Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:611 · Visa register
Lag (1979:611) om upphovsmannakonto
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1979-05-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1583
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1230
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
1 § Vid taxering till statlig och kommunal inkomstskatt kan fysisk person, på de villkor och i den omfattning som anges i denna lag, få uppskov med beskattning av sådan intäkt av näringsverksamhet som tillkommit honom i egenskap av upphovsman enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsmannaintäkt). Uppskov medges inte om den skattskyldige har avlidit under beskattningsåret och inte heller om intäkten avser fotografiska verk. Delägare i handelsbolag har inte rätt till uppskov för bolagets inkomst. Lag (1994:192). 2 § Uppskov medges endast för den del av upphovsmannaintäkten, dock lägst 10 000 kronor, som har inbetalats på särskilt konto i bank (upphovsmannakonto). För att medföra rätt till uppskov skall inbetalning ha gjorts senast den dag då den skattskyldige enligt 2 kap. 28, 32 eller 33 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha avlämnat särskild självdeklaration för det beskattningsår som inbetalningen avser. Med bank avses i denna lag riksbanken, affärsbank, sparbank och medlemsbank. Lag (1995:1583). 3 § Som förutsättning för uppskov gäller a) att den skattskyldige vid utgången av det beskattningsår som inbetalningen avser är bosatt här i riket och b) att den skattskyldiges upphovsmannaintäkter under beskattningsåret med minst femtio procent överstiger hans upphovsmannaintäkter under något av de två närmast föregående beskattningsåren. Lag (1993:1558). 4 § har upphävts genom lag (1990:679). 5 § Skattskyldig har för ett och samma beskattningsår rätt till uppskov endast för inbetalning på upphovsmannakonto i en bank. Har den skattskyldige för visst beskattningsår gjort inbetalning till mer än en bank, föreligger rätt till uppskov endast för inbetalning till den först anlitade banken. Lag (1993:1558). 6 § Uppskov medges för visst beskattningsår högst med ett belopp uppgående till två tredjedelar av den vid taxering till statlig inkomstskatt beräknade nettointäkten av förvärvskällan före uppskov och avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter och högst med sådant belopp att nämnda nettointäkt, efter uppskov men före avdrag för avsättning för egenavgifter, uppgår till minst 30 000 kronor. Uppskov medges med belopp som avrundas nedåt till helt tusental kronor. Lag (1981:1154). 7 § Som upphovsmannakonto godtas endast konto för vilket ränta gottskrivs årligen eller oftare. Räntesatsen för medel på upphovsmannakonto bestäms av banken. På gottskriven ränta utgår skatt enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m. m. Lag (1990:679). 8 § Uttag av medel från upphovsmannakonto får göras efter utgången av november månad det år då frågan om uppskov har prövats vid taxeringen i första instans. Uttag får avse beloppet i dess helhet eller viss del av detta, dock att deluttag inte får understiga 1 000 kronor. 9 § Sedan fem år har förflutit från utgången av det år då inbetalning avseende visst beskattningsår senast skulle ha gjorts enligt 2 §, skall banken betala ut de till beskattningsåret i fråga hänförliga medel, häri inbegripet upplupen ränta, som fortfarande innestår på upphovsmannakonto. 10 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt resterande ränta på sådant belopp skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet för det beskattningsår då utbetalning från upphovsmannakontot sker eller skulle ha skett enligt 9 §. Med resterande ränta avses ränta efter avdrag för skatt enligt 7 §. Utbetalat belopp skall inte anses som upphovsmannaintäkt. Beskattning enligt första stycket skall inte ske om medel på upphovsmannakonto hos en bank till hela beloppet direkt överförs till ett motsvarande konto i en annan bank. Lag (1992:1348). 11 § Medel som innestår på upphovsmannakonto skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet om a) avtal under beskattningsåret har träffats om överlåtelse eller pantsättning av medlen, b) medlen under beskattningsåret har tillagts den skattskyldiges make genom bodelning eller c) den skattskyldige vid beskattningsårets utgång inte längre är bosatt här i riket. Avlider den skattskyldige, skall på upphovsmannakonto innestående medel tas upp som intäkt av näringsverksamhet senast vid taxeringen för det beskattningsår då dödsboet skiftas helt eller delvis, dock inte i något fall senare än vid den taxering som sker det tredje kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet inträffade. Lag (1990:679). 12 § Skattskyldig som yrkar uppskov med beskattning skall till självdeklarationen foga utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt formulär samt besked från banken om insättningen. Skattskyldig skall i självdeklaration lämna uppgift om tillgodohavande på upphovsmannakonto vid beskattningsårets utgång. Vid överföring av kontomedel skall den överförande banken lämna den mottagande banken de uppgifter som behövs för att den mottagande banken skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Lag (1992:1348). 13 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller medlemsbank, som inte följer bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, inte vidare skall få ta emot medel på upphovsmannakonto. Lag (1995:1583). 1990:378 Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången vid 1991 års taxering. 1990:679 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. Upphovsmannakonto som vid lagens ikraftträdande inte uppfyller villkoret enligt 7 § första stycket skall -- om villkoret inte uppfyllts senast den 31 december 1992 -- inte längre anses som upphovsmannakonto i följd varav de på kontot innestående medlen skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet. 1992:1348 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. De nya bestämmelserna tillämpas endast på överföringar av kontomedel som gjorts efter ikraftträdandet. 1993:1558 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. 1994:494 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.