Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:956 · Visa register
Inkassoförordning (1981:956)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1981-10-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:721
1 § En ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet görs hos Finansinspektionen. Förordning (2023:721). 2 § Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om 1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer samt verksamhetens besöksadress, 2. huruvida verksamheten avser indrivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som övertagits för indrivning, 3. de kravrutiner som skall tillämpas i verksamheten, 4. hur de klientmedel som inflyter i verksamheten skall förvaltas och redovisas. 3 § Ansökan om medgivande att överlåta eller upplåta register som avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet skall innehålla uppgift om 1. sökandens namn, personummer eller organisationsnummer, post adress och telefonnummer, 2. registrets omfattning och innehåll, 3. till vem överlåtelse eller upplåtelse skall ske, 4. ändamålet med överlåtelsen eller upplåtelsen. 4 § Om ansökan är ofullständig ska Finansinspektionen förelägga sökanden att komplettera den inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ärendet kan komma att avgöras även om någon komplettering inte görs. Förordning (2023:721). 4 a § I ett ärende om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet ska ett beslut meddelas inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Finansinspektionen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns det bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2023:721). 5 § När beslut enligt 3, 10 a eller 15 § inkassolagen (1974:182) expedieras, skall avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern. 6 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om 1. god inkassosed enligt 4 § inkassolagen (1974:182), och 2. verkställigheten av inkassolagen. Förordning (2023:721). Övergångsbestämmelser 2010:292 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010. 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts. 2023:721 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. För en ansökan om tillstånd som har gjorts hos Integritetsskyddsmyndigheten före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts räknas tidsfristen enligt 4 a § från den dag då ansökan kom in till den myndigheten.