Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1216 · Visa register
Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1973-12-28
Författningen har upphävts genom: SFS 1990:592
Upphävd: 1991-01-01 överg.best.
1 § Särskild skatt erlägges enligt denna lag för 1. bensin, dock inte motoralkoholer, om bensinen är avsedd för motordrift och är skattepliktig enligt lagen (1961:372) om bensinskatt, med sex öre per liter, 2. motorbrännolja och eldningsolja, om oljan är skattepliktig enligt lagen (1957:262) om allmän energiskatt, med etthundraarton kronor per kubikmeter, 3. kolbränslen, om dessa är skattepliktiga enligt lagen om allmän energiskatt, med tio kronor per ton. Lag (1986:502). 2 § Lagen (1961:372) om bensinskatt utom 2 § första--andra styckena tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag på bensin och lagen (1957:262) om allmän energiskatt utom 10 § första stycket, 11--15 §§ och 25 § tillämpas i fråga om skatt enligt denna lag på oljor och kolbränslen. Lag (1987:510). 3 § har upphävts genom lag (1982:451). Övergångsbestämmelser 1990:592 Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 1991.