot förbud eller villkor enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, och fordonets ägare har fordonsrelaterade skulder som sammanlagt uppgår till mer än 5 000 kronor. Förordning (2022:1527). Underrättelse till Kronofogdemyndigheten 2 a § Den myndighet som beslutat om flyttning enligt 2 § 9 ska underrätta Kronofogdemyndigheten om beslutet. Om ett exekutivt förfarande har inletts, ska vidare åtgärder för flyttning inte vidtas så länge det förfarandet pågår. Handläggningen av flyttningsärendet ska återupptas om det exekutiva förfarandet avslutas utan att fordonet säljs eller om verkställighet inte sker i fordonet. Förordning (2022:1527). Flyttningsförfarandet och flyttande myndigheter 3 § Beslut om flyttning ska föregås av utredning. Vid utredningen ska protokoll föras. Beslutet ska antecknas på protokollet. Förordning (2022:1527). 4 § Beslut om flyttning ska verkställas omedelbart, om det behövs med hänsyn till ändamålet med flyttningen. I andra fall ska ett skriftligt meddelande fästas på fordonet med en uppmaning till fordonets ägare att senast viss angiven dag flytta fordonet. Det ska framgå av meddelandet att fordonet kommer att flyttas om uppmaningen inte följs. Är fordonets ägare känd, ska en kopia av meddelandet skickas till honom eller henne så snart det kan ske. Andra stycket ska alltid tillämpas om ett fordon ska flyttas med stöd endast av bestämmelsen i 2 § 8. Förordning (2022:1527). 5 § Har upphävts genom förordning (2003:639). 6 § Undanskaffande av fordonsvrak på andra sätt än genom skrotning ska ske så att det inte uppkommer olägenheter från hälso- och miljövårdssynpunkt. Förordning (2022:1527). 7 § Ett fordon som inte transporteras till en särskild uppställningsplats ska ställas upp inom synhåll från den ursprungliga uppställningsplatsen. Om det inte lämpligen kan ske, ska fordonet ställas upp inom synhåll från en vägkorsning som är belägen i omedelbar närhet av den ursprungliga uppställningsplatsen. Förordning (2022:1527). 8 § Kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket svarar för de särskilda uppställningsplatserna. Sådana platser ska vara inhägnade och tillfredsställande bevakade. Förordning (2022:1527). 9 § När någon annan myndighet än Polismyndigheten har beslutat eller verkställt flyttning, ska den genast underrätta Polismyndigheten. Förordning (2014:1250). 10 § När ett fordon har flyttats så som anges i 7 §, ska ett meddelande om vilken myndighet som verkställt flyttningen genast fästas på fordonet. Förordning (2022:1527). 11 § Underrättelse om flyttningsbeslut i fråga om ett registrerat fordon ska delges fordonets ägare. Förordning (2022:1527). 12 § En sådan kungörelse som avses i 5 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall ska anslås senast veckan efter flyttningen om det flyttade fordonet är registrerat och annars så snart det kan ske. Kungörelsen ska finnas tillgänglig hos Polismyndigheten. Förordning (2014:1250). 13 § En fordonsägares ersättningsskyldighet bestäms särskilt för var och en av följande åtgärder: 1. transport av fordonet, 2. förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas, 3. skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak, 4. förvaring och tillsyn av fordonet på särskild uppställningsplats, 5. värdering av fordonet, och 6. försäljning av fordonet. Ersättningen beräknas med hänsyn till de faktiska utgifterna och i övrigt efter skälig uppskattning av kostnaden för åtgärden. Om fordonets värde ska avräknas vid beräkning av kostnaderna, ska en särskild värderingsman anlitas. Förordning (2022:1527). 14 § Om ett fordon har flyttats enligt 2 § 1 är fordonets ägare inte skyldig att ersätta kostnaderna för flyttningen, om denne gör sannolikt att förhållandena vid uppställningen var sådana att han eller hon inte hade anledning att räkna med att fara eller hinder skulle uppstå. Förordning (2022:1527). 15 § Polismyndigheten ska föra ett register över de fordon som har flyttats. Registret ska innehålla uppgifter 1. som gör det möjligt att identifiera fordonet, 2. om var fordonet var uppställt när det flyttades, och 3. om vart fordonet har flyttats. Uppgifter enligt första stycket 2 och 3 ska inkludera uppgifter om kommun och län. Förordning (2014:1250). 16 § Beslut om att flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas och verkställas av 1. Polismyndigheten, 2. kommunal myndighet i en kommun som svarar för parkerings- övervakning enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. inom det område som parkeringsövervakningen ska omfatta enligt kommunens beslut, och 3. Trafikverket när det gäller flyttning enligt 2 § 1, 2, 4 eller 6 av fordon som står uppställda inom eller i anslutning till vägområdet för sådan allmän väg som staten är väghållare för. På begäran av någon annan kommun än sådan som avses i första stycket 2 får länsstyrelsen bestämma att en kommunal myndighet får meddela beslut om och verkställa flyttning enligt 2 § 2 a och c. När två eller flera myndigheter får meddela beslut om och verkställa flyttning av fordon inom samma område ska samråd ske mellan myndigheterna om hur dessa uppgifter ska fördelas. Förordning (2022:1527). 17 § Beslut om att enligt 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas endast på begäran av markägaren. I fall som avses i 2 § tredje stycket lagen om flyttning av fordon i vissa fall ska markägaren visa att fordonsägaren har underrättats om att fordonet inte får vara parkerat på platsen eller, om fordonets ägare inte anträffats, visa när försöken att underrätta denne påbörjades. Beslut om att enligt 2 § 2 a flytta fordon som inte är fordonsvrak får meddelas endast efter begäran av den vars verksamhet hindras eller försvåras. Förordning (2022:1527). 18 § Beslut om att flytta ett fordonsvrak får meddelas och verkställas av 1. kommunen, och 2. Trafikverket, om vraket finns inom eller i anslutning till ett vägområde för allmän väg där staten är väghållare. Förordning (2022:1527). Polismyndighetens föreskrifter 19 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och denna förordning. Förordning (2014:1250). Övergångsbestämmelser 1982:198 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1982 då förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall upphöra att gälla. I fråga om fordon som har flyttats på grund av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Beslut som en länsstyrelse har fattat enligt 13 § förordningen (1967:421) om flyttning av fordon i vissa fall skall gälla som beslut enligt 16 § tredje stycket denna förordning till dess att länsstyrelsen förordnar annat. 2003:639 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2009:213 1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om fordon som har flyttats på grund av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2014:449 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet. 2022:1527 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 2 och 2 a §§ och i övrigt den 1 januari 2023.