Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:172 · Visa register
Lag (1970:172 om begränsning av skatt i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1970-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1542
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1851
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
1 § Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas enligt bestämmelserna i denna lag. Lag (1981:1151). 2 § Begränsning av skatt får ske endast för fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela eller någon del av beskattningsåret, eller för oskiftat dödsbo efter den som vid sitt frånfälle var bosatt här. Frågan huruvida någon är att anse som bosatt här i riket prövas enligt bestämmelser därom i kommunalskattelagen (1928:370). 3 § Vid prövning av skattebegränsningen fastställs ett spärrbelopp med hänsyn till den beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomsten av kapital som beräknats för den skattskyldige enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, i förekommande fall efter sådan justering som skall ske enligt andra stycket. Om den skattskyldige erlagt sjömansskatt under beskattningsåret, skall den beskattningsbara förvärvsinkomsten ökas med den till sjömansskatt beskattningsbara inkomsten och dagpenning som är skattepliktig enligt 1 § 2 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt. Spärrbeloppet utgör 75 procent av summan av 1. den justerade beskattningsbara förvärvsinkomsten och 2. inkomsten av kapital. Lag (1991:415). 4 § Spärrbelopp enligt 3 § jämförs med sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, förmögenhetsskatt och kommunal inkomstskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). I skattebeloppet inräknas även sjömansskatt, om den skattskyldige erlagt sådan skatt under beskattningsåret. Är den skattskyldige berättigad till nedsättning av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i 2 § 4 mom. uppbördslagen (1953:272) eller 3 § lagen (1982:1193) om skattereduktion för fackföreningsavgift eller genom avräkning av utländsk skatt enligt särskilda föreskrifter, skall skattebelopp enligt första stycket beräknas som om skattereduktion eller avräkning av skatt inte hade skett. Detsamma gäller nedsättning av sjömansskatt enligt 12 § 4 mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt. Lag (1991:415). 5 § Om skattebeloppet enligt 4 § är högre än spärrbeloppet nedsätts den statliga inkomstskatten och förmögenhetsskatten med överskjutande belopp. Förmögenhetsskatten får inte nedsättas så att skatten blir lägre än skatten på 50 procent av den skattskyldiges beskattningsbara förmögenhet. Nedsättning sker av statlig förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt på kapitalinkomst och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst i nu angiven ordning om inte en annan ordning kan antas vara förmånligare för den skattskyldige. Skattenedsättning som avses i 4 § andra stycket verkställs sedan nedsättning har skett enligt första stycket i denna paragraf. Lag (1991:415). 6 § Om beskattningsbar förmögenhet fastställes gemensamt för makar eller för föräldrar och barn enligt 12 § 1 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, skall beräkning enligt 5 § första stycket av den statliga förmögenhetsskatten ske på 50 procent av den gemensamt bestämda beskattningsbara förmögenheten. I fall som avses i första stycket fördelas det belopp, varmed nedsättning av skatt högst får medgivas, på makar och barn efter förhållandet mellan deras skattepliktiga förmögenheter. Bestämmelserna i första och andra styckena om makar äger motsvarande tillämpning på skattskyldiga som avses i 65 § sista stycket kommunalskattelagen (1928:370). Lag (1986:509). 7 § Bestämmelserna i uppbördsförordningen (1953:272) om beslut och talan mot beslut äger motsvarande tillämpning på beslut och talan mot beslut enligt denna lag. Lag (1974:772). Övergångsbestämmelser 1970:172 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971 och tillämpas första gången i fråga om skatt som påföres på grund av taxering år 1972. Genom förordningen upphäves förordningen (1952:410) med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall och förordningen (1952:411) med bestämmelser om begränsning i vissa fall av preliminär skatt. Den förstnämnda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om skatt, som påförts på grund av 1971 eller tidigare års taxering eller på grund av eftertaxering för nämnda år. 1974:772 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975 och tillämpas beträffande 4 § första gången i fråga om skatt som avser 1976 års taxering. Förekommer i lag eller annan författning ordet "förordning" i olika böjningsformer och avses därmed förordningen om begränsning av skatt i vissa fall skall detta vid ikraftträdandet av denna lag bytas ut mot "lag" i motsvarande form. 1981:1151 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982 och tillämpas första gången i fråga om skatt som påförs på grund av 1983 års taxering. I samband därmed iakttas följande. 1. Vad som i den nya lagen sägs om egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter gäller även i fråga om sådana egenavgifter som anges i första stycket av anvisningarna till 41 b § kommunalskattelagen (1928:370) enligt anvisningarnas lydelse intill den 1 januari 1982. 2. I fråga om skatt som påförs på grund av 1983 års taxering skall vid tillämpning av 3 § andra stycket den beskattningsbara inkomsten, minskad med 4 500 kronor, ökas med särskilt investeringsavdrag, ökas med avdrag för avsättning för egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter, ökas med avdrag och minskas med intäkt som avses i andra och tredje styckena av anvisningarna till 41 b § kommunalskattelagen (1928:370) i anvisningarnas lydelse intill den 1 januari 1982, allt under förutsättning att den skattskyldige vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten erhållit avdrag eller beskattas för intäkt av här angivet slag. 1982:419 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången i fråga om skatt som påförs på grund av 1984 års taxering. I fråga om 1984 års taxering skall dock de i 3 § tredje stycket angivna procenttalen vara 67, 8 och 10 samt i fråga om 1985 års taxering 58, 17 och 20. 1982:1198 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 och tillämpas första gången i fråga om skatt som påförs på grund av 1984 års taxering. 1985:413 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången vid 1987 års taxering. 1986:509 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Vid nämnda taxering skall dock spärrbeloppet, i stället för vad som sägs i 3 §, utgöra summan av 1. 50 procent av den justerade beskattningsbara inkomsten, 2. 25 procent av det justerade underlaget för tilläggsbelopp till den del detta underlag inte överstiger 38 basenheter enligt 10 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 3. 27 procent av det justerade underlaget för tilläggsbelopp till den del detta underlag överstiger 38 basenheter enligt nämnda moment. Härvid skall bestämmelsen i punkt 4 av övergångsbestämmelserna till lagen (1986:508) om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beaktas. 1991:415 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering. 1991:1851 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1997 och tidigare års taxeringar. Vid 1992 - 1995 års taxeringar tillämpas den upphävda lagen med den ändringen i fråga om 3 § tredje stycket att spärrbeloppet skall bestämmas till 55 procent av summan av den justerade beskattningsbara förvärvsinkomsten och inkomsten av kapital. Vid 1996 och 1997 års taxeringar skall nämnda procentsats uppgå till 60. Lag (1995:1542).