Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:1211 · Visa register
Riksrevisionsverkets Kungörelse (1979:1211) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
Departement: Riksrevisionsverket
Utfärdad: 1979-10-30
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1138
Upphävd: 1994-01-01
Riksrevisionsverket föreskriver att punkten 5 verkets föreskrifter den 17 december 1975 för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar skall ha nedan angivna lydelse. 5. Enligt anvisningarna till 14 § lagen (1978:430) om mervärdeskatt skall dröjsmålsränta inte inräknas i vederlaget. _______ Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den ändrade lydelsen av punkten 5 gäller dock i fråga om ränta som erlagts efter utgången av juni månad 1979 och avser leverans efter utgången av april månad 1979.