Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:540 · Visa register
Förordning (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1975-06-12
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1314
Upphävd: 1995-01-01
1 § Bidrag av statsmedel utgår enligt denna förordning för kostnader för veterinärvård enligt 3 § veterinärtaxeförordningen (1975:539) till sådana djurägare med begränsad produktion och låg inkomst vilkas djurbesättningar särskilt hårt har drabbats av sjukdomsfall. 2 § Bidrag utgår endast till djurägare som har sin huvudsakliga inkomst av jord- eller skogsbruk eller av rennäring (renägare) och vars till statlig inkomstskatt taxerade inkomst ej överstiger 15000 kronor och som ej heller har påförts förmögenhetsskatt. Förordning (1977:170). 3 § Bidrag utgår ej 1. till sådan djurägare som ej är renägare och vars djurbesättning överstiger 15 djurenheter, varvid som en enhet anses en häst, ett fullvuxet nötkreatur, två ungnöt, en modersugga, en gylta, fem slaktsvin, tre modertackor, tre getter, 2. till djurägare som yrkesmässigt bedriver kreaturshandel, 3. för veterinärvård vid sjukdomsfall hos hund, katt eller annat säll skapsdjur, fjäderfä, kanin eller pälsdjur. Förordning (1977:170). 4 § Bidrag utgår med högst 80 procent av den del av kostnaden för veterinärvård som överstiger 60 kronor. 5 § Djurägare, som ansöker om bidrag till djursjukvård enligt denna förordning, skall på blankett som veterinären tillhandahåller lämna uppgift på heder och samvete dels om sin till statlig inkomstskatt taxerade inkomst och förmögenhetsskatt enligt nästföregående års taxering, dels, såvitt avser sådan djurägare som ej är renägare, om antalet djurenheter i besättningen. Veterinären skall på samma blankett lämna uppgift dels om den sjukdom eller åtgärd för vilken ägaren söker bidrag, dels om kostnaderna för veterinärvården. Förordning (1977:170). 6 § Veterinären skall insända blankett som avses i 5 § till länsstyrelsen i länet. Nämnden beslutar om utbetalning av bidrag och ombesörjer utbetalningen till djurägaren. Förordning (1991:1444). 7 § Länsstyrelsens beslut i en bidragsfråga får överklagas hos statens jordbruksverk. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1444). 8 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1444).