Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:910 · Visa register
Förordning (1982:910) om ursprungsmärkning av kläder
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1982-10-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1548
Upphävd: 1993-01-01
1 § Denna förordning tillämpas i fråga om sådana kläder som anges i bilaga till förordningen och som inte är begagnade. 2 § Kläder får inte saluhållas yrkesmässigt till förbrukare inom landet, om de ej är tydligt och otvetydigt märkta med uppgift om det land där kläderna har tillverkats (ursprungsland). I fråga om klädernas ursprung skall förordningen (1984:59) om varors ursprung tillämpas. Kommerskollegium får i enskilda fall medge undantag från förbudet enligt första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Ett undantag får förenas med villkor. Förordning (1984:69). 3 § Uppgiften om ursprungsland skall vara fast anbringad på kläderna, om inte kommerskollegium av särskilda skäl föreskriver eller i enskilda fall medger annat. 4 § Kommerskollegium får meddela närmare föreskrifter om märkningen. 5 § Kommerskollegium utövar tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller saluhåller kläder som avses i 1 § är skyldig att efter anmodan av kommerskollegium lämna sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen. 6 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. saluhåller kläder i strid mot 2 eller 3 § eller mot föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av denna förordning eller 2. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 5 § andra stycket eller lämnar oriktig uppgift vid fullgörandet. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Om flera medverkat till gärning som avses i första stycket, skall 23 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken tillämpas. 7 § Allmänt åtal för brott som avses i 6 § får väckas endast efter anmälan eller medgivande av kommerskollegium. 8 § Beslut som har meddelats av kommerskollegium i enskilda fall enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten genom besvär. Beslut enligt 7 § får dock inte överklagas. Andra beslut av kollegiet enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. Bilaga Nr i tulltaxan (1977:975) 1. Över- och underkläder av textil- 61.01-61.10, ur 61.11, material, dock inte kragar, skjort- 61.12-61.14,62.01-62.08, bröst och manschetter. ur 62.09, 62.10-62.11 2. Korsetter, gördlar, höfthållare ur 62.12 och bysthållare, av textilmaterial. 3. Sjalar, scarfar, halsdukar, man- ur 61.17, 62.14-62.15 tiljer, slöjor o.d. samt slipsar och liknande artiklar, av textil- material. 4. Vantar, strumpor, understrumpor 61.11,61.15-61.16,ur 62.09 sockor och ankelsockor, av textil- 62.16,ur 62.17 material. 5. Kläder av sådant slag som av- ur 42.03, ur 43.03, ses i 1-4, av läder, konstläder, ur 43.04 pälsskinn eller konstgjord päls. 6. Hattar och andra huvudbonader ur 65.05, ur 65.06 (dock inte hårnät), av textil- material, läder, konstläder, päls- skinn eller kontgjord päls. Förordning (1990:1062).