Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:339 · Visa register
Lag (1976:339) om saluvagnsskatt
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1976-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:686
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:227
Upphävd: 2006-05-01
1 § Saluvagnsskatt skall betalas till staten enligt denna lag för bil, motorcykel, traktor, motorredskap eller släpvagn, som får brukas med stöd av saluvagnslicens enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister. När saluvagnslicens har meddelats påförs saluvagnsskatt. Beskattningsmyndighet är Skatteverket. Lag (2003:686). 2 § Skattskyldig är den för vilken saluvagnslicensen gäller. 3 § Saluvagnsskatt utgår för helt kalenderår räknat med 715 kronor för bil, 125 kronor för motorcykel, 200 kronor för traktor, motorredskap eller släpvagn. Saluvagnsskatt erlägges för det antal fordon av varje slag som den skattskyldige önskar använda med stöd av licensen. Skatt anges i helt krontal, så att öretal borfaller. Lag (1984:258). 4 § Saluvagnsskatt utgår för kalenderår eller den del därav som återstår när skatteplikt inträder. Föreligger skatteplikt under del av kalendermånad, utgår saluvagnsskatt för hela månaden. 5 § Upphör skatteplikt under tid för vilken skatt erlagts, återbetalas efter ansökan överskjutande belopp till den skattskyldige, sedan utlämnad saluvagnsskylt återställts. 6 § Bestämmelserna i 3-4, 36-38, 42-47, 55-58, 61-63, 66-68 och 84-87 §§ fordonsskattelagen (1988:327) skall också gälla saluvagnsskatt. Lag (1995:1202). 7 § har upphävts genom lag (1995:1202). Övergångsbestämmelser 1984:258 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna tillämpas redan före ikraftträdandet i fråga om saluvagnsskatt för år 1985. 1988:329 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser om överklagande gäller i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 1992:634 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift. 1995:1202 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Vid överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.