Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:943 · Visa register
Förordning (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1976-11-25
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1138
Upphävd: 1989-01-01
Allmänna bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3§ 1 och 2, tillämpas på arbetslivscentrum. Förordning (1978:680). Uppgifter 2 § Institutet har till uppgift att bedriva och främja forsknings- och utvecklingsarbete om förhållanden som rör individer och grupper i arbetslivet, relationerna mellan arbetsmarknadens parter, frågor om inflytande i arbetslivet samt arbetsorganisationen och dess funktionssätt. Institutet skall i sin verksamhet utveckla och i övrigt främja en arbetsvetenskaplig forskning, som kännetecknas av tvärvetenskapliga arbetsformer och nära anknytning till arbetslivets praktiska frågor. Det åligger institutet säskilt att 1. inrikta sin verksamhet på sådana problem som är väsentliga för utvecklingen av de anställdas medbestämmande i arbetslivet, 2. i sin vetenskapliga verksamhet medverka till att lösa praktiska problem inom områden som är av intresse för arbetsmarknadens parter, 3. ägna uppmärksamhet åt teori och metodutveckling av betydelse för projekt inom institutets verksamhetsområde, 4. lämna arbetsmarknadens parter biträde i frågor som rör institutets verksamhetsområde och i mån av resurser medverka vid utbildning anordnad av parterna, 5. fullgöra eller förmedla forskningsuppdrag inom området för institutets verksamhet, 6. verka för att erfarenheter och rön från arbetslivsforskningen blir kända och nyttiggjorda samt stimulera intresset för forsknings- och utvecklingsarbete hos såväl forskare som arbetsmarknadens parter, 7. medverka vid forskarutbildning inom ramen för institutets verksamhetsområde och 8. följa utvecklingen i andra länder inom institutets verksamhets område genom att stödja och delta i internationellt utbyte, konferenser och liknande. Organisation 3 § Institutet leds av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande, som förordnas av regeringen, institutets direktör och högst tio andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Av ledamöterna utses två efter förslag av Landsorganisationen i Sverige samt vardera en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation, Centralorganisationen SACO/SR, Svenska arbetsgivareföreningen, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Av övriga ledamöter skall en företräda staten som arbetsgivare och en forskningen inom institutets verksamhetsområde. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. För annan ledamot än ordföranden finns en personlig ersättare, som utses i samma ordning som ledamot. Ledamöter och ersättare utses för en tid av högst tre år. Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. tillämpas på arbetslivscentrum. Förordning (1979:69). 4 § Direktören är chef för institutet. Hos institutet är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita experter och sakkunniga. Ärendenas handläggning 5 § Av styrelsen avgöres 1. frågor om inriktningen av institutets forsknings- och utvecklingsverksamhet samt verksamhetens omfattning och planläggning i stort, 2. viktigare författningsfrågor, 3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, 4. frågor om inriktning, omfattning och planläggning av institutets kontakt- och utbildningsverksamhet i stort, 5. frågor om medelsbehov för institutets verksamhet och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 6. frågor om tillsättning av tjänst eller - när tjänst tillsättes av regeringen om förslag om tillsättning av tjänst, 7. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning, 8. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande, 9. andra frågor som direktören hänskjuter till styrelsen. Genom arbetsordning eller särskilt beslut får styrelsen dock överlämna åt direktören eller annan tjänsteman vid institutet att avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen. Förordning (1978:680). 6 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra ledamöter är närvarande. Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst sex andra ledamöter, bland dem minst två representanter för arbetstagarna och två för arbetsgivarna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får direktören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:841). 7 § Den som innehar tjänst som professor, biträdande professor eller forskningsledare vid institutet får deltaga i styrelsens överläggningar men ej i besluten. Detsamma gäller den som uppehåller tjänst som professor, biträdande professor eller forskningsledare. 8 § Ärende, som ej skall avgöras av styrelsen, avgöres av direktören ensam. Genom särskilt beslut får direktören dock överlämna åt annan tjänsteman vid institutet att avgöra ärende eller grupp av ärenden, som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på direktören. Förordning (1978:680). 9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på direktören eller på annan anställd vid institutet. Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende som avgöres av styrelsen. 10 § har upphävts genom förordning (1986:841). 11 § Direktören eller, efter beslut av honom, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos institutet. Tjänstetillsättning 12 § Tjänsten som direktör tillsättes av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande. Ordinarie eller extra ordinarie tjänst som professor eller biträdande professor tillsättes av regeringen efter förslag av styrelsen. Styrelsen skall inhämta yttrande från sakkunniga om sökandes skicklighet för tjänsten. Sakkunniga utses av styrelsen och bör väljas så att såväl sökandes vetenskapliga skicklighet som förmåga att finna tillämpningsinriktade lösningar på forskningsproblem blir bedömda. Styrelsen äger begära förslag till sakkunniga från fakultet inom det statliga högskoleväsendet. Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av institutet. Särskilda bestämmelser 13 § I samband med att icke nyinrättad tjänst som professor eller biträdande professor blir ledig skall styrelsen pröva om tjänsten bör 1. återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll, 2. ges ändrat ämnesinnehåll, 3. ersättas med annan tjänst eller 4. indragas. Finner styrelsen att åtgärd enligt första stycket 2, 3 eller 4 bör vidtagas, skall styrelsen snarast anmäla detta till regeringen. I den mån institutets tillgångar ej utnyttjas för uppgifter som anges i 2 § och inte heller används till bestridande av institutets löpande utgifter, skall de vara placerade på räntebärande räkning i bank. Förordning (1978:680). 14 § I åliggandena för professor eller biträdande professor vid institutet ingår att inom det ämnesområde som hans tjänst omfattar bedriva forskning. Professor och biträdande professor skall vara ledamot av fakultet inom det statliga högskoleväsendet vid handläggning av sådana frågor som berör vederbörandes ansvarsområde. Universitets- och högskoleämbetet skall i samråd med institutets styrelse fastställa fakultetstillhörigheten för varje sådan tjänsteinnehavare. Professor och biträdande professor har även att meddela undervisning, handleda studerande och förrätta examination vid forskarutbildning inom det statliga högskoleväsendet enligt beslut av styrelsen samt universitets- och högskoleämbetet i samråd. De skall dessutom fullgöra kontaktverksamhet och undervisning i enlighet med styrelsens anvisningar inom området för institutets verksamhet. 15 § I fråga om tjänst som professor eller biträdande professor gäller bestämmelserna om långtidsvikariat i de fall regeringen bestämmer. 16 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas i fråga om innehavare av tjänst som direktör och professor eller biträdande professor av styrelsen samt i fråga om annan tjänsteman av direktören. 17 § Styrelsen skall varje år före den 1 augusti till regeringen redovisa en plan för institutets verksamhet för det följande verksamhetsåret och samtidigt avge berättelse om verksamheten under det senaste verksamhetsåret. Avskrift av planen skall i samband härmed tillställas styrelsen för arbetarskyddsfonden.