Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:262 · Visa register
Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1974-05-17
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:548
Upphävd: 1989-07-01
1 § Denna kungörelse gäller i fråga om anställning som avser befattning på svenskt fartyg i utrikes fart. 2 § Utlänning får icke utan anställningstillstånd ha befattning på svenskt fartyg i utrikes fart. Första stycket gäller icke 1. den som är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge, 2. den som har permanent uppehållstillstånd här i landet, 3. den som har arbetstillstånd som gäller för anställning inom sjömansyrket eller den som enligt 46 § andra - fjärde styckena utlänningsförordningen (1980:377) eller, såvitt avser tiden den 15 maj - den 15 september, som enligt 48 § 3 samma förordning är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd eller som med stöd av 49 § den förordningen befriats från sådan skyldighet, 4. den som i tolv månader under de senaste 18 månaderna haft befattning på svenskt fartyg, 5. den som efter senaste inträdet i svensk arbetslöshetskassa för sjömän varit medlem i minst tolv månader och under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde utfört förvärvsarbete såsom arbetstagare i minst fem månader samt är anmäld vid svensk arbetsförmedling. Med tid för befattning på svenskt fartyg enligt andra stycket 4 jämställes väntetid enligt 3 § sjömanslagen (1973:282) och tid, under vilken sjömannen i pågående anställning har semester eller ledighet till följd av sjukdom eller skada. Förordning (1980:382). 3 § Anställningstillstånd får icke beviljas utlänning som befinner sig här i landet, om icke särskilda skäl föreligger. 4 § Ärenden om anställningstillstånd prövas av sjömansförmedlingen i Göteborg. Innan ärende om anställningstillstånd avgöres skall berörda organisationer av redare och ombordanställda beredas tillfälle att yttra sig. Om någon av de berörda organisationerna avstyrker att anställningstillstånd beviljas, skall ärendet hänskjutas till arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1984:835). 5 § Ansökan om anställningstillstånd görs hos sjömansförmedling i Sverige. Innehållet i ansökningshandlingarna skall på lämpligt sätt skyndsamt överbringas till sjömansförmedlingen i Göteborg. Förordning (1984:835). 6 § Sjömansförmedlingen i Göteborg får befria utlänning från skyldighet att ha anställningstillstånd, om särskilda skäl föreligger. Befrielse från tillståndsskyldighet enligt första stycket får lämnas för resa till närmaste bestämmelsehamn eller för viss tid icke överstigande 30 dagar eller, om fartyget icke kommer till lastnings- eller lossningshamn under denna tid, till nästa hamn, som fartyget anlöper under resan. Beslut om befrielse får även meddelas i efterhand och tiden för befrielse får förlängas, om särskilda skäl föreligger. Som villkor för befrielse från tillståndsskyldighet gäller att arbetsgivaren har utfäst sig att, om utlänningen icke väljer att stanna i den hamn där han lämnar anställningen, bekosta utlänningens återresa till den hamn där han tillträtt anställningen eller, om utlänningen så önskar, resa till närmare belägen plats efter det giltighetstiden för befrielsen utgått utan att anställningstillstånd beviljats. Förordning (1984:835). 7 § Har fartygs redare eller ägare helt eller delvis upplåtit driften av fartyget till utlänning, får arbetsmarknadsstyrelsen efter ansökan av redare eller, om denna är utlänning, ägaren medge, att denna kungörelse icke skall gälla i fråga om anställning för befattning på fartyget eller inom avdelning av fartyget. Medgivande skall begränsas till viss tid och förenas med villkor som behövs. Medgivande enligt första stycket får lämnas endast om särskilda skäl föreligger. Innan ansökan prövas skall samråd ske med de berörda svenska organisationerna för redarna och de ombordanställda. 8 § Beslut om anställningstillstånd, beslut om befrielse från tillståndsskyldighet och medgivande enligt 7 § skall registreras hos sjömansförmedlingen i Göteborg. 9 § Över beslut i ärende om anställningstillstånd eller befrielse från skyldighet att ha sådant tillstånd får talan icke föras. Talan mot arbetsmarknadsstyrelsens beslut enligt 7 § föres hos regeringen genom besvär. Förordning (1975:1366). 10 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av arbetsmarknadsstyrelsen efter samråd med sjöfartsverket, statens invandrarverk och andra myndigheter som berörs härav samt med redarnas och de ombordanställdas organisationer. Förordning (1984:835).