Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1981:518 · Visa register
Förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1981-06-04
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:977
Upphävd: 1991-07-01
Inledande föreskrifter 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till studieförbunden för studiecirklar som anordnas av lokalavdelningar inom förbunden. I fråga om statsbidrag till studieförbunden för studiecirklar som avser påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare gäller särskilda föreskrifter. Förordning (1986:277). 2 § I denna förordning meddelas också föreskrifter om statsbidrag till kostnader för studieförbundens centrala organisation, deras pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete samt deras verksamhet för handikappade. Förordning (1988:1013). 3 § Statsbidrag utgår för ett redovisningsår i sänder. Varje redovisningsår avser tiden den 1 juli -- den 30 juni nästa år. 4 § Sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår skall stå under tillsyn av skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Studieförbund 5 § Statsbidrag för ett visst redovisningsår lämnas till ett studieförbund endast om skolöverstyrelsen finner att förbundet för detta redovisningsår uppfyller de villkor som anges i 6--10 §§ och endast för sådan studiecirkelverksamhet som uppfyller villkoren i 12--18 och 21 a §§. Förordning (1990:84). 6 § Studieförbundet skall ha till huvuduppgift att bedriva fritt och frivilligt folkbildningsarbete. Denna verksamhet skall bedrivas i en anda av tolerans och respekt för oliktänkande och på ett sådant sätt att självständigt tänkande och ställningstagande främjas. Verksamheten skall vara öppen för alla och deltagandet skall vara frivilligt. Studiecirkelverksamheten inom förbundet skall präglas av saklighet och av en strävan till allsidig belysning av studieämnena. Verksamheten skall bygga på deltagarnas gemensamma arbete och syfta till att ge kunskaper och öva färdigheter. Den skall vidare kunna ge deltagarna någon form av personlig utveckling utöver vad gruppsamvaron ger och får inte enbart avse tillverkning av föremål. 7 § Studieförbundet skall ha förankring i en eller flera riksorganisationer av folkrörelsekaraktär. 8 § Studieförbundet skall ha ett betydande antal lokala avdelningar med egen ekonomisk förvaltning. 9 § Studieförbundets styrelse skall ansvara för förbundets statsbidragsberättigade verksamhet. 10 § Studieförbundet skall under vart och ett av de tre senaste redovisningsåren i studiecirklar ha genomfört minst 50 000 studietimmar som uppfyller de bidragsvillkor som anges i 12--18 §§. Icke statsbidragsberättigade studiecirklar Studiecirklar Definitioner 11 § I denna förordning förstås med studiecirkel en kamratkrets för gemensamma, planmässigt bedrivna studier över ett på förhand angivet ämne eller problemområde, universitetscirkel en studiecirkel för studier på väsentligen samma nivå som vid universitet och högskolor. 11 a § Statsbidrag utgår inte för sådana universitetscirklar som följer av högskolemyndighet fastställda planer. Förordning (1983:409). Pedagogiska villkor 12 § För varje studiecirkel skall det finnas en cirkelledare. Denne skall vara godkänd av en lokal studieförbundsavdelning. Som ledare för en universitetscirkel får endast godkännas den som uppfyller behörighetsvillkoren i 19 kap. högskoleförordningen (1977:263). Skolöverstyrelsen kan dock medge undantag från behörighetsvillkor, om särskilda skäl föreligger. 13 § Varje studiecirkel skall ha en studieplan som skall vara godkänd av studieförbundet. Organisatoriska villkor 14 § Varje studiecirkel skall omfatta minst 15 studietimmar. Med studietimme menas en tid om 45 minuter. Studietiden skall fördelas på minst fyra studieveckor. Med studievecka menas en sjudagarsperiod under vilken sammankomst äger rum. Gemensam sammankomst med annan eller andra studiecirklar får förekomma under högst en fjärde del av de studietimmar som en studiecirkel omfattar. 15 § För en studiecirkel får medräknas högst två sammankomster per studievecka och inte mer än tre studietimmar vid varje sammankomst. Fyra studietimmar får dock medräknas vid enstaka sammankomster under förutsättning att det genomsnittliga antalet bidragsberättigade studietimmar för studiecirkeln inte är mer än tre studietimmar vid varje sammankomst. För en studiecirkel som hålls på arbetstid eller där flertalet av deltagarna har långa resvägar får medräknas fyra studietimmar vid varje sammankomst. I en sådan cirkel skall antalet sammankomster vara minst fem och den sammanlagda studietiden således minst 20 studietimmar. Förordning (1986:626). 16 § I en studiecirkel får ingå högst 20 deltagare, cirkelledaren inräknad. Deltagarna skall ha fyllt eller under kalenderåret fylla 14 år. Vid varje sammankomst skall minst fem deltagare, cirkelledaren inräknad, vara närvarande. Om en studiecirkel består av deltagare som har skiftarbete, oregelbunden arbetstid, handikapp eller som är inskrivna på sjukhus eller annan vårdinstitution, får cirkeln genomföras med fyra deltagare, cirkelledaren inräknad. Detta gäller dock endast om, vid varje sammankomst, minst tre av de närvarande deltagarna är att hänföra till någon av de angivna grupperna. Förordning (1986:277). 17 § Beträffande studiecirklar i musik gäller följande särskilda bestämmelser om deltagarantal. Vid varje sammankomst skall minst hälften av deltagarna ha fyllt eller under kalenderåret fylla 14 år. Högst hälften av studietiden får användas för studier i grupper om mindre än fem deltagare dock minst tre deltagare, ledaren inräknad. Sådana studier får dock inte avse musikteori, musikhistoria eller övningar i rytm, gehör och notläsning. 18 § Studiecirkeln skall anordnas i Sverige. Former av statsbidrag till studiecirklar 19 § Statsbidrag till studiecirklar utgår i form av schablonbidrag, tilläggsbidrag och bidrag till kostnader för resekostnadsersättningar och traktamenten för vissa studiecirklar. För en och samma studiecirkel kan endast utgå ett av tilläggsbidragen enligt 24--26 a §§. Förordning (1985:235). 20 § Schablonbidrag lämnas med 108 kronor för varje studietimme (högre schablonbidrag) eller med 30 kronor för varje studietimme (lägre schablonbidrag). Förordning (1990:230). 21 § Högre schablonbidrag lämnas för 6 725 000 studietimmar under vart och ett av redovisningsåren 1989/90, 1990/91 och 1991/92. Bidragen fördelas av skolöverstyrelsen mellan studieförbunden i förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar under de tre senaste redovisningsåren. Sådana studietimmar som används till studiecirklar enligt förordningen (1986:276) om statsbidrag till studiecirklar i data för kortutbildade skall härvid medräknas. Förordning (1989:637). 21 a § Upp till tio procent av de studietimmar som enligt 21 § ligger till grund för bidrag till ett studieförbund får, utan hinder av vad som föreskrivs i 14--16 §§, användas främst till verksamhet för korttidsutbildade och därutöver för andra med motsvarande särskilda behov, allt enligt följande bestämmelser. 1. Varje studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med studietimme menas en tid om 45 minuter. 2. I en studiecirkel får ingå högst 20 deltagare, studieledaren inräknad. Deltagarna skall ha fyllt eller under kalenderåret fylla 14 år. 3. Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad, vara närvarande. Förordning (1987:536). 22 § Lägre schablonbidrag utgår för övriga studietimmar under redovisningsåret. Tilläggsbidrag 23 § För en studiecirkel, som hålls i någon av de kommuner som ingår i stödområde 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, lämnas tilläggsbidrag med 15 kronor för varje studietimme. Sådana tilläggsbidrag lämnas dock inte för studiecirklar som hålls på sådan ort där treårig eller fyraårig linje av gymnasieskolan får anordnas. Förordning (1990:876). 24 § Tilläggsbidrag utgår med 31 kronor för varje studietimme för en studiecirkel som har till syfte att 1. utveckla handikappades färdigheter att meddela sig eller 2. informera om olika former av handikapp och dess konsekvenser eller 3. utbilda medlemmar i handikapporganisationer i avsikt att göra dem bättre skickade att tillvarata sina intressen i samhället. Förordning (1990:230). 25 § För en studiecirkel i annat språk än svenska och där språket är hemspråk för deltagarna utgår tilläggsbidrag med 30 kronor för varje studietimme. Förordning (1984:569). 26 § För en studiecirkel i svenska, matematik eller samhällsinriktade ämnen utgår tilläggsbidrag med 30 kronor för varje studietimme. Förordning (1984:569). 26 a § Tilläggsbidrag utgår med 31 kronor för varje studietimme för en studiecirkel inom ett ämnesområde som inte är angivet i 24--26 §§, om minst hälften av deltagarna på grund av handikapp har stora svårigheter att kommunicera med andra människor. Förordning (1990:230). 26 b § Tilläggsbidrag utgår med 44 kronor för varje studietimme som används i sådan verksamhet som avses i 21 a §. Förordning (1990:230). 27 § För en universitetscirkel, som anordnas på en ort som ligger minst tre mil från högskoleorterna Uppsala, Malmö-Lund, Stockholm, Göteborg, Umeå och Linköping, utgår bidrag med 75 procent av kostnaderna för reseförmåner till cirkelledaren. Vid bestämmandet av bidraget beräknas reseförmånerna enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Kostnad för sovplats i enbäddskupé Särskilda föreskrifter 28 § För en studiecirkel, som leds av en lärare vid en statsunderstödd folkhögskoa såsom en del av lärarens tjänstgöringsskyldighet vid folkhögskolan, utgår inte bidrag enligt 20-27 §§. Bidragen för sådan studiecirkel utgår i form av bidrag till lärarlönen enligt särskilda bestämmelser i folkhögskoleförordningen (1977:551). Sådan studiecirkel får medräknas vid tillämpning av 10 §, 21 § andra stycket samt 30 och 31 §§. 29 § För en studiecirkel som ett studieförbund bedriver i samarbete med statliga myndigheter, landstingskommuner, primärkommuner, kyrkliga församlingar eller kyrkliga samfälligheter utgår inte statsbidrag i de fall då cirkelledaren utövar sitt ledarskap inom ramen för sin tjänst och lönen bekostas med skattemedel. Statsbidrag till kostnader för studieförbundens centrala organisation m.m. 30 § Statsbidrag utgår till studieförbundens centrala organisationskostnader enligt följande. 1. Varje studieförbund erhåller ett basbidrag om 200 000 kronor. 2. Ett studieförbund som bedriver verksamhet med sjöfolksinstruktörer får statsbidrag till de kostnader som är förbundna med denna verksamhet. 3. Övriga tillgängliga medel fördelas av skolöverstyrelsen efter samråd med statens kulturråd mellan studieförbunden i förhållande till den kulturverksamhet och det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar som förbunden har haft under de tre senaste redovisningsåren. Förordning (1990:230). 31 § Statsbidrag utgår till kostnader för studieförbundens pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete enligt följande. 1. Varje studieförbund erhåller ett basbidrag om 100 000 kronor. 2. Övriga tillgängliga medel fördelas av skolöverstyrelsen efter samråd med statens kulturråd mellan studieförbunden i förhållande till den kulturverksamhet och det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar som förbunden har haft under de tre senaste redovisningsåren. Bidraget skall användas till försöks- och utvecklingsarbete samt för åtgärder av pedagogisk natur, såsom utbildning av cirkelledare och ledare av kulturverksamhet, framställning av studiematerial och pedagogiska hjälpmedel samt anskaffande av apparater för pedagogiskt bruk. Förordning (1990:230). 32 § Statsbidrag utgår till kostnader för studieförbundens verksamhet för handikappade enligt följande. Tillgängliga medel fördelas mellan studieförbunden enligt särskilda grunder. Skolöverstyrelsen skall fastställa dessa grunder efter samråd med studieförbunden. Av de medel som är tillgängliga för ett redovisningsår får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 oktober, den 1 januari respektive den 1 april under redovisningsåret. Bidraget skall användas till kostnader för 1. pedagogisk verksamhet för handikappade, 2. produktion av studiematerial samt tekniska och organisatoriska stödåtgärder för handikappade, 3. utbildning av funktionärer i studieförbunden och deras medlemsorganisationer för att öka kunskapen om olika handikapp, 4. assisterande ledare i cirklar med minst fem handikappade deltagare, 5. tolk för döva, dövblinda, hörselskadade och talskadade samt personlig assistans. Förordning (1984:569). Övriga föreskrifter 32 a § har upphävts genom förordning (1988:1013). 33 § Skolöverstyrelsen fastställer och betalar ut statsbidrag. 34 § Den som har uppburit statsbidrag är skyldig att lämna de redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som skolöverstyrelsen bestämmer. 35 § Ett studieförbund har rätt till förskott på de bidrag som utgår enligt 20, 23, 24--27, 30 och 31 §§. Förskottet får inte överstiga det sammanlagda belopp som förbundet kan antas få i sådana bidrag för redovisningsåret. Av det belopp ett studieförbund kan få i förskott för ett redovisningsår, får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 oktober, den 1 januari respektive den 1 april. Förordning (1984:569). 35 a § Skolöverstyrelsen skall besluta om återbetalning av statsbidrag helt eller delvis, om studieförbundet genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har förorsakat att bidrag felaktigt har lämnats eller har lämnats med för högt belopp. Skolöverstyrelsen får också besluta om återbetalning av statsbidrag om ett studieförbund vid genomförande av sin verksamhet inte har iakttagit de villkor som ställs i denna förordning. Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen efterge belopp som skall återbetalas. Förordning (1990:84). 36 § Skolöverstyrelsens beslut i frågor som avses i 6--10 och 22--27 §§ får överklagas hos regeringen. I övrigt får skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning inte överklagas. Förordning (1987:536). Övergångsbestämmelser 1984:569 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för budgetåret 1984/85. 1985:235 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för budgetåret 1985/86. 1990:84 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Återkrav av statsbidrag får dock inte ske för bidrag som utbetalats före ikraftträdandet. 1990:876 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1990. För en studiecirkel som kunnat få tilläggsbidrag enligt 23 § i dess äldre lydelse lämnas sådant bidrag tills vidare utan hinder av 23 § i dess nya lydelse.