Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:661 · Visa register
Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1976-06-10
Omtryck: SFS 1994:717
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:575
1 § Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de bestämmelser som skall tillämpas i Sverige enligt lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall gälla trots bestämmelser i andra författningar. Lag (1994:1817). 2 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser. 2 a § En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer. Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärderingsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänstepersonal. Lag (1992:1122). 2 b § Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av punkterna 3--16 i bilagan till det av ministerrådet inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) den 1 december 1993 fattade beslutet om rättskapacitet samt immunitet och privilegier, skall åtnjutas av 1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK), 2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut dock endast om de är tjänstemän vid de institutioner som anges i bilagan till den nyssnämnda lagen. Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella överenskommelser. Lag (1994:717). 2 c § Har upphävts genom lag (2011:1573). 2 d § En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med fördraget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige. Lag (2002:652). 2 e § Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av konventionen den 9 september 1998 om inrättandet av Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) ska tillämpas på den verksamhet som följer av överenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrationsprogrammet Essor. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige. Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna 13, 14, 15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte tillämpas på svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige. Lag (2009:31). 3 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket. Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det. Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll. Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat. 4 § Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen åtnjuter de internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet. Lag (1994:1817). 4 a § Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för globala gemensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens ordförande och övriga medlemmar samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av avtalet den 9 april 2003 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frankrikes regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för globala gemensamma nyttigheter. Lag (2003:480). 5 § Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen. Lag (2010:1426). 6 § För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränkningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionerna. För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande part, för biståndsgivande organisationer samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälpinsatser åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i konventionen. Lag (2004:140). 7 § /Upphör att gälla U:2024-08-01/ För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om inkomstskatt, avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige i den utsträckning som anges i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51). Lag (2016:669). 7 § /Träder i kraft I:2024-08-01/ För en främmande stats militära styrka och dess personal som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om 1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik, 2. import till och export från Sverige, 3. inkomstskatt, och 4. styrkans handlingar. Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal: 1. avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51), och 2. avtalet den 19 juni 1951 mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor. Lag (2024:456). 8 § /Upphör att gälla U:2024-08-01/ För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om 1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik, 2. import till och export från Sverige, 3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige, 4. inkomstskatt, 5. skydd av högkvarterens arkiv och handlingar, och 6. skydd av högkvarterens egendom och tillgångar. Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal: 1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor, 2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Lag (2016:669). 8 § /Träder i kraft I:2024-08-01/ För de Natohögkvarter och de styrkor och den personal lydande under ett sådant högkvarter som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om 1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik, 2. import till och export från Sverige, 3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige, 4. inkomstskatt, 5. högkvarterens arkiv och handlingar, och 6. högkvarterens egendom och tillgångar. Immuniteten och privilegierna enligt första stycket gäller i den utsträckning som anges i följande avtal: 1. det kompletterande tilläggsprotokollet den 19 december 1997 till avtalet mellan de stater som är parter i nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 2016:19), 2. samförståndsavtalet den 4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd (SÖ 2016:18), och 3. protokollet den 28 augusti 1952 om status för internationella militära högkvarter som inrättats i enlighet med nordatlantiska fördraget. Lag (2024:456). 9 § För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för högkvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller immunitet enligt artikel 8 respektive artikel 15 i avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europeiska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Europeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila personal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i detta sammanhang (SÖ 2005:7). Lag (2016:669). 10 § /Träder i kraft I:2024-08-15/ För en amerikansk styrka, styrkans personal och personalens anhöriga som befinner sig i Sverige inom ramen för avtalet den 5 december 2023 mellan Sverige och Amerikas förenta stater om försvarssamarbete, ska immunitet och privilegier gälla i fråga om 1. avgifter och skatter vid bruk av fordon i vägtrafik, luftfartyg och fartyg, 2. import till och export från Sverige, 3. mervärdesskatt och punktskatter på förvärv av varor och tjänster i Sverige, 4. direkta skatter, 5. skatteavdrag, uppgift om skatteavdrag och kontrolluppgift, och 6. officiell information och post. Första stycket gäller också leverantörer till den amerikanska styrkan i fråga om verksamhet inom ramen för avtalet. Immuniteten och privilegierna för den amerikanska styrkan enligt första stycket omfattar även de som inom ramen för avtalet inrättar militära serviceverksamheter och utländska organisationer som bedriver sådana verksamheter. Immuniteten och privilegierna enligt första, andra och tredje styckena gäller i den utsträckning som anges i avtalet. Lag (2024:537). Övergångsbestämmelser 1984:1117 Regeringen föreskriver att lagen (1984:882) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall träda i kraft den 4 januari 1985. 1989:907 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 men skall tillämpas för tiden från och med den 1 november 1989. 1998:1623 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna i artikel 9 i respektive överenskommelse skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998. 2003:480 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas beträffande befrielse från skatter och avgifter, med undantag av bestämmelserna om skatteplikt vid förvärv av motorfordon, från den 1 januari 2003. Bilaga ------------------------------------------------------------------------ Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig --------------------------------------------------- internationell Internationella organ Fysiska personer överenskommelse ------------------------------------------------------------------------ 1 Internationella dom- Domstolens leda- Stadga den 26 juni 1945 stolen möter och perso- för den internationella nal samt de som domstolen på annat sätt med- verkar i förfar- ande vid dom- stolen 2 Förenta nationerna Medlemmarnas rep- Konventionen den 13 (FN) resentanter i februari 1946 rörande Förenta nationerna förenta nationernas och personer med privilegier och immuni- tjänst hos eller teter; uppdrag av or- Avtal den 31 augusti ganisationen och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta Nationer- nas höge kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR; Avtal den 24 september 1998 om ett samordnings- kontor för Globala utvärderingen av inter- nationella vatten be- läget i Kalmar i Sverige. 2a Förenta nationerna Deltagare och andra Ramavtal den 19 (FN) personer med uppdrag vid november 2003 möten som arrangeras av mellan Konungariket Förenta nationerna i Sverige och Förenta Sverige nationerna om arrangemang avseende immunitet och privilegier samt vissa andra frågor med avseende på Förenta nationernas möten som hålls i Sverige 2 b Underkommittén för Medlemmarna i Fakultativt protokoll förebyggande av tortyr underkommittén den 18 december 2002 och annan grym, till Förenta omänsklig eller nationernas förnedrande behandling konvention mot tortyr eller bestraffning till och annan grym, Förenta nationernas omänsklig eller kommitté mot tortyr förnedrande behandling eller bestraffning 3 Förenta nationernas Medlemmarnas rep- Konventionen den 21 fackorgan resentanter i november 1947 om pri- fackorganen och vilegier och immuni- personer med tet för Förenta na- tjänst hos eller tionernas fackorgan uppdrag av så- dana fackorgan Avtal den 9 februari samt ledamöterna 1983 mellan Sverige i styrelsen för och den Internatio- världssjöfarts- nella sjöfartsorgani- universitet, sationen (IMO) om studerande vid världssjöfartsuniver- universitetet och sitetet till universi- tetet särskilt inbjudna pesoner 4 Europarådet Medlemmarnas rep- Allmän överenskommelse resentanter i den 2 september 1949 rådet och per- rörande Europarådets soner i tjänst privilegier och immuni- eller uppdrag tet jämte tilläggs- av rådet protokoll den 6 novem- ber 1952 5 Rådet för samarbete Medlemmarnas rep- Konventionen den 15 på tullområdet resentanter i december 1950 avseende rådet och personer upprättande av ett råd med tjänst hos för samarbete på tull- eller uppdrag av området med därtill rådet hörande annex angående rådets rättskapicitet, privilegier och immuni- tet 6 - - - Ledamöterna i den Andra tilläggsprotokollet europeiska kommis- den 15 december 1956 sionen för de till den allmänna över- mänskliga rättig- enskommelsen rörande heterna Europarådets privi- legier och immunitet 7 - - - Ledamöterna i den Protokoll den 20 decem- domstol som in- ber 1957 rörande den rättats genom kon- domstol, som upprättats ventionen om upp- genom konventionen rättande av säker- samma dag om upp- hetskontroll på rättande av säkerhets- atomenergiens om- kontroll på atomener- råde och de som giens område på annat sätt med- verkar i förfarande vid domstolen 8 Internationella atom- Medlemmarnas rep- Avtal den 1 juli 1959 energiorganet (IAEA) resentanter i om privilegier och atomenergiorganet immunitet för det in- och personer med ternationella atom- tjänst hos eller energiorganet uppdrag av or- ganet 9 - - - - - - - - - 10 Organisationen för Medlemmarnas rep- Konventionen den 14 dec- ekonomiskt samarbete resentanter i or- ember 1960 angående och utveckling (OECD) ganisationen och Organisationen för eko- personer med nomiskt samarbete och tjänst hos eller utveckling med därtill uppdrag av denna anslutande protokoll 11 Den inom organisationen Ledamöterna i Avtal den 7 april 1975 för ekonomiskt samarbete fondens styrelse om upprättande av en och utveckling (OECD) och rådgivande finansiell stödfond upprättade finansiella utskott samt inom organisationen stödfonden OECD:s tjänste- för ekonomiskt sam- män då de handlar arbete och utveckling på fondens vägnar 12. - - - - - - - - - 13 Internationella cen- Medlemmarnas rep- Konventionen den 18 tralorganet för bi- resentanter i or- mars 1965 om biläg- läggandet av investe- ganet och per- gande av investerings- ringstvister soner med tjänst tvister mellan stat hos eller uppdrag och medborgare i annan av detta samt stat ledamöterna av förlikningskom- misionen, skilje- domstol eller kommitté som in- rättats enligt den i kol. 3 angivna konventionen även- som de personer som på annat sätt medverkar i för- faranden enligt konventionen 14 Asiatiska utvecklings- Ledamöterna av Överenskommelse den 4 banken bankens styrelse december 1965 om upp- och personer med rättande av Asiatiska tjänst hos eller utvecklingsbanken uppdrag av banken 15 - - - Ledamöterna av den Internationell kon- kommitté för de ventionen den 19 dec- mänskliga rättig- cember 1966 om med- heterna och de borgerliga och förlikningskom- politiska rättigheter missioner som in- rättats enligt internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättig- heter 16 - - - - - - - - - 17. Internationella Medlemmarnas Överenskommelsen den telesatellit- representanter i 20 augusti 1971 organisationen ITSO organisationens rörande den församling, internationella organisationens telesatellitorganisationen tjänstemän och Intelsat (ITSO) i personer som den lydelse som framgår av medverkar i överenskommelsen om skiljedomsförfarande ändring den 17 november jämte ovan nämnda 2000, artikel XIII personers familjemedlemmar Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978 18 Internationella Konventionen den 18 oljeskadefonden, 1992 december 1971 om års internationella upprättandet av en oljeskadefond och 2003 internationell fond års internationella för ersättning av kompletterande skada orsakad av oljeskadefond förorening genom olja, konventionen den 27 november 1992 om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och protokollet den 16 maj 2003 till denna konvention. 19 Afrikanska utveck- Ledamöterna i Överenskommelse den 29 lingsfonden fondens styrelse november 1972 om upp- och personer med rättande av Afrikanska tjänst hos eller utvecklingsfonden uppdrag av fonden 20 Nordiska minister- Personer med an- Avtal den 13 maj 1987 rådets sekretariat ställning vid an- om den rättsliga och Nordiska rådets givna sekretariat ställningen för Nordiska presidiesekretariat jämte deras ministerrådets familjemedlemmar sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat 21 Europeiska centret Medlemmarnas rep- Protokoll fogat till för medellånga resentanter i konventionen den 11 väderprognoser centret och per- oktober 1973 om upp- soner med tjänst rättande av ett euro- hos eller upp- peiskt centrum för drag av centret medellånga väderprog- noser, vilket proto- koll avser immunitet och privilegier för centret 22 Europeiska organisa- Medlemmarnas rep- Protkoll den 12 juli tionen för astronomisk resentanter i or- 1974 om privilegier forskning rörande södra ganisationen och och immuniteter för stjärnhimlen personer med den europeiska orga- tjänst hos eller nisationen för astro- uppdrag av orga- nomisk forskning rör- nisationen ande södra stjärn- himlen 23 Europeiska rymd- Medlemmarnas rep- Bilaga I till konven- organet (ESA) resentanter i ventionen den 30 maj rymdorganet och 1975 angående upprät- personer med rätande av ett euro- tjänst hos eller peiskt rymdorgan uppdrag av detta 24 - - - - - - - - - 25. - - - - - - - - - 26 Internationella kaffe- - - - 1983 års internatio- organisation nella kaffeavtal 27 Europeiska patent- Medlemmarnas rep- Protokoll angående den organisationen resentanter i or- europeiska patent- ganisationens för- organisationens valtningsråd och privilegier och immu- sådana represen- nitet, vilket utgör tanters makar del av den europeiska samt personer med patentkonventionen tjänst hos det den 5 oktober 1973 europeiska patent- verket och dessa personers familjer ävensom personer med uppdrag av organisationen 28. Internationella Medlemmarnas Protokoll om mobilsatellit- representanter i privilegier och organisationen organisationen immunitet för IMSO och personer med INMARSAT (IMSO) den tjänst hos eller 1 december 1981 i uppdrag av den lydelse som organisationen framgår av jämte ovan nämnda överenskommelsen personers om ändring den familjemedlemmar 25 september 1998 29 Afrikanska utveck- Ledamöterna i Överenskommelse den 4 lingsbanken bankens styrelse augusti 1963 om upp- och personer med rättande av Afrikanska tjänst hos eller utvecklingsbanken uppdrag av banken 30 Förenta nationernas Medlemmarnas rep- Stadga den 8 april organisation för resentanter i or- 1979 för Förenta industriell utveckling ganisationen och nationernas organisa- (UNIDO) personer med tion för industriell tjänst hos eller utveckling uppdrag av orga- nisationen 31. Europeiska Parternas Protokoll om privilegier telesatellit- representanter i och immunitet för organisationen organisationen, EUTELSAT den 13 februari EUTELSAT organisationens 1987 i den lydelse som tjänstemän jämte framgår av deras överenskommelsen om familjemedlemmar ändring den 1 maj 2000 samt personer med uppdrag av organisationen 32 Interamerikanska Ledamöterna i Avtal den 8 april utvecklingsbanken bankens styrelse 1959 om upprättande och personer med av Interamerikanska tjänst hos eller utvecklingsbanken uppdrag av banken 33. mellanstatliga medlemsstaternas fördraget om organisationen för representanter i internationell internationell organisationen, järnvägstrafik järnvägstrafik personer med (COTIF) av den (OTIF) tjänst hos 9 maj 1980 i organisationen dess lydelse och sakkunniga enligt ändrings- utsedda av protokollet av organisationen den 3 juni 1999 34 Europeiska organisa- Medlemmarnas rep- Protokoll om privilegier tionen för utnyttjande resentanter i orga- och immunitet för av meteorologiska nisationen, orga- EUMETSAT den 1 december satelliter (EUMETSAT) nisationens 1986 tjänstemän jämte deras familjemedlem- mar samt personer med uppdrag av organisa- tionen 35 Multilaterala Ledamöterna i Konvention den investeringsorganet organets råd och 11 oktober 1985 om (MIGA) styrelse samt upprättande av det personer med tjänst multilaterala hos organet investeringsorganet 36 - - - Ledamöter och Europeisk konvention experter i den 26 november 1987 kommittén upprättad till förhindrande av enligt den av tortyr och omänsklig europeiska eller förnedrande konventionen till behandling eller förhindrande av bestraffning tortyr m.m. 37 - - - - - - - - - 38 Europeiska banken för Ledamöterna i Överenskommelse den 29 återuppbyggnad och bankens styrelse och maj 1990 om upprättan- utveckling (EBRD) personer med tjänst de av Europeiska banken hos eller uppdrag av för återuppbyggnad och banken utveckling med av Sveri- ge anmäld reservation 39 Europarådets fond Ledamöterna i fon- Tredjetilläggs- för bosättning och dens styrelse, admini- protokollet den regional utveck- strativa råd och 6 mars 1959 till ling granskningskommitté den allmäna över- och deras rådgivare, enskommelsen rör- tekniska experter och ande Europarådets sekreterare. Personer privilegier och med tjänst hos fonden immunitet med av jämte deras familje- Sverige anmäld medlemmar reservation 40 EFTA:s övervaknings- Medlemmar och personer Protokoll 6 till myndighet med tjänst hos över- avtalet den 2 maj vakningsmyndigheten 1992 mellan EFTA- jämte nämnda personers staterna om upp- familjemedlemmar samt rättande av en personer med uppdrag övervaknings- av övervkaningsmyndig- myndighet och en heten och företrädare domstol för Europeiska gemen- skapernas kommission och EG:s medlems- stater 41 EFTA-domtolen Domare, registrator Protokoll 7 till och personer med tjänst avtalet den 2 maj vid domstolen jämte 1992 mellan EFTA- nämnda personers staterna om upp- familjemedlemmar rättande och en övervakningsmyn- dighet och en dom- stol 42 NORSAD-fonden Medlemmarnas represen- Avtal den 31 januari och NORSAD-fon- tanter i fondens guver- 1990 om upprättande dens exekutiv- nörsstyrelse, medlemmar av NORSAD-fonden och sekretariat av exekutivsekretariat- och NORSAD-fondens ets styrelse samt per- exekutivsekretariat soner med tjänst hos med införda ändringar exekutivsekretariatet januari 1993. Åtagan- det i 14 § e i NOR- SAD-fondens resp. NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmel- serna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ 43 Domstolens förliknings- Konventionen den 15 män, skiljedomare och december 1992 om för- sekreterare samt parter- likning och skiljedom nas ombud och juridiska inom ESK biträden 44 Organisationen för Medlemmarnas represen- Förenta nationernas förbud mot kemiska tanter i organisationen, konvention den 30 vapen personer med tjänst hos november 1992 om eller uppdrag av förbud mot utveck- organisationen och ling, produktion, observatörer under in- innehav och använd- spektion ning av kemiska vapen samt om deras förstöring 45 Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Inter- tribunalen för åklagaren och dennes nationella tri- i f.d. personal, registratorn bunalen för Jugoslavien och dennes personal f.d. Jugosla- samt personer som på vien fastställd annat sätt medverkar genom FN:s säker- i tribunalen hetsråds resolu- tion 827 den 25 maj 1993 /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/ 46 Europeiska or- Medlemsstaternas re- Den internationella ganisationen presentanter i or- Eurocontrolkonven- för säkrare ganisationen, or- tionen om samarbete flygtrafiktjänst ganisationens per- för luftfartens (Eurocontrol) sonal jämte deras säkerhet med i familjemedelemmar Bryssel 1981 vid- som ingår i hus- tagna ändringar hållet samt Organets generaldirektör /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ 46 Europeiska Medlemsstaternas Den internationella organisationen representanter i Eurocontrol- för säkrare organisationen, Konventionen om flygtrafiktjänst organisationens samarbete för personal jämte deras luftfartens säkerhet familjemedlemmar som med i Bryssel 1997 ingår i hushållet vidtagna ändringar samt det verkställande samt bilagorna I-IV organets generaldirektör till den reviderade konventionen 47. Internationella Personer med tjänst Avtal den 14 mars institutet för hos eller uppdrag av 2012 mellan Sveriges demokrati och fria organisationen samt regering och val (International deras familjemedlemmar Internationella IDEA) institutet för demokrati och fria val 48 Internationella Tribunalens ledamöter, Stadga för Inter- tribunalen för åklagare och dennes nationella tribunalen Rwanda personal, registratorn för Rwanda faställd och dennes personal genom FN:s säkerhets- samt personer som på råds resolution 955 annat sätt medverkar i den 8 november 1994 tribunalen 49. Internationella Företrädare för kon- Förenta nationernas havsbottenmyndigheten ventionsparter som havsrättskonvention deltar i möten med av den 10 december församlingen, rådet 1982, artiklarna eller med församling- 176-185 och bilaga ens eller rådets organ IV artikel 13 samt generalsekrete- raren och myndighetens personal 50. Internationella Domstolens ledamöter Förenta nationernas havsrättsdomstolen havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel 10 51. Europeiska uni- Företrädare för de för- Konventionen om grun- versitetsinstitutet dragsslutande staterna dandet av ett euro- och deras rådgivare, peiskt universitetsin- företrädare för Euro- stitut av den 19 april peiska gemenskaperna, 1972 personal vid institutet inklusive familjemed- lemmar och andra per- soner som är knuta till institutet 52. – – – 53. Europeiska dom- Domstolens ledamöter, Protokoll nr 6 den stolen för de mänsk- dess kanslichef och 5 mars 1996 till den liga rättigheterna biträdande kanslichef allmänna överens- kommelsen om Europa- rådets privilegier och immunitet 54. - - - Personer som deltar i Europeisk överens- rättegång som anhängig- kommelse den 5 mars görs vid domstolen som 1996 om personer som part eller parts ombud deltar i rättegång eller rådgivare samt inför den europeiska vittnen och sakkunniga domstolen för de kallade av domstolen, mänskliga rättig- och andra personer som heterna av domstolens ord- förande anmodats att delta i rättegång 55. Kommissionen för Medlemmar av personalen, Avtalet den 2 februari skydd av Östersjöns representanter för 1998 om immunitet marina miljö parterna i Helsingfors- och privilegier konventionen samt för kommissionen sakkunniga med upp- för skydd av drag för kommissionen Östersjöns marina miljö 56. Nordiska Alla styrelsemedlemmar, Överenskommelse den investeringsbanken deras suppleanter, 11 februari 2004 bankens anställda samt mellan Danmark, av banken utsedda Estland, Finland, experter Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken 57. Nordiska Alla styrelsemedlemmar, Överenskommelse den 9 utvecklingsfonden deras suppleanter, november 1998 om fondens anställda samt Nordiska utvecklings- av fonden utsedda fonden experter som utför officiella uppgifter på uppdrag av fonden 58. Nordiska miljö- Alla styrelsemedlemmar, Överenskommelse den 6 finansieringsbolaget deras suppleanter, november 1998 om bolagets anställda samt Nordiska miljö- av bolaget utsedda finansieringsbo- experter som utför laget officiella uppgifter på uppdrag av bolaget /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ 59. Organisationen för Medlemmar i en inspektions- Fördraget den 10 sep- fördraget om fullstän- grupp och observatörer tember 1996 om full- digt förbud mot kärn- under inspektion ständigt förbud mot sprängningar kärnsprängningar 60. - - - Medlemmar i en under- Konventionen den 18 sökningsdelegationen september 1997 om för- bud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring 61. Sekretariatet för Sekretariatets tjänste- Avtal den 23 oktober Östersjöstaternas råd män 1998 mellan Sverige och sekretariatet för Östersjöstaternas råd om immunitet och privilegier för sekretariatet 62. Interamerikanska Ledamöter i bolagets Avtalet den 19 investeringsbolaget styrelse och personer november 1984 om (IIC) med tjänst hos bolaget upprättande av Interameriskanska investeringsbolaget (IIC) 63. Europeiska Medlemmar i institutets Beslut av företrädarna unionens institut organ och institutets för regeringarna i för säkerhetsstudier personal Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal 64. Europeiska Medlemmar i centrumets Beslut av företrädarna unionens organ och centrumets för regeringarna i satellitcentrum personal Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 15 oktober 2001 om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal 65. Den administrativa Europeiska ministerrådets direktören för Eurojust beslut om inrättande samt personal som är av Eurojust anställd av Eurojust 66 Internationella Domare, åklagare, biträdande Romstadgan den brottmålsdomstolen åklagare, registrator, 17 juli 1998 biträdande registrator, för Internationella personal i åklagarens kansli brottmålsdomstolen och registratorskontoret, och avtalet den dessa personers 9 september 2002 familjemedlemmar, personal om immunitet och lokalt anställd av domstolen, privilegier för försvarare, personer som Internationella biträder försvaret, vittnen, brottmålsdomstolen brottsoffer, sakkunniga, andra personer som kallas att närvara vid domstolens förfaranden, ombud för stater och mellanstatliga organisationer som deltar i församlingens och dess underordnade organs möten samt ombud för stater som deltar i domstolens förfaranden 67. Organisationen Personer med tjänst hos Avtal den 5 mars För det globala eller uppdrag av 2012 mellan Sveriges nätverket för organisationen samt regering och vattenfrågor deras familjemedlemmar Organisationen för det (Global Water globala nätverket Partnership för vattenfrågor Organisation) 68 Athena Kurir Beslut av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, den 28 april 2004 om privilegier och immunitet för Athena /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ 69. Europeiska Försvarsbyråns Beslut av försvarsbyrån anställda företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, av den 10 november 2004 om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda 70 Nordiska Personer med anställning Avtal av den 29 kulturfonden vid Nordiska kulturfonden oktober 2004 om och deras familjemedlemmar ändring av avtalet av den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat 71. Europeiska Centrumets personal Avtal av den 30 centrumet för och deras juni 2010 mellan förebyggande och familjemedlemmar Sveriges regering kontroll av och Europeiska sjukdomar (The centrumet för European Centre förebyggande och for Disease kontroll av Prevention and sjukdomar Control) 72. PLO Personer med tjänst Avtal den 28 hos Mission of Palestine juni 2012 mellan i Stockholm samt deras Sveriges regering familjemedlemmar och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten 73. Sekretariatet Personer med tjänst Avtal den 6 för Nordliga hos eller uppdrag av februari 2013 dimensionens sekretariatet samt mellan Sveriges partnerskap för deras familjemedlemmar regering och hälsa och socialt sekretariatet välbefinnande för Nordliga (NDPHS) dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande 74. Internationella Avvecklingsmekanismens Stadga för avvecklingsmekanismen ledamöter, åklagaren och Internationella för dennes personal, avvecklingsmekanismen brottmålstribunaler registratorn och dennes för personal, försvarare och brottmålstribunaler andra personer som på fastställd genom annat sätt medverkar i FN:s säkerhetsråds avvecklingsmekanismen resolution 1966 den 22 december 2010 75. European Avtal den 21 oktober Spallation Source 2015 mellan Sveriges Eric regering och European Spallation Source Eric 76. Ledamöter i expertgruppen Europarådets GREVIO och andra medlemmar konvention om av delegationer som gör förebyggande och landbesök i enlighet med bekämpning av konventionen våld mot kvinnor och av våld i hemmet 77. Asiatiska banken Ledamöterna av bankens Avtal den 29 juni för infrastruktur- styrelse och personer med 2015 om inrättande investeringar tjänst eller uppdrag hos av Asiatiska banken banken för infrastruktur- investeringar med av Sverige anmäld reservation /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ 78. Den internationella Konventionen den fonden för farliga och 30 april 2010 om skadliga ämnen ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention) 79. Europeiska Medlemmarnas representanter Protokoll av den organisationen för i organisationen, 18 mars 2004 om kärnforskning (CERN) organisationens tjänstemän privilegier och och deras familjemedlemmar immunitet för samt organisationens Europeiska generaldirektör organisationen för kärnforskning med av Sverige anmäld reservation 80. Banken för Styrelseledamöter, Avtal undertecknat internationell verkställande direktör, den 3 februari 2021 betalningsutjämning vice verkställande direktör, och den 5 februari (BIS) medlemmarnas representanter 2021 mellan Sveriges i banken, bankens personal regering och Banken och ovan angivna personers för internationell familjemedlemmar samt av betalningsutjämning banken utsedda experter 81.Internationella Direktören, institutets Avtal undertecknat vaccininstitutet (IVI) personal samt deras den 1 mars 2022 familjemedlemmar och den 3 mars 2022 mellan Sveriges regering och Internationella vaccininstitutet 82. Förenta Chefen, biträdande chefen, Avtal undertecknat nationernas barnfond kontorets personal samt den 13 april 2022 och Unicefs deras familjemedlemmar den 18 april 2022 mellan innovationskontor Sveriges regering och Förenta nationernas barnfond Unicef 83. Enhetliga Medlemsstaternas representanter Protokoll av den patentdomstolen i administrativa kommittén, 29 juni 2016 om budgetkommittén och rådgivande privilegier och kommittén. Domare, kanslichef immunitet för den och biträdande kanslichef samt enhetliga tjänstemän och övrig personal patentdomstolen som är anställda av domstolen. med de undantag för immunitet och privilegier som följer av artiklarna 6.3 och 10.3. 84. Nordatlantiska Medlemmarnas representanter Avtal den fördragsorganisationen i organet och personer med 20 september 1951 tjänst hos eller uppdrag av om status för detta Nordatlantiska fördrags- organisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal Lag (2023:165).