Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:348 · Visa register
Bilskrotningsförordning (1975:348)
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1975-05-22
Ändring införd: t.o.m SFS 2003:917
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:186
Upphävd: 2007-06-01
Inledande bestämmelser 1 § Med skrotbil avses i denna förordning en utrangerad bil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram. Med producent avses den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar eller yrkesmässigt till Sverige för in bilar. Termerna i denna förordning har i övrigt samma betydelse som i bilskrotningslagen (1975:343). Förordning (2001:371). Auktorisation av bilskrotare 2 § Auktorisation av bilskrotare meddelas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningen huvudsakligen skall ske. Auktorisation meddelas för viss tid, högst fem år, och kan förnyas efter ansökan. Förordning (2001:371). 3 § En bilskrotare kan efter ansökan få auktorisation, om 1. de tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller andra anläggningar, 2. sökanden innehar maskinell anläggning för omvandling av skrotbil till metallskrot eller det genom avtal med en auktoriserad bilskrotare som har sådan anläggning eller på annat sätt kan anses säkerställt att mottagna skrotbilar kommer att slutskrotas, 3. anledning inte finns att anta att sökanden åsidosätter villkor som gäller för tillstånd enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken eller att sökanden på annat sätt handlar i strid med vad som åligger sökanden i fråga om verksamheten enligt gällande lagstiftning om bebyggelse eller miljövård. Auktorisation får inte meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Förordning (1999:273). 4 § Länsstyrelsen får föreskriva att auktoriserad bilskrotare skall vara skyldig att inom visst område mot ersättning avhämta skrotbil på begäran av ägaren eller myndighet som enligt lag får förfoga över bilen. Länsstyrelsen får bestämma det högsta antal skrotbilar som samtidigt får finnas i lager hos auktoriserad bilskrotare. 5 § Auktoriserad bilskrotare kan av länsstyrelsen åläggas att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att iordningställa platsen för bilskrotningen som i den händelse verksamheten upphör kan åligga honom enligt föreskrift i lag. 6 § Auktoriserad bilskrotare får ej vägra att omhändertaga skrotbil som lämnas vid anläggning där han driver sin verksamhet, om begärd avgift för omhändertagandet samtidigt erlägges. 7 § Ansökan om auktorisation av bilskrotare skall innehålla uppgifter om 1. sökandens namn, firma och postadress samt, i fråga om fysisk person, personnummer och, i fråga om juridisk person, tilldelat organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., 2. platsen för upplag, byggnader eller andra anläggningar där sökanden bedriver eller avser att bedriva bilskrotning, 3. förhållanden som avses i 3 § första stycket 1 och 2 denna förordning. Till ansökan skall sökanden foga de handlingar som han vill åberopa till bevis för att han uppfyller de villkor som anges i 3 § första stycket 1 och 2 och andra stycket denna förordning. Förordning (1999:273). 8 § I ärende om auktorisation skall länsstyrelsen inhämta yttrande från kommunstyrelsen och polismyndigheten samt, om sökanden avser att till någon del utföra bilskrotningen vid anläggning i annat län, länsstyrelsen i det länet. Återkallelse av auktorisation m.m. 9 § Auktorisation kan återkallas av länsstyrelsen, om 1. beträffande auktoriserad bilskrotare inträder sådan omständighet att bilskrotaren enligt 3 § första stycket 1 eller 2 inte skulle ha varit berättigad att erhålla auktorisation, 2. bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina åligganden enligt denna förordning eller föreskrift som meddelats med stöd av förordningen eller vad som åligger bilskrotaren i fråga om verksamheten enligt gällande lagstiftning angående bebyggelse eller miljövård, eller 3. bilskrotaren för att omhändertaga eller avhämta skrotbilar tar ut avgifter som väsentligt överstiger vad jämförliga företag betingar sig. Förordning (1998:926). 10 § Om auktoriserad bilskrotare avlider, försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, upphör auktorisationen att gälla efter ett år. Förordning (1988:1350). 11 § Auktoriserad bilskrotare som upphör med sin rörelse skall snarast skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen. Detsamma gäller om han ej vill utnyttja auktorisation eller hinder mot att börja rörelsen uppkommer. När anmälan har inkommit, förfaller auktorisationen. Skrotningsintyg m.m. 12 § Den som enligt 3 § bilskrotningslagen (1975:343) är behörig att utfärda skrotningsintyg skall utfärda ett sådant intyg när han eller hon tar emot en skrotbil som är registrerad enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Förordning (2001:678). 13 § Skrotningsintyg skall innehålla 1. underskrift av den som är behörig att utfärda intyget, 2. i fråga om det företag eller inrättning som utfärdar intyget, uppgift om företagets eller inrättningens namn, adress och registrerings- eller identifieringsnummer, 3. i fråga om den behöriga myndighet som avses i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon3, uppgift om myndighetens namn och adress, 4. uppgift om datum för utfärdande av intyget, 5. uppgift om fordonets nationalitetsbeteckning, registreringsnummer, fordonsslag, märke, modell och chassinummer, 6. underskrift av fordonets ägare eller innehavare samt uppgift om dennes namn, nationalitet och adress. Skrotningsintyg skall utfärdas på blankett enligt formulär eller genom elektronisk överföring på det sätt som Vägverket föreskriver. Förordning (2003:205). 14 § Behörig att underteckna skrotningsintyg är 1. auktoriserad bilskrotare som är fysisk person, om han eller hon inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, 2. annan lämplig person som är anställd hos en auktoriserad bilskrotare och av länsstyrelsen godkänts som behörig att underteckna skrotningsintyg, 3. person som av en producent som är behörig att utfärda skrotningsintyg har utsetts att på producentens vägnar underteckna skrotningsintyg, 4. konkursförvaltare för den som är behörig att utfärda skrotningsintyg, 5. förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen. Godkännande som avses i första stycket 2 upphör att gälla om den anställde försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om anställningen upphör. Godkännandet kan återkallas, om anmärkningar mot vederbörandes lämplighet ger anledning till det. Förordning (2001:371). 15 § En auktoriserad bilskrotare eller sådan bilskrotares dödsbo, konkursförvaltare eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar rörelsen skall skriftligen anmäla till länsstyrelsen om behörighet som avses i 14 § första stycket 2 har upphört att gälla. Dödsbo, konkursförvaltare och förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken skall även utan dröjsmål anmäla dödsfallet, egendomsavträdet respektive förvaltarförordnandet. Förordning (1999:273). 16 § har upphävts genom förordning (2001:371). Förteckning över bilskrotare och producenter 17 § Vägverket skall föra en förteckning över vilka som är behöriga att utfärda skrotningsintyg och vilka som är behöriga att underteckna skrotningsintyg. Förteckningen får föras genom automatisk databehandling. Vägverket skall se till att varje länsstyrelse har tillgång till förteckningen och får kännedom om tillägg eller ändringar som görs i den. Vägverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i förteckningen. Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:371). 17 a § En producent som skall utfärda skrotningsintyg måste anmäla detta till länsstyrelsen i det län där skrotbilarna tas emot av producenten eller av någon på producentens vägnar. Av anmälan skall framgå vilken auktoriserad bilskrotare producenten har slutit avtal med om omhändertagande av skrotbilarna och vem som är behörig att underteckna skrotningsintyg enligt 14 § 3. En producent skall omedelbart anmäla till länsstyrelsen om avtalet enligt första stycket upphör att gälla eller om ändring sker i förhållanden som avses i 14 § 3. Förordning (2001:371). 18 § Länsstyrelsen skall till Vägverket lämna uppgift om 1. beslut varigenom auktorisation meddelas eller återkallas, 2. auktorisation som har förfallit enligt 10 eller 11 §, 3. producent som är behörig att utfärda skrotningsintyg, 4. vem som är behörig att underteckna skrotningsintyg enligt 14 §, 5. ändring i förhållande som avses i 3 eller 4. Förordning (2001:371). Föreskrifter om demontering och hantering av skrotbilar 18 a § Om det behövs för att främja återanvändning eller återvinning av material av sådana skrotbilar eller delar av skrotbilar som avses i bilskrotningslagen (1975:343), får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om demontering eller hantering av skrotbilar eller delar av skrotbilar. Förordning (1998:926). Skrotningspremie 19 § Skrotningspremie som avses i 4 § bilskrotningslagen (1975:343) utgör 700 kronor för bil som omfattas av producentansvar enligt 2 § andra stycket förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar. För bil som inte omfattas av sådant producentansvar utgör skrotningspremien - 700 kronor om bilen är högst 7 år gammal när den avregistreras, - 1 200 kronor om bilen är mer än 7 år gammal men högst 16 år gammal när den avregistreras, - 1 700 kronor om bilen är mer än 16 år gammal när den avregistreras. Vid tillämpning av första stycket skall bilens ålder vid avregistrering bestämmas utifrån det datum den först togs i bruk. Har en bil tagits i bruk före 1996 skall bilens ålder i stället bestämmas utifrån dess årsmodell. Förordning (2001:371). 20 § Utbetalning av skrotningspremie sker i samband med avregistrering av den bil för vilken premien utgår. Utbetalningen sker genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret och utan att beslut meddelas. Skrotningspremie betalas ut till den som vid avregistreringen är antecknad som ägare i vägtrafikregistret. Förordning (2001:678). 21 § har upphävts genom förordning (2001:371). Bidrag från bilskrotningsfonden 22 § har upphävts genom förordning (1989:775). 22 a § Bidrag utgår med högst 90 procent av godkänd kostnad för åtgärd som avses i 7 § första stycket 2 bilskrotningslagen (1975:343). I kostnaden får ej räknas in utgift för åtgärd som kan anses ingå i kommunernas löpande förvaltningsuppgifter. Bidrag utgår endast om godkänd kostnad uppgår till minst 25 000 kronor. Förordning (1989:775). 22 b § Har upphävts genom förordning (2002:816). 22 c § Har upphävts genom förordning (2002:816). Skrotningsavgift 23 § Skrotningsavgift som avses i 9 § bilskrotningslagen (1975:343) utgör 700 kronor för bil som omfattas av producentansvar enligt 2 § andra stycket förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar och 1 500 kronor för bil som inte omfattas av sådant producentansvar. Förordning (2001:371) 23 a § Vägverket är avgiftsmyndighet för skrotningsavgiften. Beslut om sådan befrielse från skyldigheten att betala skrotningsavgift som avses i 16 a § bilskrotningslagen (1975:343) meddelas av Vägverket. Förordning (2002:816). 23 b § Kompensation för erlagd skrotningsavgift enligt 16 § bilskrotningslagen (1975:343) sker efter skriftlig ansökan av beskicknings- eller konsulatschef eller av den som i Sverige äger företräda sådan organisation som avses i bestämmelsen. Ansökan ges in till Utrikesdepartementet och skall vara åtföljd av faktura eller jämförlig handling av vilken skall framgå fordonets pris, förvärvsdatum, erlagd skrotningsavgift, bilmärke, chassinummer, fordonets registreringsnummer samt säljarens och köparens namn och adress. Utrikesdepartementet skall överlämna ansökan till avgiftsmyndigheten med uppgift om huruvida fordonet förvärvats av någon som har rätt till kompensation enligt 16 § bilskrotningslagen. Förordning (2002:816). 24 § I fråga om skrotningsavgift tillämpas bestämmelserna om indrivning i 58-60 §§ och domstols skyldighet att lämna uppgifter i 61 § första stycket skattebetalningsförordningen (1997:750). Vid tillämpningen av första stycket skall vad som sägs om skatt och Skatteverket i stället gälla avgift och Vägverket. Förordning (2003:917). Rapporteringsskyldighet 24 a § Naturvårdsverket skall fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission som framgår av artikel 9.1 i direktiv 2000/53/EG5. Vägverket skall bidra med underlag för rapporteringen. Förordning (2003:205). Ansvar och besvär m.m. 25 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. lämnar oriktig uppgift i samband med ansökan enligt 7 § eller anmälan enligt 11, 15 eller 17 a §, 2. bryter mot 6 eller 12 §, 3. underlåter att göra anmälan enligt 11, 15 eller 17 a §, 4. obehörigen utger sig att vara auktoriserad bilskrotare. Ansvar enligt första stycket inträder inte om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (2003:205). 26 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut i andra fall än enligt 3-5 eller 9 §, 14 § första stycket 2 eller andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2002:816). Övriga bestämmelser 27 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av bilskrotningslagen (1975:343) och denna förordning meddelas av Naturvårdsverket. Föreskrifter som avses i första stycket meddelas dock av Vägverket beträffande skrotningsintyg, utbetalning av skrotningspremie och andra frågor med anknytning till vägtrafikregistrets förande samt beträffande skrotningsavgift. Förordning (2002:816). Avgifter för vissa ärenden 27 a § Avgift tas ut för prövning av ansökan om auktorisation enligt 3 §. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 skall tillämpas. Förordning (1992:226). Övergångsbestämmelser 1975:348 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975. Dock träder föreskrifterna i 23 och 24 §§ i kraft den 1 oktober 1975 och föreskrifterna i 6, 12-14 och 19-21 §§ först den 1 januari 1976. 2. För bil som avses i 4 § bilskrotningslagen (1975:343) och som var upptagen i bilregistret vid utgången av år 1974 utgår skrotningspremie endast om den därefter godkänts vid kontrollbesiktning enligt fordons kungörelsen (1972:595). För bil med registreringsnummer vars sista siffra är 1 eller 2 utgår dock skrotningspremie även när sådant godkännande har skett beträffande bil med slutsiffra 1 under november eller december 1974 och beträffande bil med slutsiffra 2 under december 1974. 3. Myndighet som avses i 27 § får föreskriva de avvikelser från denna förordning som behövs med hänsyn till övergångssvårigheter för näringslivet. Förordning (1976:831). 1988:76 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 19 § den 1 april 1988, och i fråga om 23 § den 1 juli 1988. 1992:1073 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om restavgift. 1993:1033 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avräkning av obetald kilometerskatt. 1993:1087 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 23 § den 1 november 1993, och i övrigt den 1 januari 1994. 1995:290 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1999:273 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet. 2000:1437 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2001:371 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. 2. Bestämmelserna i 17 § skall i fråga om skyldigheten att föra en förteckning över personer som avses i 14 § 3 tillämpas från och med den 1 september 2001. 3. En auktorisation som enligt äldre bestämmelser har meddelats för obestämd tid, gäller längst till och med juni 2004.