Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:272 · Visa register
Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1972-05-26
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1584
Upphävd: 1989-01-01
Uppgifter 1 § Bestämmelser om resegarantinämndens uppgifter finns i resegarantilagen (1972:204). 2 § Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till chefen för handelsdepartementet om verksamheten under det senaste budgetåret. 3 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de upplysningar och det biträde som den kan lämna. Av andra myndigheter äger den erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess verksamhet och kan lämnas av myndigheterna. Organisation 4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen (1972:204). 5 § Hos nämnden finns en sekreterare. I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita arbetsbiträde. Ärendenas handläggning 6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i resegarantilagen (1972:204). 7 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden finner det behövligt eller när någon av nämndens övriga ledamöter begär det. 8 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl ej föranleder att det hålles på annan ort. 9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren eller på särskilt förordnad föredragande. Ärende som handlägges enligt 11 § tredje stycket resegarantilagen (1972:204) får avgöras utan föredragning. Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende. 10 § Vid nämndens sammanträden föres protokoll. Protokollet justeras av ordföranden. 11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1278). 12 § Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden. Tjänstetillsättning 13 § Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst tre år. 14 § Sekreteraren antages av nämnden. Övriga bestämmelser 15 § Hos nämnden föres diarier över ärenden och inkommande handlingar. 16 § Ordföranden skall övervaka, att nämndens arbete bedrives i föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet. 17 § I skrivelse från nämnden till regeringen eller departement skall anges vem som fattat det beslut som skrivelsen avser och vem som varit föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas. Förordning (1986:1278).