Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:117 · Visa register
Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1982-03-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:694
1 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har 1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller 2. dömts för brott enligt a) 3 kap. brottsbalken, b) 4 kap. 1-5 §§ brottsbalken, c) 6 kap. brottsbalken, d) 8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken, e) 10 kap. 5 a eller 5 c § brottsbalken, f) 13-15 kap. brottsbalken, g) 16 kap. 10 a § brottsbalken, h) 17 kap. 1 eller 2 § brottsbalken, i) 20 kap. 1 § brottsbalken, j) 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, k) narkotikastrafflagen (1968:64), l) lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, m) lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, n) lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, o) lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, p) 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, q) 1, 2, 4-11 a och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, eller r) terroristbrottslagen (2022:666). I fråga om brott som avses i första stycket 2 a-i, l-o, q och r ska kopia sändas endast om någon annan påföljd än böter har dömts ut. Förordning (2022:694). 2 § En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken 1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2–7 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till annan påföljd än böter för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller 2. någon har dömts för brott enligt a) 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller motsvarande äldre bestämmelser, eller b) abortlagen (1974:595). Förordning (2013:178). Övergångsbestämmelser 2000:1269 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse. 2022:694 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022. 2. För brott mot den upphävda lagen (2003:148) om straff för terroristbrott gäller 1 § i den äldre lydelsen.