Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:74 · Visa register
Lag (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1975-04-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:697
1 § Regeringen får meddela föreskrifter för trädgårdsnäringen som är påkallade för att främja eller möjliggöra kontroll av trädgårdsprodukters sundhet, sortäkthet eller kvalitet. Avgift får föreskrivas för sådan kontroll. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1977:415). 2 § Vara som har varit föremål för brott mot föreskrift, meddelad med stöd av 1 §, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller utbyte av sådant brott. I stället för varan kan dess värde förklaras förverkat. 3 § Om trädgårdsprodukt ej har den sundhet eller kvalitet som kräves, får myndighet som regeringen bestämmer förelägga produktens ägare eller innehavare att förstöra produkten, om det ej är uppenbart obilligt. I beslut om föreläggande kan myndigheten sätta ut vite. Lag (1977:415). 4 § För tillsyn och kontroll enligt denna lag har den myndighet som regeringen bestämmer rätt att få tillträde till område, lokal eller annat utrymme. Myndigheten får där göra undersökning eller ta prov. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för tillsyn och kontroll enligt denna lag. Lag (2014:697).