Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:579 · Visa register
Förordning (1982:579) med instruktion för nämnden för statens gruvegendom
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1982-06-17
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:370
Upphävd: 1988-07-01
Inledande bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1, 4 och 15 §§ tillämpas på nämnden för statens gruvegendom. Uppgifter 2 § Nämnden förvaltar statens mineralfyndigheter och annan statens gruvegendom, i den mån sådan förvaltning ej ankommer på annan myndighet. Nämnden svarar för att statens gruvegendom tillvaratas på bästa sätt och, när så är lämpligt, utökas. 3 § Det åligger nämnden särskilt att ta initiativ till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utbytet av gruvegendomen, besluta i frågor om avstående av kronoandel, samt besluta om bidrag för prospektering av mineral enligt förordningen (1982: 580) om bidrag för prospektering av vissa mineral. 4 § Nämnden företräder staten inom sitt verksamhetsområde om annat inte följer av särskilda föreskrifter. Organisation 5 § Nämnden leds av en styrelse som består av högst sju personer. I styrelsen ingår nämndens direktör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förs ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. 6 § Direktören är chef för nämnden. 7 § Inom nämnden finns två enheter. Varje enhet förestås av en enhetschef. En av enhetscheferna är direktörens ställföreträdare. 8 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för särskilda uppdrag. Ärendenas handläggning 9 § Av styrelsen avgörs 1. viktigare frågor om myndighetens organisation och arbetsformer, 2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 3. frågor om tillsättning av tjänster som lägst motsvarar avdelningsdirektör, 4. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 5. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen. 10 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och direktören och minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:822). 11 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan direktören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får direktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. 12 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av direktören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av direktören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. 13 § När direktören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av direktören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. När både direktören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas direktörens tjänst av den tjänsteman som direktören bestämmer. I den ordinarie direktörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. 14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Direktören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. Enhetschefen har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. 15 § Av förordningen (1978: 592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. 16 § har upphävts genom förordning (1986:822). 17 § Direktören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. 18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Tjänstetillsättning m. m. 19 § Direktören förordnas av regeringen för högst sex år. Tjänster som enhetschef tillsätts av regeringen efter anmälan av direktören. Andra tjänster tillsätts av nämnden. 20 § Andra styrelseledamöter än direktören samt ersättarna för ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. Besvär 21 § Nämndens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens gruvegendom eller upplåtelse av sådan egendom får inte överklagas.