Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:286 · Visa register
Förordning (1979:286) om användning av djur för vetenskapligt ändamål m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1979-05-17
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:539
Upphävd: 1988-07-01
Den centrala försöksdjursnämnden Inledande bestämmelser 1 § För samordning och planering av försöksdjursfrågor finns en central försöksdjursnämnd. Förordning (1982:554). 2 § Det åligger nämnden särskilt att 1. främja samverkan mellan uppfödare av försöksdjur, forskare, personal som handhar försöksdjur, djurskyddsorganisationer och myndigheter, 2. svara för planeringen av försöksdjursverksamheten i landet och därvid företa åtgärder för att förbättra försöksdjurssituationen, 3. begränsa behovet av försöksdjur bl.a. genom att främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök, 4. följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av frågor om användningen av försöksdjur, 5. till stöd för utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök fördela medel som ställs till nämndens förfogande samt 6. tillsammans med berörda högskolemyndigheter, statens veterinärmedicinska anstalt samt berörda myndigheter i övrigt verka för att de samlade resurserna för försöksdjursverksamheten och därmed sammanhängande frågor utnyttjas effektivt. Förordning (1982:554). Organisation 3 § Nämnden består av tretton ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1982:554). 4 § Hos nämnden finns de beredande och rådgivande organ som nämnden bestämmer. Förordning (1982:554). 5 § Hos nämnden finns en sekreterare. Personal vid universitets- och högskoleämbetet och statens veterinärmedicinska anstalt som är anställd för att handlägga uppgifter inom försöksdjurssektorn skall biträda nämnden. Denna personal utgör nämndens kansli. I övrigt får nämnden anställa personal i mån av behov och tillgång på medel samt anlita utomstående för särskilda uppdrag. Förordning (1982:554). Ärendenas handläggning 6 § Ärenden som ankommer på nämnden avgörs av nämnden i plenum, om inte nämnden har beslutat annat. Förordning (1982:554). 7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:794). 8 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlämna åt ordföranden, någon annan ledamot, sådant organ som avses i 4 §, sekreteraren eller någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som inte är av det slag att prövningen bör ankomma på nämnden. Överlämnande enligt första stycket får inte avse sådan fråga som anges i 15 kap. 1 eller 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning eller i 22 eller 24 § anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1982:554). 9 § Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att sådana ärenden som avses i 8 § första stycket avgörs utan föredragning. Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av nämnden. Förordning (1982:554). 10 § har upphävts genom förordning (1986:794). 11 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Förordning (1982:554). Tjänstetillsättning m.m. 12 § Ordföranden, vice ordföranden och de övriga ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. Efter förslag av vardera socialstyrelsen, universitets- och högskoleämbetet, lantbruksstyrelsen, statens veterinärmedicinska anstalt, medicinska forskningsrådet samt naturvetenskapliga forskningsrådet utses sex ledamöter. Förordning (1982:554). 13 § Tjänster vid nämnden tillsätts av nämnden. Förordning (1982:554). m.m. 14 § Nämnden skall efter samråd med de förvaltande myndigheterna meddela föreskrifter i fråga om de anslag som beviljas av nämnden. Föreskrifterna skall innehålla bestämmelser om de uppgifter som skall lämnas när anslag söks och om villkoren för disposition och redovisning av anslagen samt om skyldighet för mottagaren att till nämnden avge redogörelse för den verksamhet för vilken anslag lämnas. Förordning (1982:554). 15 § Nämndens beslut i frågor om anslag får inte överklagas. Förordning (1982:554). De djurförsöksetiska nämnderna 16 § I varje högskoleregion finns en djurförsöksetisk nämnd med uppgift att pröva den tillämnade användningen av djur i verksamhet som avses i 12 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd. Vid prövningen skall hänsyn tas till å ena sidan djurförsökets betydelse och å andra sidan lidandet för djuren. Nämndena har en rådgivande funktion och skall biträda dem som leder djurförsöken med råd. Nämnderna skall skyndsamt underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden om prövningen. Förordning (1983:628). 17 § I varje nämnd skall ingå lika många lekmän, forskare och representanter för personal som handhar försöksdjur. Bland lekmännen skall ingå representanter för djurskyddsorganisationer. Antalet ledamöter bestäms av lantbruksstyrelsen. Ledamöterna utses av lantbruksstyrelsen för högst tre år i sänder. Bland ledamöterna utser lantbruksstyrelsen ordförande och vice ordförande. 18 § Närmare föreskrifter om nämndernas organisation och om handläggningen av ärenden meddelas av lantbruksstyrelsen. Särskilda bestämmelser 19 § Bestämmelserna i 12 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd gäller inte för högskolan eller sådant forskningsinstitut, laboratorium eller sjukhus, som drivs av staten, landstingskommunerna, kommunerna eller aktiebolaget Svensk laboratorietjänst. Vid sådan institution eller inrättning som anges i försti stycket skall finnas en föreståndare som ansvarar för sådan verksamhet som avses i 12 § första stycket lagen om djurskydd. Är föreståndaren inte legitimerad läkare, legitimerad veterinär, legitimerad tandläkare eller apotekare skall han vara godtagen av lantbruksstyrelsen för uppgiften i fråga. Förordning (1982:554). 20 § Lantbruksstyrelsen får meddela föreskrifter om avsteg från eller för särskilt fall medge undantag från bestämmelserna om uppfödning av försöksdjur enligt 12 § andra eller tredje stycket lagen (1944:219) om djurskydd. 21 § Innan ett operativt ingrepp som avses i 12 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd av någon betydelse företas på ett varmblodigt djur skall djuret bedövas. Är det nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ingreppet, får detta dock göras med ofullständig bedövning eller utan bedövning. I sådant fall skall, om det är möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas för att begränsa djurets lidande. 22 § Den som vidtar åtgärd som avses i 12 § första stycket lagen (1944:219) om djurskydd skall enligt de bestämmelser som meddelas av lantbruksstyrelsen föra dels förteckning över inköp av djur, dels journal över åtgärderna (försöksjournal). Ansvar m.m. 23 § Lokaler för försöksdjur får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att lantbruksstyrelsen på förhand har godkänt lokalerna från djurskyddssynpunkt. Detsamma gäller när en befintlig lokal ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt eller när en lokal som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller inreds som lokal för försöksdjur. Närmare föreskrifter om sådana lokaler för försöksdjur meddelas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1987:180). 24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 21 eller 23 § eller mot någon föreskrift som lantbruksstyrelsen har meddelat med stöd av denna förordning döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (1982:554). 25 § Lantbruksstyrelsens beslut enligt denna förordning överklagas hos regeringen genom besvär.