Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1978:40 · Visa register
Lag (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1978-01-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:210
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1226
Upphävd: 2011-01-01
1 § Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1979, nämligen 1. lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, 2. lagen (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 3. lagen (1978:30) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 4. lagen (1978:31) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, 5. lagen (1978:32) om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring, 6. lagen (1978:33) om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 7. lagen (1978:34) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 8. lagen (1978:35) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott, 9. lagen (1978:36) om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, 10. lagen (1978:37) om ändring i studiestödslagen (1973:349), 11. lagen (1978:38) om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m., 12. lagen (1978:39) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid ikraftträdandet skall följande lagar upphöra att gälla, nämligen 1. lagen (1961:262) om försäkringsdomstol, 2. lagen (1917:466) om försäkringsrådet, 3. lagen (1961:257) om besvär över försäkringsrådets beslut. 2 § Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser försäkringsdomstolen skall den i stället avse försäkringsöver domstolen. 3 § I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser med de begränsningar som nedan stadgas. 4 § Besvär, som har anförts hos riksförsäkringsverket men ej har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning därefter anföres hos verket, skall efter ikraftträdandet prövas av försäkringsrätt. 5 § Beslut av försäkringskassa, vilket enligt 20 kap. 10 § andra stycket första punkten lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 1979 skall prövas av riksförsäkringsverket utan att besvär har anförts, skall efter ikraftträdandet prövas av försäkringsrätt. Detsamma skall gälla i fråga om annat beslut av försäkringskassa, som riksförsäkringsverket före ikraftträdandet självmant har beslutat taga upp till prövning. 6 § Beslut av lokal skattemyndighet, som riksförsäkringsverket före ikraftträdandet självmant har beslutat taga upp till prövning, skall därefter prövas av försäkringsrätt. 7 § Riksförsäkringsverket får efter ikraftträdandet föra talan även mot beslut som har meddelats dessförinnan. I mål hos försäkringsrätt, vilket ursprungligen har anhängiggjorts genom besvär hos riksförsäkringsverket, skall verket vara part om försäkringsrätten finner det påkallat eller verket så bestämmer. Ärende som avses i 5 eller 6 § skall anses anhängiggjort vid försäkringsrätt av riksförsäkringsverket. I mål som har anhängiggjorts hos försäkringsdomstolen före ikraftträdandet skall riksförsäkringsverket vara part endast om besvären av domstolen har överlämnats till verket för yttrande eller domstolen eljest finner det påkallat. 8 § Bestämmelserna i 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om ändring av beslut tillämpas även på beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Lag (1982:124). 9 § Besvär, som har anförts hos försäkringsrådet men ej har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad fullföljdshänvisning anföres därefter, skall efter ikraftträdandet prövas av försäkringsrätt. Efter ikraftträdandet får besvärshandling tillställas försäkringsrätt. Vad som föreskrives i första stycket första meningen gäller även beslut av riksförsäkringsverket, som försäkringsrådet före ikraftträdandet självmant har beslutat taga upp till prövning. 10 § Ärende hos försäkringsrådet om utbyte av livränta mot engångsbelopp, som ej har prövats före ikraftträdandet, skall prövas av riksförsäkringsverket. Särskilda bestämmelser om utseende av icke lagfarna ledamöter 11 § Förordnanden av icke lagfarna ledamöter och ersättare för dem i försäkringsdomstolen skall upphöra att gälla den 31 december 1978. 12 § Val av nämndemän i försäkringsrätt skall med tillämpning av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar äga rum före utgången av år 1978. Valet skall avse år 1979. För tiden härefter skall val förrättas av landsting och i förekommande fall kommunfullmäktige, som nyvalts under år 1979. Härvid skall halva antalet nämndemän utses för en tid av tre år och återstoden för en tid av sex år. Särskilda bestämmelser om prövning av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m. 13 § I fråga om beslut av riksförsäkringsverket, som enligt hittills gällande bestämmelser efter fullföljd eller eljest prövas av försäkringsrådet, skall efter utgången av år 1978 bestämmelserna i 20 kap. 10 a--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om ändring av beslut samt talan mot riksförsäkringsverkets och domstols beslut ha motsvarande tillämpning. Vad som föreskrivs om allmän försäkringskassa i 20 kap. 10 a § nämnda lag skall därvid gälla riksförsäkringsverket. Lag (1991:210). 14 § Ansökan om utbyte av livränta mot engångsbelopp, som enligt hittills gällande bestämmelser skall göras hos försäkringsrådet, skall efter utgången av år 1978 göras hos riksförsäkringsverket. Bestämmelserna i 20 kap. 10 a--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om ändring av beslut samt talan mot riksförsäkringsverkets och domstols beslut har motsvarande tillämpning i ärende som avses i första stycket. Vad som föreskrivs om allmän försäkringskassa i 20 kap. 10 a § nämnda lag skall därvid gälla riksförsäkringsverket. Lag (1991:210). 15 § I fråga om beslut i ärende som omfattas av förordnande enligt lagen (1973:60) om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring m. m. skall efter utgången av år 1978 bestämmelserna i 20 kap. 10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om ändring av beslut samt talan mot allmän försäkringskassas, riksförsäkringsverkets och domstols beslut ha motsvarande tillämpning. Lag (1991:210). Övergångsbestämmelser 1991:210 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser om överklagande gäller dock fortfarande i mål som har anhängiggjorts i försäkringsrätt före ikraftträdandet. 2010:1226 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1978:40) om införande av lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av 2010. Sådan ansökan om utbyte av livränta mot engångsbelopp som enligt intill den 1 januari 1979 gällande bestämmelser skulle göras hos Försäkringsrådet, ska göras hos Försäkringskassan. Beträffande sådana ärenden gäller i tilllämpliga delar bestämmelserna i 9 kap. 6 a och 14 a §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.