Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:63 · Visa register
Lag (1964:63) om kommunal beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1964-03-20
Omtryck: SFS 1984:1027
Ändring införd: t.o.m. SFS1992:1407
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1720
Upphävd: 1995-07-01
Vissa kommunala och landstingskommunala uppgifter under höjd beredskap 1 § Kommun är under höjd beredskap skyldig att i de hänseenden, i vilka kommunen är verksam för kommunens egna medlemmar eller dem som eljest äro bosatta i kommunen, utöva verksamhet jämväl till förmån för sådan befolkning från annan kommun, som till följd av krigsskada, utrymning eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande utomordentliga förhållanden tagit uppehåll inom kommunen. Härvid skola dock gälla de begränsningar, som följa av att vistelsen i kommunen icke är avsedd att fortgå, när de utomordentliga förhållandena upphört, eller av föreskrifter, vilka meddelats i eller med stöd av lag eller författning, avsedda att tillämpas under nämnda förhållanden. Kommun är på grund av vad i denna lag stadgas icke skyldig att till nyssnämnd befolkning utgiva fredsmässig social kontantförmån. Vad i första stycket sägs om kommun tillämpas på motsvarande sätt i fråga om landsting. Lag (1992:1406). 2 § Det åligger kommun under höjd beredskap att bistå den som till följd av krigsskada eller utrymning eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande utomordentliga förhållanden blivit i behov av särskilt bistånd, i den mån hans behov icke skola tillgodoses genom civilförsvarsorganisationens försorg eller enligt särskild lag eller författning genom annan än kommunen. Vid kommuns biståndsverksamhet skall särskilt tillses att behoven av bostad och uppehälle bliva tillgodosedda samt att vård eller tillsyn beredes den, som är i behov därav. Skyldighet som i första stycket sägs åvilar den kommun, i vilken den hjälpbehövande uppehåller sig annat än tillfälligt. Lag (1992:1406). 3 § har upphävts genom lag (1984:1027). 4 § har upphävts genom lag (1985:290). 5 § Kommuner och landsting, varifrån utrymning sker, är under höjd beredskap skyldiga att, i den mån förhållandena medger det, lämna bistånd åt kommuner och landsting, där befolkning från utrymningsområdet inkvarteras i större omfattning. Biståndet skall särskilt avse tillhandahållande av personal och utrustning för verksamheten för de inkvarterade. Enas inte kommunerna och landstingen, får länsstyrelsen i det län, där utrymningsområdet är beläget, förordna om biståndet. Blir till följd av krigsskada, inkvartering av utrymmande eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande utomordentliga förhållanden en för totalförsvaret viktig verksamhet som en kommun eller ett landsting bedriver så betungande, att bistånd i verksamheten oundgängligen erfordras, skall under höjd beredskap annan kommun eller annat landsting efter särskilt förordnande därom tillfälligt lämna sådant bistånd. Om dylikt bistånd förordnar länsstyrelsen i det län, där den kommun eller det landsting som lämnar biståndet finns. Vad som föreskrivs i förvaltningslagen (1986:223) om ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall gälla även ärenden hos länsstyrelsen enligt första och andra styckena. Lag (1992:1407). Planläggning och andra förberedelser 6 § I den mån det inte följer av särskilda bestämmelser åligger det kommun och landsting att redan i fredstid vidtaga de förberedelser som erfordras för att kommunen eller landstinget skall kunna såväl fullgöra sina uppgifter enligt 1, 2 och 4 §§ samt 5 § första stycket denna lag som upprätthålla eller utöva annan för totalförsvaret viktig verksamhet, vilken åligger kommunen eller landstinget enligt särskild lag eller författning eller eljest bedrives av kommunen eller landstinget. Kommun eller landsting, som ombesörjer distribution av gas, värme, vatten eller elektricitet eller ombesörjer renhållning eller ansvarar för samfärdsleder, kommunikationer eller avlopp eller som utövar annan därmed jämförlig verksamhet, skall även vidtaga förberedelser för att verksamheten i erforderlig omfattning skall kunna återupptagas efter krigsskador. Efter länsstyrelsens förordnande är kommun och landsting skyldiga att vidtaga reservanordningar för gas-, vatten- och elektricitetsförsörjningen samt de särskilda anordningar eller förberedelser för vattenförsörjningen och den allmänna hälsovården som behövs med hänsyn till planlagd inkvartering i kommunen eller landstinget. I fråga om kommuns skyldighet att vidta reservanordningar som är avsedda uteslutande för civilförsvarsverksamhetens försörjning med vatten gäller dock 40 § 1 mom. b) civilförsvarslagen (1960:74). Såvitt avser förberedelser enligt andra stycket skola förberedelserna ske under beaktande av den risk för krigsskador, för vilken verksamheten kan antagas vara utsatt. Lag (1991:1661). 7 § Finner länsstyrelsen det erforderligt med hänsyn till beredskapsuppgifternas omfattning eller betydelse i viss kommun eller visst landsting, att dennas förberedelser redovisas i särskild plan, skall kommunen eller landstinget efter länsstyrelsens förordnande upprätta och anta sådan plan. Vid planläggningen skall kommunen eller landstinget samråda med länsstyrelsen. Om samordning av planläggningen med den kommunala civilförsvarsplanläggningen finns föreskrifter i 10 b § tredje stycket civilförsvarslagen (1960:74). När planen har antagits, skall den insändas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen får förordna om revision av kommunernas och landstingens beredskapsplaner, när det påkallas av ändrade förhållanden. Om länsstyrelsen har förordnat om revision av plan, gäller föreskrifterna i första stycket. Lag (1992:1407). Uppgifternas handhavande 8 § Uppgift som enligt denna lag ankommer på kommun eller landsting under höjd beredskap skall, därest uppgiften motsvarar eller i huvudsak motsvarar fredstida uppgift, fullgöras av det organ inom kommunen eller landstinget, på vilket uppgiften ankommer i fredstid. Lag (1992:1407). 9 § Uppgifter som en kommun skall fullgöra under höjd beredskap och som saknar motsvarighet i fredstid skall, i den mån föreskrifter för uppgifternas fullgörande inte har meddelats i särskild lag eller författning, fullgöras av en beredskapsnämnd. Beredskapsnämnd får tillsättas redan i fredstid. Kommun får tillsätta särskild beredskapsnämnd eller uppdraga åt annan nämnd att vara beredskapsnämnd. Har så ej skett är kommunstyrelsen beredskapsnämnd. Lag (1992:1406). 10 § I fråga om en särskild beredskapsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1661). 11 § Under höjd beredskap äger kommun övergå till krigsorganisation. Om beslut, varigenom kommun övergått till krigsorganisation eller återgått till fredstida organisation, skall länsstyrelsen ofördröjligen underrättas. I kommuns krigsorganisation skola ingå kommunstyrelsen och sådana förvaltande och verkställande kommunala organ i övrigt, vilka fullgöra med försvarsberedskapen sammanhängande uppgifter. Då kommun övergått till krigsorganisation, ankommer ledningen av den kommunala beredskapsverksamheten på kommunstyrelsen. Denna äger meddela kommunens nämnder och andra organ, dock ej fullmäktige, föreskrifter rörande verksamhetens inriktning och bedrivande samt fördela kommunens tillgångar i fråga om personal och utrustning mellan de i krigsorganisationen ingående organen alltefter uppkommande behov. Av styrelsen utsedd företrädare äger närvara vid och deltaga i överläggningarna inom kommunalt organ, som ingår i krigsorganisationen. Om överflyttning av uppgifter, som tillkomma viss kommunal myndighet, till annan sådan myndighet stadgas i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. Vad i denna paragraf sägs om kommun tillämpas på motsvarande sätt i fråga om landsting. Lag (1993:1406). 12 § Under höjd beredskap äger regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att kommun eller landsting skall övergå till eller bibehålla krigsorganisation. Lag (1992:1406). 13 § Kommunstyrelsen skall övervaka att erforderlig planläggning sker och övriga nödvändiga förberedelser vidtagas för den kommunala verksamheten i krig eller vid krigsfara. Det åligger styrelsen eller det kommunala organ, som kommunen bestämmer, att genom anvisningar till planläggande organ sörja för att erforderlig samordning kommer till stånd mellan de olika verksamhetsområdena. Vad i första stycket sägs om kommun och kommunstyrelse tillämpas på motsvarande sätt i fråga om landsting och landstingsstyrelse. Lag (1991:1661). 14 § Inom varje län åligger det länsstyrelsen att följa tillämpningen av denna lag. Länsstyrelsen skall därvid tillse att såväl förberedelsearbetet som själva verksamheten bedrives på ett ändamålsenligt sätt samt samordnas med annan beredskapsplanläggning och försvarsverksamhet. Under höjd beredskap äger länsstyrelsen, om det anses oundgängligt för samordning av försvarsansträngningarna, meddela kommun och landsting föreskrift i avseende å verksamhetens bedrivande och inriktning. Lag (1992:1406). Kostnaderna för verksamheten m. m. 15 § För kostnad som kommun eller landsting fått vidkännas för åtgärd enligt 6 § tredje stycket äger kommunen eller landstinget erhålla statsbidrag med 90 procent eller den större del av kostnadens belopp som regeringen medgiver, allt i den mån kostnaden kan anses skälig. Innan medel finnas tillgängliga för beräknat statsbidrag, må skyldighet att vidtaga åtgärd enligt 6 § tredje stycket ej göras gällande mot kommunen eller landstinget. Lag (1991:1661). 16 § Har kommun efter förordnande av länsstyrelsen enligt 7 § upprättat särskild plan, har kommunen rätt till ersättning av statsmedel, om inte annat följer av tredje stycket. Till landsting som har upprättat särskild plan enligt 7 § lämnas ersättning av statsmedel med 90 procent av planläggningskostnaden eller den större del som regeringen medger. Planläggningskostnaden skall beräknas efter grunder som regeringen fastställer. Efter framställning till länsstyrelsen inom två månader från den dag då landstinget fick del av förordnandet om planläggning beräknas dock ersättningen efter de redovisade planläggningskostnaderna, i den mån kostnaderna kan anses skäliga. För revision av planen lämnas ingen ersättning. Vad som sägs i andra stycket om landsting tillämpas också på sådana kommuner, som inte tillhör något landsting, i fråga om planläggningskostnader för hälso- och sjukvården samt annan verksamhet som normalt ombesörjs av landstinget. Ersättningen bestäms och betalas ut av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1991:1661). 16 a § De kostnader för hälso- och sjukvården som uppkommer för landstingen och de kommuner som inte tillhör något landsting vid övergång till krigsorganisation skall bestridas av statsmedel. Vad i första stycket sägs gäller även kostnaderna för den verksamhet, som under krig bedrivs inom den civila hälso- och sjukvården. Landstingen och de kommuner som inte tillhör något landsting skall dock bidra till dessa kostnader enligt de grunder som framdeles kan bestämmas av regeringen. Om övergången till krigsorganisation helt eller delvis verkställs redan i fredstid, får, när det finns skäl, även under sådan tid kostnaderna för verksamheten ersättas av statsmedel i den omfattning regeringen bestämmer. I övrigt skall kostnaderna för sådan verksamhet bestridas i den ordning som tillämpas i fredstid. Lag (1991:1661). 17 § Vad i 42 § civilförsvarslagen är stadgat om ordningen för fastställande och utbetalning av statsbidrag för kommunala civilförsvarsåtgärder skall äga motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt 15 och 16 §§ denna lag. 18 § För kostnader, som under höjd beredskap uppkommer för kommun eller landsting till följd av verksamhet för inkvarterad befolkning från annan kommun eller annat landsting, ävensom för kostnader, som föranledas av påbjuden utrymning eller annan omflyttning av befolkningen inom den egna kommunen eller det egna landstinget, skall ersättning utgå av statsmedel. Kommun eller landsting äger av länsstyrelsen utfå förskott å ersättning som avses i första stycket. Lag (1992:1407). 19 § Kommun eller landsting, som lämnat bistånd jämlikt 5 § andra stycket, är berättigad till ersättning härför. Ersättning skall utgå av statsmedel och utgivas av den länsstyrelse som förordnat om biståndet. Lag (1991:1661). Särskilda bestämmelser 20 § Underlåter kommun att fullgöra skyldighet, som åvilar kommunen enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna, äger länsstyrelsen, om rättelse ej vinnes på annat sätt, förelägga kommunen lämpligt vite eller ock i kommunens ställe vidtaga den åtgärd, som skyldigheten avser, samt i den mån kommunen icke är berättigad till ersättning av statsmedel för åtgärden uttaga kostnaden för denna av kommunen. Vad i första stycket sägs om kommun tillämpas på motsvarande sätt i fråga om landsting. Vad som föreskrivs i förvaltningslagen (1986:223) om ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall gälla även ärenden hos länsstyrelsen enligt första stycket. Lag (1991:1661). 21 § Talan mot länsstyrelsens beslut enligt denna lag föres genom besvär hos regeringen. Under höjd beredskap äger myndighet, som meddelat beslut enligt denna lag, förordna att beslutet omedelbart skall lända till efterrättelse. Lag (1992:1406). 22 § har upphört att gälla genom lag (1981:294). Övergångsbestämmelser 1979:405 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. I fall där länsstyrelsen före nämnda dag har förordnat om revision av kommunal eller landstingskommunal beredskapsplan tillämpas äldre bestämmelser. 1984:1027 Denna lag träder i kraft, såvitt avser 16 §, den 1 januari 1985, och i övrigt den 1 januari 1987.