Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:2 · Visa register
Lag (1982:2) om uppfinnarkonto
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1982-01-08
Författningen har upphävts genom: SFS1990:694
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
1 § Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan fysisk person, på de villkor och i den omfattning som anges i denna lag, få uppskov med beskattning av sådan intäkt av rörelse som han har förvärvat genom en av honom gjord uppfinning som kan tillgodogöras industriellt (uppfinnarintäkt). Den omständigheten att patent inte kan meddelas för en uppfinning utgör inte något hinder mot att ersättning för uppfinningen räknas som uppfinnarintäkt. Uppskov medges inte om den skattskyldige har avlidit under beskattningsåret. Delägare i handelsbolag eller i dödsbo, för vilket reglerna om handelsbolag skall tillämpas, har inte rätt till uppskov för bolagets eller dödsboets inkomst. 2 § Uppskov medges endast för den del av uppfinnarintäkten, dock lägst 10 000 kronor, som har inbetalats på särskilt konto i bank (uppfinnarkonto). För att medföra rätt till uppskov skall inbetalning ha gjorts senast den dag då den skattskyldige enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha avlämnat allmän självdeklaration för det beskattningsår som inbetalningen avser. Med bank avses i denna lag riksbanken, affärsbank, sparbank och föreningsbank. Lag (1990:385). 3 § Som förutsättning för uppskov gäller a) att den skattskyldige vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser är bosatt här i riket och b) att den skattskyldiges sammanlagda uppfinnarintäkter under beskattningsåret av en eller flera förvärvskällor med minst femtio procent överstiger hans sammanlagda uppfinnarintäkter under något av de två närmast föregående beskattningsåren. 4 § Uppskov medges inte, om den skattskyldige a) vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser har medel insatta på allmänt investeringskonto enligt lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv och fått avdrag för avsättningen eller har medel insatta på upphovsmannakonto enligt lagen (1979:611) om upphovsmannakonto och fått uppskov för insättningen eller b) vid taxeringen för det beskattningsår som inbetalningen avser yrkar avdrag för avsättning till allmän investeringsreserv eller uppskov för insättning på upphovsmannakonto. 5 § Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rätt till uppskov endast i fråga om en förvärvskälla och för inbetalning på uppfinnarkonto i en bank. Har den skattskyldige för visst beskattningsår gjort inbetalning till mer än en bank, föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning till den först anlitade banken. 6 § Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp uppgående till två tredjedelar av den vid taxering till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt, efter uppskov men före avdrag för avsättning för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 kronor. Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt tusental kronor. 7 § Räntesatsen för medel på uppfinnarkonto bestäms av banken. 8 § Uttag av medel från uppfinnarkonto får göras efter utgången av november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i första instans. Uttag får avse beloppet i dess helhet eller viss del av detta, dock att deluttag inte får understiga 1 000 kronor. 9 § Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då inbetalning avseende visst beskattningsår senast skulle ha gjorts enligt 2 §, skall banken betala ut de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel, häri inbegripet upplupen ränta, som fortfarande innestår på uppfinnarkonto. 10 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt ränta på sådant belopp skall tas upp som intäkt av rörelse för det beskattningsår då utbetalning från uppfinnarkontot sker eller skulle ha skett enligt 9 §. Utbetalat belopp skall inte anses som uppfinnarintäkt. 11 § Medel som innestår på uppfinnarkonto skall tas upp som intäkt av rörelse om a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsättning av medlen, b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make genom bodelning eller c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är bosatt här i riket. Avlider den skattskyldige, skall på uppfinnarkonto innestående medel tas upp som intäkt av rörelse senast vid taxeringen för det beskattningsår då dödsboet skiftas helt eller delvis, dock inte i något fall senare än vid den taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade. 12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till självdeklarationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt formulär samt besked från banken om insättningen. Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande på uppfinnarkonto vid beskattningsårets utgång. 13 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller föreningsbank, som inte följer bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, inte vidare skall få ta emot medel på uppfinnarkonto. Övergångsbestämmelser 1990:385 Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. 1990:694 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1982:2) om uppfinnarkonto skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års taxeringar. I fråga om belopp för vilket uppskov medgetts enligt den upphävda lagen skall denna tillämpas även vid senare års taxeringar. Beskattning skall därvid ske i inkomstslaget näringsverksamhet.