Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1288 · Visa register
Förordning (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1982-12-22
Författningen har upphävts genom: SFS1 987:393
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
Uppgifter 1 § Forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen är ett rådgivande och beredande organ som har till uppgift att främja samordning och utveckling inom arbetsmiljöforskningen. 2 § Delegationen skall i sitt arbete utgå från arbetslivets villkor och forskningens särskilda förutsättningar samt verka för en långsiktig uppbyggnad av kunskap och kompetens inom arbetsmiljöforskningen. Det åligger därvid delegationen att främja kontakterna mellan arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning och övriga forskningsorgan av betydelse inom arbetsmiljöområdet, att verka för samarbete och utbyte av erfarenheter forskningsorganen emellan, att främja utbytet av information på arbetsmiljöområdet mellan arbetsmarknadens parter och forskningsorganen. 3 § Delegationen skall varje år före den 1 mars till styrelsen för arbetarskyddsstyrelsen avge förslag till hur forskningen inom arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdelning skall inriktas dels under det budgetår för vilket styrelsen närmast skall avge förslag till anslagsframställning, dels på längre sikt. Vidare skall delegationen varje år före den 1 oktober avge berättelse till regeringen om verksamheten under det senaste budgetåret. Organisation 4 § Delegationen består av chefen för forskningsavdelningen vid arbetarskyddsstyrelsen, som är delegationens ordförande, och fjorton andra ledamöter, vilka utses särskilt av arbetarskyddsstyrelsen. Delegationen utser inom sig vice ordförande. Av de särskilt utsedda ledamöterna utses två efter förslag av Svensk yrkesmedicinsk förening, en efter förslag av Föreningen teknisk företagshälsovård, en efter förslag av medicinska forskningsrådet, en efter förslag av naturvetenskapliga forskningsrådet en efter förslag av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, en efter förslag av socialstyrelsen, en efter förslag av styrelsen för arbetarskyddsfonden, en efter förslag av arbetslivscentrum, en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen SACO/SR, en efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningen, en efter gemensamt förslag av statens arbetsgivarverk, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Förordning (1983:948). 5 § Ledamöterna förordnas för högst tre år. Delegationen får anlita särskilda experter. 6 § Sekreterare och övrig personal hos delegationen tillhandahålls genom arbetarskyddsstyrelsens försorg. Ärendenas handläggning 7 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst sju ledamöter är närvarande. Är ordföranden förhindrad att närvara, inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen. Ordföranden och vice ordföranden får också pröva ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1986:846). 8 § Delegationen sammanträder minst tre gånger per år efter kallelse av ordföranden. Delegationen skall dessutom sammankallas om minst två ledamöter begär det. Förordning (1986:846). 9 § Vid sammanträde med delegationen förs protokoll, som justeras av ordföranden. Förordning (1986:846). Övriga bestämmelser 10 § Delegationens beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1987:393 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987, då följande förordningar skall upphöra att gälla 1. förordningen (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen 2. förordningen (1973:847) med instruktion för yrkesinspektionen 3. förordningen (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vi d arbetarskyddsstyrelsen 4. förordningen (1982:1288) med instruktion för forskningsdelegationen vid arbet arskyddsstyrelsen. Förordnanden att vara ledamot i forskningsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen som meddelats med stöd av den upphävda förordningen enligt 4, skall upphöra att gälla den 30 juni 1987. Förordnanden att vara ledamot eller ersättare i arbetarskyddsstyrelsens styrelse, arbetstidsnämnden, företagshälsovårdsdelegatio nen och yrkesinspektionsnämnd skall efter ikraftträdandet avse motsvarande styrelse, delegation och nämnd enligt denna förordning. Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 december 1976 om personalföreträdare i arbetarskyddsstyrelsen.