Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:428 · Visa register
Lag (1978:428) om aktiesparfonder
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1978-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:1115
Upphävd: 1991-01-01 överg.best.
1 § Med aktiesparfond avses fond för lönsparande som sker enligt lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer. I fråga om aktiesparfond tillämpas vad i aktiefondslagen (1974:931) och annan författning föreskrivs om aktiefond, dock med de avvikelser från aktiefondslagen som följer av denna lag. Lag (1980:1001) 2 § Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål. Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa skall flertalet och bland dem ordföranden väljas av en fondandelsägarstämma, som skall hållas årligen. Av de övriga ledamöterna utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter. Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbolagets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fondandelsägarstämma. I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman. Lag (1983:892). 3 § Till aktiesparfond får förvärvas endast värdepapper enligt 19 § aktiefondslagen (1974:931) vilka är 1. aktier i svenskt aktiebolag, 2. sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag, 3. obligationer och andra skuldförbindelser, utfärdade av staten. Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket 3 i sådan omfattning att värdet av de värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga tjugofem procent av fondens värde. Bankinspektionen får medge att det i 19 § sista stycket aktiefondslagen angivna procenttalet överskrids. Lag (1983:892). 4 § Fondbolag får besluta om utbetalning av medel som har avdragits för utbetalning till staten enligt lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer. 5 § Övergår rätten till fondandel på annat sätt än genom arv, testamente eller bodelning med anledning av makes död eller pantsätts fondandel, skall den inlösas. 6 § De fondandelar, som fondandelsägaren har förvärvat för ett års sparmedel, kan inom fem år efter det årets utgång inlösas endast samtidigt. I fall som avses i 2 § andra stycket lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer skall även de fondandelar, som fondandelsägaren har förvärvat för där angivna sparmedel, inlösas gemensamt med de i första stycket angivna fondandelarna. 7 § Vid inlösen inom tid som anges i 6 § första stycket skall avdrag göras enligt 5 § lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer. Motsvarande avdrag skall göras vid inlösen av fondandel som inom samma tid har förvärvats på annat sätt än genom arv, testamente eller bodelning med anledning av makes död eller som inom samma tid har pantsatts. Förvaringsbanken skall till staten inbetala det belopp som har avdragits enligt första stycket. 8 § Fondbestämmelserna för aktiesparfond skall ange att 1. fonden är en aktiesparfond för vilken denna lag gäller, 2. fondbolaget skall föra register över innehav av fondandelar och inte skall utfärda fondandelsbevis, 3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske, 4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som anges i denna lag. Särskilda bestämmelser för företagsanknuten aktiesparfond 9 § En företagsanknuten aktiesparfond bildas genom kapitaltillskott endast från anställda i ett visst aktiebolag eller inom en viss koncern. Lag (1980:1001). 10 § Förvaltar ett fondbolag uteslutande en eller flera företagsanknutna aktiesparfonder, gäller i stället för 2 § andra stycket att styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter samt att flertalet och bland dem ordföranden skall väljas av fondandelsägarstämman. Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter. Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder, skall för varje företagsanknuten fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot, som valts av andelsägarstämman i denna fond. Utan hinder av 8 § fjärde stycket första meningen aktiefondslagen (1974:931) får till styrelseledamöter i fondbolag, som förvaltar en företagsanknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag, utses anställda i bankbolaget. Lag (1983:892). 11 § Minst tjugofem procent av en företagsanknuten aktiesparfonds värde skall placeras i sådana värdepapper som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 och som har utfärdats av det aktiebolag, i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller -- om bolaget ingår som moderbolag i en koncern -- i vars dotterbolag de är anställda. Den i 22 § aktiefondslagen (1974:931) föreskrivna begränsningen i fråga om en aktiefonds innehav av aktier i samma bolag gäller ej för en företagsanknuten aktiesparfond. Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till. Lag (1983:892). 12 § Förvaltar ett fondbolag uteslutande företagsanknutna aktiesparfonder, gäller inte 4 § andra stycket aktiefondslagen (1974:931). Bankinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte avger kvartalsredogörelser för fonderna. Inspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor som avses i 46 § tredje stycket aktiefondslagen. Lag (1980:1001). Övergångsbestämmelser 1983:892 En styrelse i fondbolag, vilken valts före lagens ikraftträdande, kvarstår utan hinder av 2 § andra stycket och 10 § första stycket under den tid valet avser. Bestämmelserna i 2 § tredje och fjärde styckena tillämpas inte förrän styrelse enligt denna lag första gången har valts. 1990:1115 Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom fem månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna intill dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.