Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:520 · Visa register
Familjebidragslag (1978:520)
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1978-06-08
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:462
Upphävd: 1992-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Tjänstepliktig och tjänstepliktigs närstående har rätt till familjebidrag på de villkor som anges i denna lag. Även om villkoren för rätt till familjebidrag är uppfyllda, får den myndighet som beslutar om bidraget bestämma att det icke skall utgå, om det är uppenbart att behov av bidraget icke föreligger. 2 § Familjebidrag utgår i form av familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag, och begravningsbidrag. Skyldighet att utge familjebidrag vilar på kommunerna. Lag (1983:329). 3 § Med tjänstepliktig avses den som har inkallats för att 1. enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:413) om vapenfri tjänst fullgöra grundutbildning eller repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till grundutbildningen, 2. fullgöra sådan föreskriven utbildning till befattning för kompanibefäl eller motsvarande utbildning som icke fullgörs enligt värnpliktslagen, 3. tjänstgöra vid hemvärnet eller frivilligt utbilda sig för eller tjänstgöra i befattning inom totalförsvaret, om utbildningen eller tjänstgöringen skall pågå minst fyra dagar i följd och icke ger rätt till dagpenning som motsvarar vad värnpliktig erhåller under repetitionsutbildning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag avses med tjänstepliktig även den som har inkallats för att fullgöra tjänstgöring enligt civilförsvarslagen (1960:74), lagen (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. eller lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret och den som har inkallats till annan utbildning eller tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller lagen om vapenfri tjänst än som anges i första stycket samt den som har inkallats för att tjänstgöra vid hemvärnet eller frivilligt utbilda sig för eller tjänstgöra i befattning inom totalförsvaret i andra fall än som anges i första stycket 3. Lag (1989:401). 4 § Familjebidrag utgår efter ansökan av den tjänstepliktige eller av annan för vilken familjebidrag kan utgå. 5 § Om ej annat anges, utgår familjebidrag endast för tid under vilken den tjänstepliktige fullgör utbildning eller tjänstgöring som anges i 3 § (tjänstgöringstid) samt under in- och utrycknings dagar. 6 § Bestämmelserna i denna lag om maka gäller också för make och för den som utan att vara gift med den tjänstepliktige lever tillsammans med honom eller henne under äktenskapsliknande förhållanden. Familjepenning och bostadsbidrag 7 § Familjepenning utgår för 1. tjänstepliktigs barn som är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige, 2. tjänstepliktigs barn under 18 år i annat fall än som avses i 1, 3. annat barn än den tjänstepliktiges, om barnet är under 18 år samt fostras och väsentligen försörjs av den tjänstepliktige och hans maka, 4. tjänstepliktigs maka, om hon vårdar barn som avses i 1 eller 3, 5. tjänstepliktigs maka i annat fall än som avses i 4, om synnerliga skäl föreligger, 6. tjänstepliktigs frånskilda maka, om den tjänstepliktige enligt dom eller avtal är skyldig att utge bidrag till hennes underhåll, 7. den som utan att vara maka till den tjänstepliktige vårdar hans barn, om barnet är under 18 år och varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige. Frågan om barns ålder bedöms efter förhållandet den 1 januari det år då den tjänstepliktige påbörjar tjänstgöringen. 8 § Bostadsbidrag utgår för kostnad 1. för bostad i vilken tjänstepliktig bor tillsammans med maka och barn som avses i 7 § eller med enbart sådant barn, 2. för bostad i vilken tjänstepliktig bor tillsammans med maka i annat fall än som avses i 1, 3. för bostad i vilken tjänstepliktig bor ensam vid tjänstgöringstidens början, 4. för tjänstepliktigs bostad i annat fall än som avses i 1-3, om särskilda skäl föreligger. Bostadsbidrag får ej utgå för mer än en bostad. Lag (1982:469). 9 § Familjepenning beräknas för månad till högst 1 465 kronor för barn och till högst 2 930 kronor för annan person. Familjepenning för den som uppbär ersättning för vård som avses i 7 § 7 eller för den som har rätt till underhållsbidrag, som tjänstepliktig är skyldig att utge, får dock inte överstiga ersättningens eller bidragets belopp för månad. Lag (1990:224). 10 § Bostadsbidrag beräknas för månad till högst bostadskostnaden eller, i fall som avses i 8 § 4, den tjänstepliktiges andel i bostadskostnaden. Endast om särskilda skäl föreligger får dock till grund för beräkningen läggas högre bostadskostnad än som motsvarar normal hyra på orten för en lägenhet om fyra rum och kök i fråga om bostad som avses i 8 § 1, för en lägenhet om tre rum och kök i fråga om bostad som avses i 8 § 2, för en lägenhet om två rum och kök i fråga om bostad som avses i 8 § 3 samt för en lägenhet om ett rum och kök för bostad i övriga fall. Lag (1986:112). 11 § Vid bestämmande av familjepenning enligt 7 § 1, 3 och 4 samt bo stadsbidrag enligt 8 § 1 skall från summan för månad av högsta beloppen för familjepenning enligt 9 § och bostadsbidrag enligt 10 § avräknas den beräknade inkomsten för månad som belöper på tjänstgöringstiden enligt följande ordning. 1. Har makan inkomst, avräknas hälften av den del som överstiger 1000 kronor eller, om inkomsten är mer än 4000 kronor, hälften av den del som överstiger en fjärdedel av inkomsten. 2. Har barnet inkomst, avräknas, dock högst med belopp som motsvarar familjepenningen för barnet, inkomst i form av underhållsbidrag och bidragsförskott i sin helhet samt annan inkomst i den mån den överstiger 500 kronor. 3. Avräkning enligt 1 och 2 får inte ske med större belopp än att återstoden uppgår till minst hälften av boendekostnaden enligt 10 §. 4. Har den tjänstepliktige annan inkomst än inkomst av arbete som han utför under fritid eller övningsuppehåll, avräknas den del av inkomsten som överstiger 500 kronor. Lag (1982:469). 12 § Vid bestämmande av familjepenning enligt 7 § 2, 6 och 7 och bo stadsbidrag enligt 8 § 3 och 4 skall från summan av högsta beloppen för familjepenning enligt 9 § och bostadsbidrag enligt 10 § avräknas den tjänstepliktiges inkomster på sätt som anges i 11 § 4, om ej annat följer av andra stycket. Om tjänstepliktigs förhållanden är sådana att familjebidrag skall bestämmas enligt såväl första stycket som 11 § skall avräkningen av den tjänstepliktiges inkomster i första hand göras vid bestämmande av bidrag enligt 11 §. Lag (1982:469). 13 § Vid bestämmande av familjepenning enligt 7 § 5 och bostadsbidrag enligt 8 § 2 skall från summan av högsta beloppen för familjepenning enligt 9 § och bostadsbidrag enligt 10 § avräknas ett belopp som är skäligt med hänsyn till den tjänstepliktiges och hans makas ekonomiska förhållanden under tjänstgöringstiden. 14 § Om tillämpningen av 11 eller 12 § leder till att behov av familjebidrag uppenbart icke tillgodoses, får den myndighet som beslutar om bidraget bestämma det till skäligt belopp, dock högst till belopp som anges i 9 och 10 §§. 15 § Med inkomst avses i denna lag sådan inkomst som enligt kommunalskattelagen (1928:370) är skattepliktig, dock ej inkomst som utgår på grund av tjänstgöringen. Med inkomst avses också bidragsförskott och icke skattepliktiga underhållsbidrag. 16 § Om familjepenning eller bostadsbidrag utgår och tjänstgöringen har pågått minst 180 dagar, skall bidragen utges för ytterligare 30 dagar efter utryckningsdagen. Om särskilda skäl föreligger, får bidragen utgå för högst 30 dagar efter utryckningsdagen även i fall då tjänstgöringen har pågått mindre än 180 dagar. 17 § Under den tid som bostadsbidrag utges till den tjänstepliktige, utgår ett tillägg med 150 kronor per månad. Tillägget utgår dock inte till tjänstepliktig som har beviljats familjepenning enligt 7 § 1, 3, 4, 5 och 7. Lag (1986:112). 18 § Byter tjänstepliktig bostad under tjänstgöringstiden eller inom 30 dagar därefter, utgår flyttningsbidrag för skäliga flyttningskostnader, om det föreligger särskilda skäl. Näringsbidrag 19 § Har tjänstepliktig helt eller delvis sin försörjning från näring, som drivs av honom eller hans maka, och anlitas under den tjänstepliktiges tjänstgöring särskilt avlönad arbetskraft för att ersätta den tjänstepliktige, utgår näringsbidrag för uppkommande lönekostnad, i den mån kostnaden är skälig och överstiger det genomsnittliga normala driftsöverskott som näringen kan beräknas lämna under den tjänstepliktiges tjänstgöring. Näringsbidrag utgår dock endast om det måste antagas att förutsättningar finns för fortsatt drift av näringen. Första stycket gäller också om näringen drivs av en juridisk person, i vilken den tjänstepliktige eller hans maka äger aktier eller andelar och över vilken någon av dem eller båda tillsammans huvudsakligen på grund av ägarintresset har ett väsentligt inflytande. För lönekostnad som avser tjänstepliktigs eller hans makas barn, som är under 16 år, utgår icke näringsbidrag. Avser lönekostnad tjänstepliktigs maka, den tjänstepliktiges eller hans makas barn som har fyllt 16 år eller deras föräldrar eller syskon, utgår näringsbidrag endast om det föreligger särskilda skäl. Frågan om barns ålder bedöms enligt 7 § andra stycket. Lag (1990:419). 20 § Kan näring som avses i 19 § icke drivas under den tjänstepliktiges tjänstgöring men finns förutsättningar för att fortsätta verksamheten efter tjänstgöringen, utgår näringsbidrag för sådana kostnader under tjänstgöringstiden som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna återupptagas. Lag (1982:469). 21 § Näringsbidrag utgår med högst 1 500 kronor för dag. Lag (1986:112). 22 § Om särskilda skäl föreligger, får näringsbidrag beviljas även för tid efter utryckningsdagen, dock för högst 30 dagar. Begravningsbidrag 23 § Har med anledning av tjänstepliktigs tjänstgöring familjepenning beviljats för maka eller barn och avlider makan eller barnet under tjänstgöringstiden, utgår begravningsbidrag. Även om familjepenning icke har beviljats, får begravningsbidrag utgå, om behov föreligger. Begravningsbidrag utgår med 8000 kronor för tjänstepliktigs maka och med 4000 kronor för barn. Lag (1982:469) Familjebidragsnämnder m.m. 24 § För handläggning av ärenden enligt denna lag skall inom varje kommun finnas en familjebidragsnämnd. Kommun får tillsätta särskild familjebidragsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara familjebidragsnämnd. Har detta icke skett, är socialnämnden familjebidragsnämnd. 25 § I fråga om särskild familjebidragsnämnd tillämpas 3 kap. 2 §, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och 10--12 §§ kommunallagen (1977:179). I annan kommun än Stockholms kommun tillämpas även 3 kap. 5 § första stycket och 6 § nämnda lag. Lag (1986:1180). 26 § Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter om verkställighet av lagen utövas av försvarets civilförvaltning samt, under dess överinseende och ledning, av länsstyrelserna. Förfarandet m.m. 27 § Ansökan om familjebidrag görs hos familjebidragsnämnden i den kommun där den tjänstepliktige är folkbokförd vid ansökningstillfället eller, om den tjänstepliktige då ej är folkbokförd i landet, hos familjebidragsnämnden i Stockholms kommun. Har familjebidragsnämnden mottagit ansökan om bidrag i ärende som skall avgöras av försvarets civilförvaltning, skall nämnden omgående översända ansökningen till civilförvaltningen. Lag (1991:519). 28 § Ärende om bostadsbidrag avgörs av försvarets civilförvaltning, om fråga är om annan bostad än hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet. I samma ordning avgörs ärende om näringsbidrag. Ärende som icke skall prövas av civilförvaltningen avgörs av den familjebidragsnämnd som anges i 27 §. Angår ärendet flera frågor och skall någon fråga prövas av civilförvaltningen, skall dock ärendet i sin helhet avgöras av civilförvaltningen. Lag (1983:329). 29 § Familjebidrag utbetalas av den familjebidragsnämnd som anges i 27 §. 30 § Utgår familjebidrag och hemförlovas den tjänstepliktige, skall den familjebidragsnämnd som utbetalar bidraget meddela det beslut i fråga om familjebidraget som föranleds av hemförlovningen. Inträffar annan omständighet som inverkar på rätten till bidraget, skall ärendet utan ansökan omprövas av den myndighet som har att bestämma bidraget enligt 28 §. Statsbidrag m.m. 31 § Kommun som har utbetalat familjebidrag har rätt till statsbidrag med 95 procent av utbetalat belopp, om ej annat följer av 32 och 33 §§. 32 § Har familjebidragsnämnden genom uppenbart oriktig tillämpning av gällande föreskrifter om familjebidrag utbetalat bidrag med för högt belopp, utgår icke statsbidrag för det felaktigt utbetalade beloppet. 33 § Om familjebidragsnämnden vid upprepade tillfällen har åsidosatt gällande föreskrifter om familjebidrag, får försvarets civilförvaltning besluta att statsbidrag icke vidare skall utgå eller att det skall utgå i minskad omfattning. 34 § Statsbidrag bestäms och utbetalas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall utge skäligt förskott på statsbidraget, om kommunen begär det. 35 § Har kommunen utbetalat familjebidrag för tid under vilken tjänstepliktig ej är folkbokförd i kommunen och är icke fråga om fall som avses i 32 eller 33 §, får kommunen söka åter den del av familjebidraget som ej ersätts av statsmedel av den kommun där den tjänstepliktige är mantalsskriven för nämnda tid. Lag (1991:519). Särskilda bestämmelser 36 § Familjebidrag utgår icke för tid som ligger längre tillbaka än 30 dagar före den dag då ansökningen inkom till familjebidragsnämnden, om ej särskilda skäl föreligger. 37 § Fordran på familjebidrag får inte överlåtas och inte heller tas i anspråk genom utmätning eller införsel. Lag (1988:142). 38 § Det åligger tjänstepliktig och den som uppbär familjebidrag att i den utsträckning som förskrivs av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av försvarets civilförvaltning lämna den familjebidragsnämnd, som utbetalar bidraget, upplysningar angående ny omständighet, som har betydelse för rätten till bidrag. Familjebidragsnämnden är på begäran av tillsynsmyndighet skyldig att tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt denna lag. 39 § Har någon uppburit familjebidrag med för högt belopp, skall han återbetala vad han har erhållit för mycket 1. om han har insett eller hade bort inse att utbetalningen är felaktig, 2. om den felaktiga utbetalningen beror på att den tjänstepliktige eller annan sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat osann uppgift eller förtigit sanningen, 3. om den felaktiga utbetalningen beror på att uppgiftsskyldighet enligt 38 § första stycket har åsidosatts. Fråga om återbetalningsskyldighet prövas av försvarets civilförvaltning. Är någon återbetalningsskyldig, får vid senare utbetalning till honom skäligt belopp innehållas i avräkning på vad som har utgått för mycket. Fullgörs ej återbetalningsskyldighet på sätt som nu har angetts, skall civilförvaltningen vidtaga de åtgärder som behövs för att driva in fordringen. Försvarets civilförvaltning får helt eller delvis efterge återbetal ningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Lag (1983:329). Besvär m.m. 40 § Talan mot familjebidragsnämndens beslut enligt denna lag förs hos länsstyrelsen genom besvär. 41 § Talan mot länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 34 § förs hos regeringen genom besvär. I övrigt förs talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag hos kammarrätten genom besvär. 42 § Talan mot beslut av försvarets civilförvaltning i ärende som avses i 33 § förs hos regeringen genom besvär. Talan mot civilförvaltningens beslut i ärende som avses i 1 § andra stycket eller 28 § förs hos kammarrätten genom besvär. I samma ordning överklagas civilförvaltningens beslut enligt 39 § andra stycket om återbetalningsskyldighet. I övrigt får talan icke föras mot civilförvaltningens beslut enligt denna lag. Lag (1983:329). 43 § Försvarets civilförvaltning får anföra besvär mot kammarrättens beslut enligt denna lag. 44 § Beslut som meddelas enligt denna lag länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat föreskrivs i beslutet. 45 § Till böter döms, om icke gärningen är belagd med straff i brottsbalken, den som i ansökan om familjebidrag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, om åtgärden innebär fara i bevishänseende. Övergångsbestämmelser 1991:462 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att familjebidragslagen (1978:520) skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991 eller, i fråga om bestämmelserna om kommunernas skyldighet att pröva ansökningar om familjebidrag och att utge sådana bidrag, vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer. Regeringen får föreskriva att övriga bestämmelser i den upphävda lagen övergångsvis skall fortsätta att gälla även efter utgången av år 1991.