Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1164 · Visa register
Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-12-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:231
Upphävd: 2002-06-01
1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sådana arbetstagare som behåller sina statliga tjänster vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna, när huvudmannaskapet för dessa institutioner övergår från staten till kommuner, landstingskommuner eller kommunalförbund. 2 § Socialstyrelsen skall utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, statens arbetsgivarverk eller annan myndighet. 3 § I fråga om arbetstagare som enligt kollektivavtal med staten är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter hos den nya huvudmannen skall socialstyrelsen bestämma i vilken utsträckning denna skyldighet skall fullgöras.