Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:293 · Visa register
Efterlysningskungörelse (1969:293)
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1969-05-23
Omtryck: SFS 1982:227
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:491
1 § Efterlysning enligt denna kungörelse kan ske, om upplysning saknas var någon som eftersökes av myndighet uppehåller sig och efterlysningen kan antagas underlätta eftersökningen. Om efterlysning för brott och om efterlysning i vissa andra fall finns bestämmelser utöver vad som föreskrives i denna kungörelse. 2 § Efterlysningar verkställs genom att uppgifter förs in i ett register över efterlysta personer som Polismyndigheten för med hjälp av automatiserad behandling (efterlysningsregistret). I lagen (2000:344) om Schengens informationssystem finns också bestämmelser om efterlysning. Förordning (2014:1116). 3 § Har upphävts genom förordning (2014:1116). 4 § Har upphävts genom förordning (1979:420). 5 § Innan efterlysning sker skall de åtgärder ha vidtagits för att anträffa den eftersökte, som omständigheterna föranleder. 6 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagare eller Kriminalvården beslutar om efterlysning. Andra myndigheter kan göra framställning om efterlysning till Polismyndigheten. Polismyndigheten beslutar om efterlysning på begäran av en utländsk myndighet. Av ett beslut om efterlysning ska det framgå om den efterlyste ska omhändertas vid anträffandet. Förordning (2014:1116). 7 § En framställning om efterlysning eller om att ett beslut om efterlysning ska verkställas görs till Polismyndigheten. Framställningen ska innehålla uppgifter om den som efterlysningen avser, om anledningen till efterlysningen och om den åtgärd som ska vidtas när han eller hon anträffas. De handlingar som behövs för Polismyndighetens handläggning av ärendet ska bifogas framställningen. Förordning (2014:1116). 8 § Har upphävts genom förordning (1982:227). 9 § När den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs ska den genast återkallas. Återkallelse sker genom att Polismyndigheten tar bort uppgifterna ur efterlysningsregistret. En myndighet eller åklagare som har beslutat om, eller begärt, en efterlysning enligt denna förordning ska genast underrätta Polismyndigheten när den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs. Förordning (2014:1116). 10 § Har upphävts genom förordning (1982:227). 11 § Har upphävts genom förordning (1982:227). 12 § En efterlysning som inte avser en försvunnen person eller en person som ska omhändertas vid anträffandet gäller högst ett år, om inte ett nytt beslut om efterlysning har meddelats dessförinnan. Polismyndigheten ska ta bort efterlysningar som av det skälet har upphört att gälla ur efterlysningsregistret. Förordning (2014:1116). 13 § Polismyndigheten beslutar efter framställning om efterlysning i utlandet. Förordning (2014:1116). 13 a § För passhinderundersökning får efterlysningsregistret även innehålla uppgifter om personer som 1. är underkastade övervakning enligt 24 kap. 4 § rättegångsbalken, reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk, 2. är underkastade ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, 3. är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, 4. är ålagda att lämna ifrån sig sitt pass enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672), eller 5. det har meddelats förbud att utfärda pass för enligt bestämmelserna i 4. Förordning (2015:491). 14 § Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse. Förordning (2014:1116).