Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1976:247 · Visa register
Förordning (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1976-05-13
Omtryck: SFS 1993:424
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1051
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:463
Upphävd: 2008-07-01
Avgifter för kärntekniska anläggningar 1 § Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter: kronor 1. för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet på kärnenergiområdet 588 840 2. för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor 867 450 3. för finansiering av strålskyddsforskning med anknytning till kärnkraftsproduktionen 286 700 Förordning (2007:1051). 1 a § Statens strålskyddsinstituts kostnader för anlitande av konsult skall, i den mån konsultarbetet kan hänföras till viss kärnteknisk verksamhet, ersättas av vederbörande tillståndshavare enligt atomenergilagen (1956:306) eller lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (1990:962). 1 b § Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Statens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anläggningarna: kronor 1. Studsviksanläggningen med där belägna försöksreaktorer och avfallsanläggningar 482 560 2. anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer 147 200 3. anläggning för hantering och lagring av använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 97 900 4. anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 97 900 5. anläggning för bearbetning och annan hantering av lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon annan avgiftspliktig anläggning 54 900 Förordning (2007:1051). 1 c § Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet skall till Statens strålskyddsinstitut betala en avgift med 1 100 kronor per timme för arbetet med enskilda ärenden beträffande kärntekniska anläggningar som inte omfattas av 1 eller 1 b §, när det gäller 1. villkor eller tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220), eller 2. tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2003:771). 1 d § Den som har givit in en ansökan om tillstånd enligt 24 § förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet skall betala en avgift till Statens strålskyddsinstitut med 2 800 000 kronor för den granskning av ansökan som institutet utför, om ansökan avser uppförande och drift av 1. anläggning för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller använt kärnbränsle, 2. anläggning för inkapsling för slutförvaring av använt kärnbränsle, eller 3. anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 19 § förordningen om kärnteknisk verksamhet. Om Strålskyddsinstitutets granskning av en ansökan medför kostnader som väsentligt överstiger de belopp som anges i första stycket, skall sökanden betala en tilläggsavgift med 750 kronor per timme för arbete som institutet har utfört. Förordning (2006:1500). 2 § Avgift som avses i 1 § betalas för varje reaktor från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillstånd har lämnats för reaktorn. Avgiftsplikten enligt 1 § 2 upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har anmält till Statens strålskyddsinstitut att reaktorn har tagits ur drift. Avgiftsplikten enligt 1 § 1 och 3 upphör från och med det kalenderkvartal strålskyddsinstitutet konstaterat att sådana insatser inte längre behövs. Förordning (1999:1203). Avgifter för tillståndspliktig verksamhet 3 § För verksamheter och för innehav av tekniska anordningar som kräver tillstånd enligt 20, 21 eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) skall till Statens strålskyddsinstitut betalas avgifter som motsvarar Strålskyddsinstitutets kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med direkt anknytning till tillståndet. Förordning (1994:853). 4 § En avgift enligt 3 § skall betalas med belopp som framgår av bilagan. Avgiften betalas som en årlig avgift för kalenderår från och med det år som följer efter det att beslut om tillstånd har lämnats. Om ett tillstånd förnyas skall avgift betalas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs. Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften. Förordning (2002:861). 5 § Om Statens strålskyddsinstituts prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt för Strålskyddsinstitutet, skall en tilläggsavgift betalas med 1 100 kronor per timme för arbetet. Förordning (2003:771). Gemensamma bestämmelser 6 § Avgifter enligt denna förordning debiteras och redovisas av Statens strålskyddsinstitut. Förordning (1993:424). 7 § Om det finns särskilda skäl, får Statens strålskyddsinstitut sätta ned eller efterskänka avgiften. Förordning (1993:424). 8 § Beslut att ta ut avgift enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (1993:424). 9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1171). 10 § Statens strålskyddsinstitut får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1993:424). Övergångsbestämmelser 1995:211 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:684 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. 2. För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 skall avgift enligt 3 § betalas med ett belopp motsvarande en och en halv gång det belopp som framgår av bilagan till förordningen. Meddelas beslut om tillstånd under tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall avgift betalas med det belopp som framgår av bilagan till förordningen. Bilaga Avgifter för tillståndspliktig verksamhet Verksamhet Avgift Avgift beräknas per kronor Tillståndspliktiga lasrar tillstånd 3 700 Medicinsk röntgendiagnostik generator 1 950 Extern strålterapi acceleratorer och koboltapparater utrustning 4 800 röntgenterapiutrustningar utrustning 1 650 Brachyterapi efterladdningsutrustningar utrustning 4 800 övriga slutna strålkällor över tillstånd 7 250 100 gigabecquerel Nuklearmedicin högst 100 gigabecquerel tillstånd 29 700 över 100 gigabecquerel tillstånd 47 800 Odontologisk röntgendiagnostik generator 1 550 dock högst 11 100 Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik generator 1 650 Verksamhet med öppna strålkällor 600 (högst 100 megabecquerel) Verksamhet med öppna strålkällor laboratorium 1 950 (högst 10 gigabecquerel) dock högst 23 500 Verksamhet med öppna strålkällor laboratorium 10 600 (över10 gigabecquerel) Mindre acceleratorer och utrustning 3 600 bestrålningsapparater dock högst med slutna strålkällor 15 600 (över 100 gigabecquerel) Acceleratoranläggningar tillstånd 13 250 Radiografering utrustning 1 550 dock högst 86 000 Utrustningar för analys, utrustning 600 kontroll och övervakning dock högst samt slutna strålkällor 31 800 (högst 100 gigabecquerel) Strålsterilisering anläggning 14 900 Handel med strålkällor tillstånd 3 800 Handel, installation och tillstånd 9 600 underhåll av strålkällor Verksamhet med tillstånd 600 kvalitetskontroll av radiologisk utrustning Förordning (2007:1051).