Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:948 · Visa register
Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1973-12-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:916
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:264
Upphävd: 2009-05-01
1 § Vill man och kvinna ingå äktenskap inför svensk viselförrättare utom riket, gäller vad som sägs nedan om hindersprövningen. 2 § Har hindersprövning gjorts av Skatteverket eller hos myndighet tillhörande Danmark, Finland, Island eller Norge, får vigsel äga rum enligt vad som i allmänhet gäller för vigsel enligt svensk lag. Förordning (2003:916). 3 § Hindersprövning får verkställas av svensk beskickning i främmande stat eller av svenskt konsulat. Olönat konsulat får dock ej utan regeringens uppdrag verkställa hindersprövning. Förordning (1977:800). 4 § Vid hindersprövning enligt 3 § skall den som är folkbokförd i Sverige förete ett utdrag över vad folkbokföringen utvisar rörande hans behörighet att ingå äktenskap. Sådant utdrag behövs dock ej, om dess anskaffande skulle medföra dröjsmål som innebär allvarlig olägenhet för mannen och kvinnan. I övrigt skall mannen och kvinnan fullgöra vad som enligt lag åligger dem som vill erhålla hindersprövning. Skatteverket fastställer formulär för utdrag som avses i första stycket. Förordning (2003:196). 5 § Fullgör mannen och kvinnan vad som åligger dem enligt 4 § och finner den som verkställer hindersprövningen ej hinder möta mot äktenskapet, får vigsel ske inom fyra månader därefter. 6 § När vigsel får äga rum enligt vad som sagts i 5 §, skall den som verkställt hindersprövningen på begäran av mannen och kvinnan utfärda intyg därom. Annan får ej förrätta vigsel på grund av hindersprövningen utan att sådant intyg företes. Känner vigselförrättaren till äktenskapshinder som icke uppmärksammats vid hindersprövningen, får vigsel ej ske. 7 § Har regeringen förordnat att äktenskap ej får ingås i strid mot hinder vigsellandets lag, skall vigselförrättaren tillse, att sådant hinder ej föreligger. Förordning (1977:800). 8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut angående utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas. Förordning (1998:1034). Övergångsbestämmelser 1991:776 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om hindersprövning som har skett före ikraftträdandet. 1995:202 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 2003:916 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 2 § gäller fortfarande för hindersprövning som har skett före ikraftträdandet.