Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:229 · Visa register
Lag (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1972-05-26
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:301
Upphävd: 1993-01-01
Val av indelningsdelegerade m.m. 1 § Om regeringen eller kammarkollegiet enligt 2 kap. 22 § kyrkliga indelningslagen (1988:185) bestämmer att beslutanderätten i en församling skall utövas av indelningsdelegerade, skall delegerade och suppleanter utses från varje församling vars område helt eller delvis skall ingå i församlingen enligt den nya indelningen eller som skall ingå i den kyrkliga samfälligheten. Detsamma skall gälla, om stiftsstyrelsen enligt 3 kap. 12 § andra stycket och 5 kap. 5 § andra stycket i lagen bestämmer att beslutanderätten i ett pastorat respektive i en kyrklig samfällighet skall utövas av indelningsdelegerade. Om delegerade skall utses från mer än en församling, skall i ett beslut enligt första stycket även antalet delegerade och suppleanter från varje församling fastställas. Är församlingarna ense om antalet skall detta fastställas i enlighet härmed. Om delegerade skall utses från endast en församling, beslutar kyrkofullmäktige eller kyrkostämman i denna församling om antalet delegerade och suppleanter. Lag (1990:296). 2 § Delegerade och suppleanter för varje församling väljs av kyrkofullmäktige eller kyrkostämma senast trettio dagar efter det församlingen fått del av beslutet om indelningsändringen eller vid den senare tidpunkt som regeringen, kammarkollegiet eller stiftsstyrelsen bestämmer. Valbar är den som är fullmäktig eller suppleant för fullmäktig i en församling eller kyrklig samfällighet, som berörs av indelningsändringen, eller, om fullmäktige inte finns i en viss församling, den som enligt 2 kap. 5 § församlingslagen (1988:180) skulle ha varit valbar till fullmäktig eller suppleant. Bestämmelserna i 2 kap. 23 § nämnda lag om proportionellt val skall tillämpas. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. Sedan val ägt rum, skall uppgift om de valdas namn och postadress genast sändas till länsstyrelsen och stiftsstyrelsen. Avgår delegerad före utgången av den bestämda tjänstgöringstiden, tillämpas 7 kap. 9 § församlingslagen. Lag (1990:296). 3 § Bestämmelserna i 2 kap. 5 § tredje stycket församlingslagen (1988:180) om verkan av valbarhetens upphörande och om rätt till avsägelse skall tillämpas på delegerade och suppleanter. Lag (1988:194). Indelningsdelegerades sammanträden 4 § Stiftsstyrelsen skall snarast möjligt förordna en av delegerade att utfärda kungörelse om första sammanträdet och att föra ordet där, till dess ordförande valts. Kungörelsen anslås minst en vecka före sammanträdet på anslagstavlan i varje församling och kyrlig samfällighet som berörs av indelningsändringen samt sänds till varje delegerad och suppleant med posten så tidigt att kungörelsen kan antas komma honom till handa senast fyra dagar före sammanträdet. Kungörelsen införs samtidigt i de tidningar i vilka församlingarna inför sina tillkännagivanden. Lag (1990:296). 5 § Vid första sammanträdet väljer delegerade bland sig ordförande och vice ordförande för den tid för vilken delegerade utsetts. Uppgift om de valdas namn och postadress skall genast sändas till länsstyrelsen för att tas in i länets författningssamling samt till stiftsstyrelsen. Är både ordförande och vice ordförande hindrade att inställa sig vid delegerades sammanträde, kan delegerade utse annan delegerad att för tillfället föra ordet. Till dess så skett, utövas ordförandeskapet av den delegerad som är äldst till levnadsåren. Lag (1990:296). 6 § Sammanträden skall hållas på det ställe och enligt den ordning som delegerade bestämmer. Sammanträde hålls även när länsstyrelsen eller stiftsstyrelsen förordnar om det, när de flesta delegerade eller det arbetsutskott som avses i 14 § begär det och när ordföranden finner det behövligt. Lag (1990:296). Bestämmelsen i 10 kap. 4 § tredje stycket församlingslagen (1988:180) skall tillämpas på delegerade. Lag (1988:194). 7 § Kungörelse om sammanträde med delegerade med uppgift om tid och ställe för sammanträde och de ärenden som skall behandlas vid detta utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för honom, av vice ordföranden. Kungörelsen anslås minst en vecka före sammanträdet på anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som beröres av indelningsändringen samt, om delegerade beslutat det, även på annan plats. Kungörelsen sändes till varje delegerad och suppleant med posten så tidigt att kungörelsen kan antagas komma honom till handa senast fyra dagar före sammanträdet. Tillkännagivande om tid och ställe för sammanträde samt, om delegerade beslutat det, de ärenden som skall behandlas införes i de tidningar i vilka församlingarna inför sina tillkännagivanden. Den omständighet att kungörelse om sammanträde ej blivit anslagen annorstädes än på de anslagstavlor som avses i andra stycket eller att tillkännagivande ej blivit infört i tidning utgör ej hinder för sammanträdets hållande. Fordrar ärende så skyndsam handläggning, att kungörande enligt första-tredje styckena icke hinner ske, får sammanträde för behandling av ärendet trots detta hållas. Detta gäller dock endast om kungörelse innehållande de uppgifter som avses i första stycket anslagits på anslagstavlorna enligt andra stycket senast söckendagen före sammanträdet och sänts med posten till varje delegerad och suppleant så tidigt, att den kan antagas ha kommit honom tillhanda inom samma tid. 8 § Inträffar för delegerad eller för suppleant som skall tjänstgöra i delegerads ställe sådant hinder att han ej kan inställa sig vid sammanträde med delegerade, åligger det honom att genast underrätta ordföranden därom. Denne kallar suppleant till tjänstgöring i den ordning som bestämts vid valet. Suppleant kallas till tjänstgöring även vid ledighet efter delegerad som icke utsetts vid proportionellt val. 9 § Varje delegerad har en röst. Vid delegerades sammanträden har ordföranden eller vice ordföranden i arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 § eller i kyrkorådet för en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen rätt att närvara och delta i överläggningarna men ej i besluten, även om han inte är delegerad. Sådan rätt tillkommer även ordföranden eller vice ordföranden i annan nämnd eller beredning som har utsetts av en församling eller kyrklig samfällighet som nyss sagts vid behandlingen av ett ärende som har beretts av nämnden eller beredningen eller vid besvarandet av en interpellation, som har framställts till nämndens eller beredningens ordförande. Vid delegerades sammanträden har kyrkoherden rätt att närvara och delta i överläggningarna men ej i besluten, även om han ej är delegerad. Berör indelningsändringen mer än ett pastorat tillkommer sådan rätt den kyrkoherde som domkapitlet utser. Enligt delegerades bestämmande har anställda hos en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen rätt att närvara vid sammanträden för att tillhandagå delegerade med upplysningar. Lag (1979:413). 10 § Delegerade skall meddela beslut i ärende som hänskjutes till dem av högre myndighet och i fråga, som väckes genom motion av delegerad eller genom framställning av arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 § eller av fullmäktige eller kyrkoråd i församling eller kyrklig samfällighet som berröres av indelningsändringen. 11 § Bestämmelserna i 2 kap. 6, 12, 13, 19--26 och 28 §§ församlingslagen (1988:180) om fullmäktige och deras ordförande skall tillämpas på delegerade och deras ordförande. En interpellation får framställas förutom till ordföranden i arbetsutskottet eller en kommitté även till ordföranden i kyrkorådet, annan nämnd eller beredning i en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen. Tillkännagivande som avses i 2 kap. 25 § tredje stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen. Lag (1988:194). 12 § Så snart delegerades protokoll blivit justerat, skall avskrift av protokollet överlämnas till arbetsutskottet och till församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas kyrkoråd samt utdrag därav tillställas de kommittéer eller nämnder åt vilka uppdragits att verkställa delegerades beslut. 13 § Om delegerade ej beslutat att protokoll och övriga handlingar skall förvaras bland viss församlings handlingar, skall handlingarna vårdas och förtecknas på ordförandens ansvar. Den som tagit avskrift av delegerades protokoll har rätt att få avskriftens riktighet bestyrkt utan avgift. Beredning och verkställighet m.m. 14 § För beredning och verkställighet av ärenden som ankommer på delegerade skall dessa utse ett arbetsutskott. För sådana uppgifter kan delegerade dessutom utse en eller flera kommittéer. Delegerade kan även anlita nämnd eller beredning i församling eller kyrklig samfällighet som beröres av indelningsändringen för att bereda ärende i vilket delegerade skall besluta och uppdraga åt nämnden eller beredningen att verkställa beslutet. 15 § Ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet eller i en kommitté väljs till det antal delegerade bestämmer och för delegerades tjänstgöringstid. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får ej vara under fem. I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet eller i kommitté, verkan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 7 § församlingslagen (1988:180) om ledamot och suppleant i kyrkorådet. Därvid skall iakttas, att utöver delegerad och suppleant för delegerad endast den som är folkbokförd inom området för församlingen enligt den nya indelningen eller för den kyrkliga samfälligheten är valbar. Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring. Lag (1991:515). 16 § Delegerade utser bland ledamöterna i arbetsutskottet en ordförande och en vice ordförande. Uppgift om de utseddas namn och postadress skall genast sändas till länsstyrelsen för att tagas in i länskungörelserna samt till domkapitlet. Är både ordföranden och vice ordföranden hindrade att inställa sig vid sammanträde med arbetsutskottet, utser utskottet annan ledamot att för tillfället föra ordet. 17 § Bestämmelserna i 7 kap. 8 §, 9 § tredje stycket, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § andra stycket, 15 § andra stycket samt 21 § församlingslagen (1988:180) om kyrkoråd skall tillämpas på arbetsutskottet och på kommitté. Tillkännagivande som avses i 7 kap. 14 § andra stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen. Arbetsutskottet och kommitté får kalla en delegerad eller suppleant för en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en församling som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde. Den som har kallats får, om utskottet eller kommittén beslutar det, delta i överläggningarna men ej i besluten. Lag (1988:194). 18 § Ärenden av annat slag än som anges i 2 kap. 16 § tredje stycket och 21 § andra stycket församlingslagen (1988:180) får inte avgöras av delegerade, innan de har beretts på något av de sätt som anges i 14 §. Har ett ärende beretts på något annat sätt än av arbetsutskottet, skall tillfälle lämnas utskottet att yttra sig, innan ärendet avgörs. Lag (1988:194). Kostnader för indelningsdelegerades verksamhet m.m. 19 § En församling som har valt delegerade skall tillhandahålla medel för delegerades verksamhet. Om mer än en församling skall tillhandahålla medel, skall skyldigheten fördelas mellan församlingarna i förhållande till det antal skattekronor och skatteören som enligt lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. skall ligga till grund för de berörda församlingarnas bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om indelningsändringen meddelas. Ingår endast en del av en berörd församling i församlingen enligt den nya indelningen, sker fördelning i förhållande till antalet skattekronor och skatteören för den församlingsdelen. Lag (1979:413). 20 § Delegerade kan bestämma om ersättning till delegerad, ledamot i arbetsutskottet eller kommitté och suppleant. Därvid skall 2 kap. 29 § församlingslagen (1988:180) tillämpas. Lag (1988:194). Besvär 21 § I fråga om överklagande av beslut av delegerade, arbetsutskottet eller en kommitté tillämpas 13 kap. 1--4 §§ församlingslagen (1988:180). Beslut får överklagas också av varje församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan församling. I fråga om överklagande av beslut av kammarrätten tillämpas 13 kap. 5 § församlingslagen. Ett beslut, varigenom kammarrätten har bifallit överklagandet eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får även överklagas av en församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan församling. Bestämmelserna i 13 kap. 6 § församlingslagen om rättelse av verkställighet tillämpas i fråga om beslut av delegerade, arbetsutskottet eller en kommitté. Lag (1991:515).