Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1005 · Visa register
Förordning (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 1982-11-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1769
1 § Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen (1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen har - förutom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för totalförsvarsanalys -följande totalförsvarsmyndigheter: 1. Affärsverket svenska kraftnät, 2. Arbetsförmedlingen, 3. Finansinspektionen, 4. Fortifikationsverket, 5. Försvarets materielverk, 6. Försvarsmakten, 7. Försäkringskassan, 8. Kommerskollegium, 9. Livsmedelsverket, 10. länsstyrelserna, 11. Pensionsmyndigheten, 12. Polismyndigheten, 13. Post- och telestyrelsen, 14. Sjöfartsverket, 15. Skatteverket, 16. Socialstyrelsen, 17. Statens energimyndighet, 18. Statens jordbruksverk, 19. Tillväxtverket, 20. Trafikverket, 21. Transportstyrelsen, och 22. Tullverket. Förordning (2022:1769). 2 § Om en annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Arbetsförmedlingen avser att ta upp frågor av mera övergripande natur, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, när det gäller verksamhets- och produktionsplanering, och med Arbetsförmedlingen, när det särskilt gäller arbetskraftsförsörjning och anställningsvillkor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Arbetsförmedlingen får därvid förordna att frågan ska tas upp genom dess egen eller en annan totalförsvarsmyndighets försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Om någon annan totalförsvarsmyndighet än Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avser att inhämta upplysningar eller påkalla medverkan som kan vara känslig från konkurrenssynpunkt eller av andra liknande skäl, ska myndigheten först samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får därvid förordna att frågan ska tas upp genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps försorg, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Förordning (2008:1215). 3 § Om någon annan myndighet än de i 1 § angivna totalförsvarsmyndigheterna finner att den för sin totalförsvarsplanering behöver upplysningar eller annan medverkan enligt lagen, ska myndigheten anmäla detta till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som får vidta de åtgärder som myndighetens anmälan föranleder, varefter resultatet på lämpligt sätt ska delges myndigheten. Förordning (2008:1215).